Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til fiskeskøyta M/S Brand, Molde kommune, Møre og Romsdal

Saken gjelder M/S Brand, en fiskeskøyte bygd tidlig på 1900-tallet. Norsk kulturminnefond avslo søknaden om tilskudd til å sette i stand fartøyet. Avslaget var begrunnet med at båten har status som vernet fartøy og faller innenfor Riksantikvarens bevaringsprogram for fartøy. Etter en ansvarsdeling mellom Riksantikvaren og Kulturminnefondet, prioriterer ikke fondet å tildele midler til fredete fartøy eller fartøy som er ført opp på Riksantikvarens lister. Klima- og miljødepartementet opprettholdt Kulturminnefondets vedtak.

Klima- og miljødepartementet viser til klagen datert 22. april 2015 på Norsk kulturminnefonds vedtak datert 8. april 2015 om å avslå søknaden om tilskudd til M/S Brand.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sidene ved saken og har, etter en samlet vurdering, kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha hatt innvirkning på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven paragraf 41. Departementet har heller ingen merknader til Kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 8. april 2015.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Saken gjelder M/S Brand, et fartøy som omtales som en særpreget representant for de tidlige fiskefartøyene som ble bygd for motor tidlig på 1900-tallet. Skipet har status som vernet fartøy innenfor Riksantikvarens bevaringsprogram for fartøy.

Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond er enige om en praksis der Riksantikvaren i større grad skal gi tilskudd til verneverdige fartøy, mens Kulturminnefondet skal fordele midler til andre typer søknader, slik at det normalt ikke blir gitt støtte fra både Riksantikvaren og Kulturminnefondet til det samme fartøyet. M/S Brand har status som vernet fartøy og faller innenfor Riksantikvarens bevaringsprogram for fartøy.

Bjørn Ugelvik søkte 29. oktober 2014 om økonomisk støtte til å skifte deler av huden og deler av kjølen og til å overflatebehandlet skroget.

Norsk kulturminnefond kom til at det ikke var grunnlag for å prioritere søknaden. På grunn av stor søkermengde og begrensete midler til disposisjon, må fondet hvert år prioritere strengt blant de innkomne søknadene. Søknaden ble avslått.

Klagerens anførsler, datert 22. april 2015

Klageren mener at begrunnelsen for avslaget ikke er gyldig, siden fondet begrunner avslaget med at det som hovedregel ikke vil prioritere å gi tilskudd til prosjekt som faller innenfor Riksantikvarens bevaringsprogram. Han ber derfor om en ny vurdering av søknaden.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf. oversendelsen datert 19. oktober 2015

Norsk kulturminnefond opprettholder vedtaket om å avslå søknaden og sender den til Klima- og miljødepartementet til behandling, jf. forvaltningsloven paragraf 33.

Riksantikvaren og Kulturminnefondet har ulike ansvarsområder og skal i utgangspunktet ikke overlappe hverandre. Fondet og Riksantikvaren har derfor sett behovet for å foreta en arbeids- og ansvarsdeling seg imellom. For søkerrunden i 2015 ble Riksantikvaren og fondet enige om å endre praksisen for tildeling av tilskudd til fartøy, slik at fondet ikke skulle prioritere søknader om tilskudd til fredete fartøy eller fartøy som var ført opp på Riksantikvarens lister. Fondet understreker at det fortsatt vil kunne gi tilskudd til fartøy, men at disse ikke lenger vil bli prioritert spesielt og at de må konkurrere med søknader som gjelder andre typer kulturminner.

Denne ansvarsfordelingen ble lagt til grunn i forbindelse med fondets gjennomgang av søknadene for 2015, noe som medførte at alle søknadene om tilskudd til fartøy ble behandlet etter de samme kriteriene, og at det ble vurdert hvordan den enkelte søknaden skulle prioriteres sammenliknet med resten av søknadene.

Etter at klagen kom inn, ble søknaden gjennomgått på nytt. Kulturminnefondet kunne ikke se at det var særlige grunner for å prioritere søknaden og omgjøre vedtaket. Det hadde heller ikke kommet til nye momenter som gav grunnlag for å endre avgjørelsen. Klagen ble ikke tatt til følge, og saken ble videresendt til Klima- og miljødepartementet.

Klageren har ikke kommentert Norsk kulturminnefonds oversendelsesbrev.

Klima- og miljødepartementets merknader

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond paragraf 14, kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller i rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse i henhold til revidert forskrift gjeldende fra 1. oktober 2013.

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sidene av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf. forvaltningsloven paragraf 34, andre ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere synspunktene klageren fremmer.

Etter en avtale om arbeidsdeling mellom Riksantikvaren og kulturminnefondet, vil fondet ikke prioritere søknader om tilskudd til fredete fartøy eller fartøy som står på Riksantikvarens lister. Selv om tilskudd til vernete skip ikke er utelukket, retter Kulturminnefondets innsats seg hovedsakelig mot kulturminner som faller utenfor Riksantikvarens bevaringsprogram. M/S Brand har status som vernet skip og kommer derfor innenfor Riksantikvarens bevaringsprogram for fartøy.

Med en svært stor søknadsmengde og begrensete tilskuddsmidler, må Norsk kulturminnefond kunne prioritere ned typer kulturminner som blir fanget opp av Riksantikvarens bevaringsprogram. Dette gjelder selv om det aktuelle kulturminnet likevel ikke mottar tilskudd fra Riksantikvaren.

Klima- og miljødepartementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse og kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven paragraf 41.

Klagen tas derfor ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Marianne Moltke-Hansen
seniorrådgiver