Reguleringsplan for Kurveien, Oslo kommune - stadfesting etter markaloven

Klima- og miljødepartementet finner at den delen av reguleringsplanen som ligger i Marka faller inn under markaloven § 7, punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder blant annet veger. Departementet finner at tiltaket i liten grad berører de hensyn markaloven skal ivareta. Departementet stadfester med dette den delen av reguleringsplan for Kurveien i Oslo kommune som ligger innenfor markagrensen, vedtatt av Oslo bystyre 28. august 2013.

Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 13. januar 2014. Fylkesmannen har oversendt reguleringsplan for Kurveien i Oslo kommune til departementet for stadfesting etter markaloven, jf. markaloven § 6.

Klima- og miljødepartementet finner at den delen av reguleringsplanen som ligger i Marka faller inn under markaloven § 7, punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder blant annet veger. Departementet finner at tiltaket i liten grad berører de hensyn markaloven skal ivareta. Departementet stadfester med dette den delen av reguleringsplan for Kurveien i Oslo kommune som ligger innenfor markagrensen, vedtatt av Oslo bystyre 28. august 2013.

Sakens bakgrunn

Reguleringsplanen omfatter regulering av 77 boliger med utomhusareal, barnehage, teknisk infrastruktur, kjøreveg og grønnstruktur.  Planområdet er 18 370 m2. Det foreligger ikke innsigelser til planen.

Et lite parti av reguleringsplanen ligger innenfor markagrensen, og denne delen av planen må derfor stadfestes av departementet. Partiet i Marka er regulert til bussholdeplass med tilhørende fortau. Markagrensen går på dette partiet i Grefsenkollveien, og bussholdeplassen ligger i tilknytning til Grefsenkollveien.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen viser til at markalovens § 7 åpner for at kommunale planer kan åpne for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder blant annet veger. Fylkesmannen viser videre til at bussholdeplassen innebærer et minimalt inngrep i utkanten av Marka, og at terrenget bak bussholdeplassen er svært bratt, og ikke blir brukt til friluftsliv eller idrett. Fylkesmannen anbefaler at departementet stadfester planen.

Klima- og miljødepartementets vurdering

I henhold til markaloven § 6 skal kommunens endelige vedtak om reguleringsplan som vedrører Marka stadfestes av departementet før planen får rettsvirkning etter plan- og bygningsloven. Kravet om stadfesting etter markaloven § 6 gjelder kun for planer eller de deler av planer som ligger innenfor markagrensen. For den delen av planen som ligger utenfor Marka gjelder plan- og bygningslovens regler om klage og innsigelse på vanlig måte. Departementet kan gjøre de endringer i kommunens plan som anses nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål.

Markalovens hovedformål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Innenfor markalovens geografiske virkeområde er det innført et generelt byggeforbud. Ingen bygge- og anleggstiltak kan gjennomføres i Marka uten tillatelse etter markaloven.

Etter naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold, herunder landskap. Vurderingen og vektleggingen skal framgå av vedtaket.

Innenfor markalovens geografiske virkeområde er det innført et generelt byggeforbud, og ingen bygge- og anleggstiltak kan gjennomføres i Marka uten tillatelse etter markaloven.

I henhold til markaloven § 7 kan kommunale planer åpne for nærmere angitte tiltak. Etter markaloven § 7 nr. 4, er offentlige infrastrukturanlegg, som blant annet veger, blant de tiltak som kommunale planer kan åpne for i Marka. Bussholdeplass med tilhørende fortau faller dermed inn under den type tiltak som kommunale planer kan åpne for i Marka.

Departementet viser til at den delen av reguleringsplanen som ligger i Marka kun omfatter et lite parti i kanten av Grefsenkollveien. Vi kan ikke se at anleggelse av en bussholdeplass i tilknytning til Grefsenkollveien på dette partiet vil ha noen innvirkning på markalovens formål.

Vurderingene av naturmangfold er basert på opplysninger i planbeskrivelsen, Artsdatabankens Artskart og Miljødirektoratets Naturbase. Det er ikke registrert verdifullt naturmangfold i det aktuelle området. Området som er berørt er for øvrig av svært liten utstrekning. Departementet legger til grunn at saken bygger på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, og at kunnskapsgrunnlaget er i samsvar med kravene som følger av naturmangfoldloven. Departementet mener kunnskapen i saken er tilstrekkelig, slik at føre- var prinsippet ikke kommer til anvendelse. Det er ikke aktuelt å stille fordyrende vilkår eller å vurdere andre lokaliseringsalternativ eller utbyggingsmåter. Naturmangfoldlovens øvrige prinsipper vurderes derfor ikke nærmere.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet finner at markaloven gir hjemmel til å tillate etablering av bussholdeplass i Marka. Departementet viser til at tiltaket faller inn under markaloven § 7 nr. 4, der offentlige infrastrukturanlegg som veger er blant de tiltak som kommunale planer kan åpne for i Marka, uten hensyn til markalovens generelle byggeforbud.

Departementet finner ikke at tiltaket vil berøre de formål som markaloven skal ivareta.

Vedtak

I medhold av markaloven § 6 stadfester Klima- og miljødepartementet den delen av reguleringsplan for Kurveien i Oslo kommune som ligger innenfor Markagrensen, vedtatt av Oslo bystyre 28.08.2013.

For kunngjøring av den endelige planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.

 

Med hilsen                                                                        

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Erlend Smedshaug
                                                                                          seniorrådgiver

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

  

Kopi til:

 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Postboks 8111 Dep

0032

OSLO