Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til S/Y Heidi LM 4436, Porsgrunn kommune, Telemark

Saken jeger S/Y Heidi, en spissgatter fra 1893. Norsk kulturminnefond avslo søknaden om tilskudd til å sette i stand båten. Avslaget var begrunnet med at båten har status som vernet fartøy og faller innenfor Riksantikvarens bevaringsprogram for fartøy. Etter en ansvarsfordeling mellom Riksantikvaren og Kulturminnefondet, prioriterer ikke fondet å tildele midler til fredete fartøy eller fartøy som er ført opp på Riksantikvarens lister. Klima- og miljødepartementet opprettholdt Kulturminnefondets vedtak.

Klima- og miljødepartementet viser til klagen datert 21. april 2015 på Norsk kulturminnefonds vedtak datert 8. april 2015 om å avslå søknaden om tilskudd til S/Y Heidi LM 4436.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sidene ved saken og har, etter en samlet vurdering, kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha hatt innvirkning på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven paragraf 41. Departementet har heller ingen merknader til Kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av april 2015.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Saken gjelder S/Y Heidi, en spissgatter fra 1893, bygd innenfor lystbåttradisjonen. Mange av de opprinnelige detaljene i skroget er bevart. Ett av særpregene er at hudplanken er lagt i hel lengde, fra akterstevnen til forstevnen. Under en tidligere reparasjon ble de kappet av, noe som gjør det ekstra omfattende å sette dem i stand, fordi det meste av huden må skiftes, for at det skal bli slik det opprinnelig var konstruert. Kulturminnefondet viser til at eieren gjør en god og prisverdig innsats med å kopiere de originale detaljene på fartøyet.

Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond er enige om en praksis der Riksantikvaren i større grad skal gi tilskudd til verneverdige fartøy, mens Kulturminnefondet skal fordele midler til andre typer søknader, slik at det normalt ikke blir gitt støtte fra både Riksantikvaren og Kulturminnefondet til det samme fartøyet. S/Y Heidi har status som vernet fartøy og faller innenfor Riksantikvarens bevaringsprogram for fartøy.

Per Einar Bjønnes søkte 1. november 2014 om tilskudd til å sette i stand fartøyet. Alle sidene ved søknaden ble vurdert av Kulturminnefondet, som avslo den under henvisning til at fondet som hovedregel ikke prioriterer å gi tilskudd til prosjekt som faller innenfor Riksantikvarens bevaringsprogram.

Klagerens anførsler, datert 21. april 2015

Klageren mener at begrunnelsen for avslaget ikke er gyldig, siden fondet begrunner avslaget med at det som hovedregel ikke vil prioritere å gi tilskudd til prosjekt som faller innenfor Riksantikvarens bevaringsprogram. Han ber derfor om en ny vurdering av søknaden.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf. oversendelsen datert 21. oktober 2015

Norsk kulturminnefond opprettholder vedtaket om å avslå søknaden og sender den til Klima- og miljødepartementet til behandling, jf. forvaltningsloven paragraf 33.

Kulturminnefondet viser til at det har gitt tilskudd til fartøy på lik linje med andre kulturminner. Tildelingen har skjedd etter at søknadene har blitt vurdert etter faste kriterier og en nøye prioritering. Styret foretar den endelige vurderingen.

Riksantikvaren og Kulturminnefondet har ulike ansvarsområder, og skal i utgangspunktet ikke overlappe hverandre. Fondet og Riksantikvaren har derfor sett behovet for å foreta en arbeids- og ansvarsdeling seg imellom. For søkerrunden i 2015 ble Riksantikvaren og fondet enige om å endre praksisen for tildeling av tilskudd til fartøy, slik at fondet ikke skulle prioritere søknader om tilskudd til fredete fartøy eller fartøy som var ført opp på Riksantikvarens lister. Fondet understreker at det fortsatt vil kunne gi tilskudd til fartøy, men at disse ikke lenger vil bli prioritert spesielt, og at de må konkurrere med søknader som gjelder andre typer kulturminner.

Denne ansvarsfordelingen ble lagt til grunn i forbindelse med fondets gjennomgang av søknadene for 2015, noe som medførte at alle søknadene om tilskudd til fartøy ble behandlet etter de samme kriteriene, og at det ble vurdert hvordan den enkelte søknaden skulle prioriteres sammenliknet med resten av søknadene.

Kulturminnefondet understreker at det, sammen med Riksantikvaren, tilstreber å lage oversiktlige ordninger, slik at prosjektene og prosjekteierne blir fulgt opp på en god måte, og slik at midlene blir brukt mest mulig effektivt.

På denne bakgrunnen gjennomgikk fondet klagen på nytt. Konklusjonen ble at grunnlaget for avgjørelsen er gyldig, og at det ikke foreligger saksbehandlingsfeil som kunne ha påvirket vedtaket, jf. forvaltningsloven paragraf 41. Fondet har derfor ikke funnet grunnlag for å omgjøre vedtaket og har videresendt klagen til Klima- og miljødepartementet.

Klageren har ikke kommentert Norsk kulturminnefonds oversendelsesbrev.

Klima- og miljødepartementets merknader

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond paragraf 14, kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller i rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse i henhold til revidert forskrift gjeldende fra 1. oktober 2013.

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sidene av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf. forvaltningsloven paragraf 34, andre ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere synspunktene klageren fremmer.

Etter en avtale om arbeidsdeling mellom Riksantikvaren og kulturminnefondet, vil fondet ikke prioritere søknader om tilskudd til fredete fartøy eller fartøy som står på Riksantikvarens lister. Selv om tilskudd til vernete skip ikke er utelukket, retter Kulturminnefondets innsats seg hovedsakelig mot kulturminner som faller utenfor Riksantikvarens bevaringsprogram. S/Y Heidi har status som vernet skip og kommer derfor innenfor Riksantikvarens bevaringsprogram for fartøy.

Med en svært stor søknadsmengde og begrensete tilskuddsmidler, må Norsk kulturminnefond kunne prioritere ned typer kulturminner som blir fanget opp av Riksantikvarens bevaringsprogram. Dette gjelder selv om det aktuelle kulturminnet likevel ikke mottar tilskudd fra Riksantikvaren.

Klima- og miljødepartementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse og kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven paragraf 41.

Klagen tas derfor ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Marianne Moltke-Hansen
seniorrådgiver

Kopi: Norsk kulturminnefond, Bergmannsgata 17, 7374 Røros