Vedtak - klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond til lasteskip M/S Hamen, Hurum Kommune, Buskerud

Norsk kulturminnefond avslo søknaden om tilskudd til å sikre og konservere fartøyet. M/S Hamen er et lasteskip fra den norske utenriksflåten bygget i England i 1949. Avslaget ble begrunnet med at båten har status som vernet fartøy og faller innenfor Riksantikvarens bevaringsprogram for fartøy. Etter en ansvarsdeling mellom Riksantikvaren og Kulturminnefondet, prioriterer ikke fondet å tildele midler til fredete fartøy eller fartøy som er ført opp på Riksantikvarens lister. Fondet har begrenset med midler til rådighet og må foreta en streng prioritering blant en stor søkermasse. Departementet tok ikke klagen til følge.

Klima- og miljødepartementet viser til Deres brev av 21. april 2015 vedr klage på Norsk kulturminnefonds vedtak av 27. mars 2015 om avslag på søknad om tilskudd til sikring og konservering av MS Hamen, Hurum kommune, Buskerud.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven (fvl) § 41. Departementet har heller ikke merknader til kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 27. mars 2015.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

M/S Hamen er et lasteskip fra den norske utenriksflåten, klinket stålfartøy på ca. 75 m. Hamen er bygget i England i 1949. Det ble søkt om støtte til videre sikring og konservering av skipet.

Kulturminnefondet har mottatt søknader om tilskudd til tiltak på «Hamen» seks ganger tidligere. Disse har ikke blitt innvilget.

Det er foretatt store reparasjoner på fartøyet gjennom årene. «Hamen» er nå slept til kai, og ligger i opplag på Tofte Strand. Planen er at det skal bli et stasjonært maritimt kulturminne.

M/S Hamen ble strøket fra Riksantikvarens liste over verneverdige skip i 2011, grunnet langvarig forfall og at det ikke syntes mulig å verne skipet; verken materielt eller organisatorisk. Av brev fra Riksantikvaren, datert 24.02.2015, fremgår det at Riksantikvaren igjen anser M/S Hamen som verneverdig. Fartøyet er således nå tatt inn i Riksantikvarens bevaringsprogram.

Kulturminnefondet avslo søknaden med slik begrunnelse:

 «Det har vært vurdert mange søknader angående MS Hamen gjennom flere år. En av hovedgrunnene for å ikke prioritere prosjektet har vært at det har vært usikkert om det var mulig å sikre skipet og gjennomføre en restaurering, slik at båten kunne benyttes til et fornuftig formål i fremtiden. Situasjonen omkring Hamen er nå endret, da fartøyet nå inngår Riksantikvarens bevaringsprogram, og det blant annet er gjort en fornuftig avgrensing der fartøyet skal vernes, men ikke være operativt for egen maskin.

Styret har i noen tilfeller valgt å følge opp større prosjekter, ved å gi støtte gjennom flere søknadsrunder. Dette binder imidlertid opp midler for senere søknadsrunder. På grunn av en stor søkermasse og begrenset med midler til disposisjon, må fondet hvert år foreta en streng prioritering blant omsøkte prosjekter.

Hovedansvaret for fartøy innenfor Riksantikvarens bevaringsprogram er lagt til Riksantikvaren, og Kulturminnefondet vil som hovedregel ikke prioritere å gi tilskudd til prosjekter innenfor dette program. Fondet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke er grunnlag for å prioritere søknaden».

Klagers anførsler jf. brev av 21. april 2015

Klager mener avslaget bygger på feil grunnlag og ber om at søknaden vurderes på nytt.

Klager viser til at de hele tiden har hatt intensjon om å gjøre «Hamen» stasjonær, bl.a. for å redusere kostnadene.

Avslaget knyttes til utsagnet «om at store prosjekter binder opp midler for senere søknadsrunder». Klager ser ikke at dette er relevant avslagsgrunn, ettersom Kulturminnefondet hvert år suverent avgjør hvem som skal få tilskudd. Midler gitt i et år, gir ikke rett til midler i fremtiden.

Videre hevder klager at fondets utsagn, om at en ikke prioriterer prosjekter innenfor Riksantikvarens programmer, er i strid med forskriften som regulerer kulturminnefondets virksomhet.

