Stadfesting av detaljreguleringsplan for Vasshjulet - Lørenskog kommune

Klima- og miljødepartementet stadfester detaljreguleringsplan for Vasshjulet i Lørenskog kommune.

Viser til oversendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1. juli 2015. Fylkesmannen har oversendt detaljreguleringsplan for Vasshjulet i Lørenskog kommune til departementet for stadfesting etter markaloven § 6.

Klima- og miljødepartementet stadfester detaljreguleringsplan for Vasshjulet i Lørenskog kommune.

Sakens bakgrunn

Detaljreguleringsplanen for Vasshjulet legger til rette for et vernebygg for Vasshjulet for å sikre hjulet for ettertiden. Planen åpner også for at området blir sted for ulike arrangementer og arena for formidling av Østmorksagas historie. Planområdet reguleres til friområde med hensynssone for bevaring av kulturmiljø, friluftsområde, friluftsområde i sjø- og vassdrag og eksisterende vei.

Miljøverndepartementet ga den 14. august 2012 tillatelse til igangsetting av planarbeidet for Vasshjulet ved Mønevann. I igangsettingstillatelsen ble det påpekt at det i planarbeidet må tas hensyn til virkningene for friluftsliv, naturopplevelse og idrett, og det må søkes løsninger som tar hensyn til landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Departementet ga også andre forutsetninger for planarbeidet og tiltakene. Lørenskog kommunestyre vedtok reguleringsplanen den 27. mai 2015. Det er ikke kommet klager til saken fra berørte grunneiere, offentlige instanser eller andre interessenter. I sin oversendelse til Klima- og miljødepartementet uttaler Fylkesmannen i Oslo og Akershus at planforslaget er i tråd med formålet i markaloven, og de anbefaler at departementet stadfester reguleringsplanen.

Klima- og miljødepartementets vurdering

Markalovens formål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Hensynet til kulturmiljø og kulturminner er både et selvstendig hensyn i lovens formål og det er en viktig del i arbeidet med å fremme friluftslivet og naturopplevelsen i Marka.

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold, herunder landskap. I rådmannens redegjørelse for saken til kommunens andregangs behandling av saken, er det gjort rede for kommunens vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven. Klima- og miljødepartementet mener disse vurderingene er tilfredsstillende, og vi finner ikke grunn til å kommentere bruken av prinsippene ytterligere.

Som departementet uttalte i tillatelsen til oppstart av planarbeidet, mener vi at hensikten med reguleringsplanen for Vasshjulet er i tråd med markalovens formål. Departementet stilte enkelte forutsetninger for planarbeidet i oppstartstillatelsen, og disse mener vi er fulgt opp i planprosessen og den vedtatte planen. Vi forutsetter at også det ved utforming av byggetillatelser og ved gjennomføring av byggetiltak tas hensyn til formålene som markaloven skal ivareta.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet stadfester detaljreguleringsplan for Vasshjulet i Lørenskog kommune vedtatt av kommunestyret 27. mai 2015.

Klima- og miljødepartementets stadfesting av reguleringsplanen er endelig og kan ikke påklages. Vi ber Lørenskog kommune gjøre vedtaket kjent for de berørte i saken.

 

Med hilsen

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør

Bjørn Bugge
seniorrådgiver

Kopi til:
Akershus fylkeskommune
Lørenskog kommune