Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Bergehagen, Eigersund kommune, Rogaland

Saken gjelder eiendommen Bergehagen, et midtgangshus fra ca. 1750. Bygningen hadde tidligere skut på gavl mot sør. Denne ble trolig revet på 1920-tallet. Eier av eiendommen søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til å oppføre en ny skut på gavl mot sør, og til å innrede bad/vaskerom i tilbygget. Fondet avslo søknaden. Avslaget var begrunnet i at fondet normalt ikke støtter rekonstruksjoner og tekniske installasjoner. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

Vi viser til deres brev av 12. mai 2015 med klage på Norsk kulturminnefonds vedtak av

8. april 2015. I vedtaket avslås søknad om tilskudd til å oppføre et nytt tilbygg til Bergehagen, Eigersund kommune, Rogaland.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold jf. forvaltningsloven § 41. Klima- og miljødepartementet har heller ikke merknader til fondets skjønnsutøvelse i saken. Departementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefond sitt vedtak av 8. april 2015.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Bergehagen er et midtgangshus fra ca. 1750. Huset er oppført i laftet tømmer, med svalganger mot øst og skut på gavl mot nord. Bygningen hadde tidligere skut på gavl mot sør. Denne ble trolig revet på 1920-tallet.

Stig A. Eriksson (klager) søkte den 25. oktober 2014 om kr. 162 900,- til å oppføre ny skut på gavl mot sør. Det ble også søkt om midler til å lage bad/vaskerom i tilbygget.

Søknaden ble avslått av Norsk kulturminnefond i vedtak av 8. april 2015. Klager ble meddelt avslaget i brev av 28. april 2015. Avslaget er begrunnet i at søknaden gjelder ny-oppføring av et moderne tilbygg og tekniske installasjoner. Slike tiltak faller utenfor kulturminnefondets virkeområde.

Avslaget ble påklaget i brev av 12. mai 2015. Kulturminnefondet behandlet klagen i styremøte 26. november 2015. I møtet opprettholdt fondet avslaget. I brev av 18. januar 2016 ble klagen oversendt til Klima- og miljødepartementet for endelig behandling.

Klagers anførsler, jf. brev av 12. mai 2015

Klager mener at begrunnelsen for avslaget er misvisende. Hovedintensjonen er å gjenoppføre den opprinnelige skuten mot sør, og ikke en ny-oppføring av et moderne tilbygg slik fondet legger til grunn. Gjenoppføringen av skuten vil gi huset sin opprinnelige utforming, og dette må regnes som et kulturbevaringstiltak. Videre trenger huset de omsøkte tiltakene for å bli benyttet av dagens unge generasjon.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf. avslag av 8. april 2015 og oversendelsesbrev av 18. januar 2016

Fondet ser behovet for å oppgradere huset til dagens standard, slik at nye generasjoner fortsatt vil bruke stedet. Fondet mener videre at det er positivt at eier vil bygge en ny skut. På denne måten vil huset få en utforming slik det opprinnelig hadde.

Selv om skuten vil fremstå som et element i å gjenskape den gamle bygningen innebærer imidlertid tiltaket oppføring av et helt nytt tilbygg. Fondet skal styrke arbeidet med å bevare verneverdige kulturminner, og prioriterer tiltak som tar vare på en bygnings originale elementer. Det omsøkte tiltak er en ren rekonstruksjon, som er tiltak fondet normalt ikke støtter.

Videre dekker kostnadsoverslaget betong-, rør- og elektriske arbeider. Dette er kostnader fondet ordinært ikke dekker.

Klager har ikke kommet med nye opplysninger som gir grunnlag for å endre fondets beslutning. Etter en ny og konkret vurdering opprettholder fondet sitt vedtak om å avslå søknad om tilskudd til prosjektet.

Departementets merknader

I henhold til forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet, på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse i henhold til revidert forskrift gjeldende fra 1. oktober 2013.

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf. forvaltningslovens § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter som klager fremmer.

Departementet viser til begrunnelsen for avslaget, jf. vedtaket av 8. april 2015 og oversendelsesbrev av 18. januar 2016. Fondet har begrenset med midler, og må foreta en streng prioritering i en stor søkermasse. I lys av at fondet normalt ikke gir tilskudd til rekonstruksjoner, og at de omsøkte tiltakene i utgangspunktet ikke er kostnader som fondet dekker, nådde ikke prosjektet opp i den interne prioriteringen. Departementet har ingen merknader til kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken.

Vi kan heller ikke se at det foreligger feil ved saksbehandlingen eller lovanvendelsen, feil som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Kristine Oftedal Nicolaisen
rådgiver

Kopi til:
Norsk kulturminnefond
Bergmannsgata 17
7374 RØROS