Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - To løer fra Vestersjø - flytting og restaurering, Hjelmeland kommune, Rogaland

Klager har søkt om støtte til å flytte og bygge sammen to løer til et museumstun på gården Aukland i Hjelmeland kommune. Søknaden ble avslått av Kulturminnefondet 8. april 2015. Avslaget er i hovedsak begrunnet med at prosjektet faller utenfor Fondets virkeområdet. Klima- og miljødepartementet viser til fondets begrunnelse for avslaget. Fondet har etablert en praksis der de normalt ikke gir tilskudd til rekonstruksjoner og har derfor ikke funnet grunn til å prioritere prosjektet. Klima- og miljødepartementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. Forvaltningsloven § 41. Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sidene ved saken og har ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak.

Klima- og miljødepartementet viser til Deres brev av 18. mai 2015 vedrørende klage på Norsk kulturminnefonds vedtak av 8. april 2015 om avslag på søknad om tilskudd til flytting av to løer i Hjelmeland kommune, Rogaland fylke.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven (fvl) § 41. Departementet har heller ikke merknader til kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 8. april 2015.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Det søkes om støtte til å flytte og bygge sammen to løer til et museumstun på gården Aukland i Hjelmeland kommune. Løene har tidligere tilhørt denne gården, som før var en stor gård, og som senere er blitt delt.

Den ene løa er allerede tatt ned, mens den andre tas ned når prosjektet settes i gang. Planen er å sette opp igjen løene som ett bygg og lage et gårdsmuseum. Huset er tenkt benyttet som serveringsted, og til utstilling av landbruksredskap, for å vise bruken av de redskapene som har bidratt til driften av kulturlandskapet..

Løene blir satt opp på ny ringmur, det skal skiftes sperrer, sutak, lekter og bordkledning. Det er planer om å endre fasaden ved å sette inn flere vinduer og skifte de gamle. Fordi bygningen skal benyttes til serveringsformål må det installeres bad/toalett/vask og elektrisk utstyr slik at det tilfredsstiller kravene for godkjennelse for et offentlig bygg.

Det er søkt om kr 550 000 av et totalt budsjett på kr 1 322 000. I beløpet inngår også VVS og El installasjoner. Det er gitt tilsagn om midler fra SMIL og tilskudd fra fylkeskommunen.

Søknaden ble avslått i styremøtet 8. april 2015. Vedtaket ble påklaget den 18. mai 2015. Klagen ble behandlet i styremøte i Norsk kulturminnefond den 8. juni 2015 der styret opprettholdt vedtaket. Klagen ble oversendt Klima- og miljødepartementet for behandling i brev datert 8. juli 2015. Klager har ikke kommentert kulturminnefondets oversendelse.

Avslaget er i hovedsak begrunnet med at prosjektet faller utenfor Kulturminnefondets virkeområdet. I avslaget vises det til at «kulturminnene flyttes ut av sin opprinnelige sammenheng og gis en utforming som de aldri før har hatt; større volum, flere vinduer, skyveporter og pipe".

Klagers anførsler jf. brev av 5.7.2014

Søker viser til at de to løene tidligere har hørt til gården Aukland, dit de nå skal flyttes. Dette viser at det er lang historie knyttet til prosjektet.

Klager viser videre til at det er et stort og kostbart prosjekt og at støtte til tiltaket er avgjørende for at det kan gjennomføres.

Når det gjelder utforming av bygget, påpeker søker at det har vært pipe på løa tidligere, men den ble tatt ned til under taktekkingen, på grunn av en lekkasje. Klager vil ellers etterkomme kravet om lukkeport fremfor skyveport hvis dette er viktig for søknaden. De nye vinduene vil få samme utforming som de opprinnelige.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf. brev av 28.11.2014

Norsk kulturminnefond viser til at søknaden gjelder rekonstruksjon og ombygging av to løer til én bygning.

Fondet har som formål å styrke arbeidet med å bevare verneverdige kulturminner, jf forskriftens § 1a. Utgangspunktet er således at det må finnes noe som kan tas vare på. Fondet har på dette grunnlag etablert en praksis hvor de sjelden prioriterer støtte til omfattende rekonstruksjoner av bygninger.

De viser videre til avslaget hvor de fremhever at gjenbruk av materialer kan være positivt for å gi forankring i historien, men her flyttes løene ut av sin opprinnelige sammenheng og gis en utforming som er helt ny. Løene vil endre karakter ved at de to byggene blir satt sammen til ett, og de vil få et helt annet volum. Fasadene endres ved at det settes inn flere og nye vinduer og lages nye døråpninger.

Fondet mener at prosjektet likevel har et prisverdig formål, ved at allmennheten her kan få innblikk i gammel byggeskikk i landbruket og bruk av eldre landbruksredskap. Bygget vil også bli del av kulturlandskapet på en positiv måte.

Klima- og miljødepartementets merknader

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter klager fremmer.

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse iht. revidert forskrift gjeldende fra 1.10.2013.

Klima- og miljødepartementet viser til fondets begrunnelse for avslaget. Fondet har etablert en praksis der de normalt ikke gir tilskudd til rekonstruksjoner. Fondet har derfor ikke funnet grunn til å prioritere gjeldende prosjekt i konkurranse med andre. Departementet legger vekt på at fondet i sin behandling av klagen har forholdt seg til sitt eget prinsippvedtak, og at de har vedtatt og ikke gjøre unntak i dette tilfellet. Departementet har ikke merknader til Norsk kulturminnefond sin faglige skjønnsutøvelse.

Klima- og miljødepartementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Eirik T. Bøe
seniorrådgiver

Kopi til: Norsk kulturminnefond Pb 253 Røros, 7361 Røros