Forskriften fastslår at «Kulturminnefondets midler kan brukes til tiltak innenfor hele kulturminnefeltet». Det er derfor ifølge klager ikke grunnlag for at fondet ikke skal kunne gi tilskudd til verneverdige fartøy. Det fremgår heller ikke noe sted at fondet ikke vil prioritere disse prosjektene. Klager og andre er forledet til bruke mye tid på søknadsskriving uten reell mulighet for å få midler.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf. brev av 21. oktober 2015

Norsk kulturminnefond har siden starten gitt tilskudd til fartøy på lik linje med andre kulturminner. Vurdering av søknadene har skjedd etter fastsatte kriterier og tilskudd er blitt gitt etter prioritering. På grunn av stor søkermasse og begrenset med midler har det blitt foretatt en nøye prioritering etter kulturminneverdi, geografisk fordeling, type objekt, målgrupper etc.

Fondet har begrenset med midler og mange søkere og mener det ikke er grunnlag for å prioritere prosjektet.

Riksantikvaren og Kulturminnefondet har ulike ansvarsområder, og skal i utgangspunktet ikke overlappe hverandre.  Fondet og Riksantikvaren har derfor sett behovet for å foreta en arbeidsdeling.

For søkerunden i 2015, ble Riksantikvaren og Kulturminnefondet enige om å endre praksis for fartøy, slik at fondet, ved behandling av årets søknader, ikke skulle prioritere tilskudd til fredete fartøy eller fartøy som var oppført på Riksantikvarens lister. Fondet understreker at det fortsatt vil kunne gi tilskudd til fartøy, men at disse ikke lenger vil bli prioritert spesielt, og at de må konkurrere med søknader som gjelder andre typer kulturminner.

Kulturminnefondet fulgte opp denne fordelingen i søknadsrunden for 2015. Dette medførte en endring av praksis fra tidligere, men slik at alle søknader om fartøy ble behandlet etter like kriterier og slik at det ble konkret vurdert om den enkelte søknad skulle prioriteres i forhold til resten av søknadsbunken.  Kulturminnefondet beklager at denne endring i praksis har fremstått som uklar. Det foreligger likevel ikke saksbehandlingsfeil som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. Det kan fortsatt gis tilskudd til fartøy, men de blir ikke spesielt prioritert. I seneste søkerrunde ble 3 fartøy av 30 tildelt støtte.

I avslaget er det vist til at noen prosjekter har bundet opp tildelinger i senere søknadsrunder. Dette er ment som et eksempel på hvordan fartøyprosjekter kan fungere. Eksemplet begrunner ikke avslaget.   

Søknaden er gjennomgått og er blitt vurdert. Fondet ser ikke at det er grunner for å prioritere søknaden og omgjøre vedtaket. Kulturminnefondet mener saksbehandlingen har vært forsvarlig og at det ikke foreligger saksbehandlingsfeil som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jfr. forvaltningslovens § 41.  

Klima- og miljødepartementets merknader

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse iht. revidert forskrift gjeldende fra 1.10.2013.

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter klager fremmer.

Klima- og miljødepartementet viser til begrunnelsen for avslaget, jf. vedtaket og oversendelsesbrevet av 21. oktober.

Det er opp til fondet å velge hvilke prosjekter de vil prioritere innenfor de rammene forskriften setter. Departementet har ikke innvendinger til den "arbeidsfordelingen" mellom Riksantikvaren og Kulturminnefondet som er beskrevet i vedtaket. Av hensyn til søkeres innsats hadde det imidlertid vært ønskelig at det var gitt bedre informasjon om dette i forkant. På tross av denne uheldige omstendigheten er det ikke grunn til å omgjøre vedtaket, da informasjonsmangelen ikke er en feil som har ført til det endelige vedtaket. Selv med nevnte arbeidsfordeling mellom Riksantikvaren og Kulturminnefondet, forekommer det at fondet gir tilskudd til fartøy. Vedtakets henvising til at det kan bindes opp midler til tilskudd i senere søknadsrunder er etter departementets vurdering ikke av betydning for begrunnelsen for fondets prioriteringer

Begrunnelsen for avslaget er basert på de prioriteringene som fondet har tillagt vekt, og som departementet ikke finner grunn til å overprøve. Fondet har begrenset med midler til rådighet og må foreta en streng prioritering blant en stor søkermasse. Gjeldende søknad er ikke nådd opp i konkurranse med andre prosjekter. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken.

Klima- og miljødepartementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Klagen tas derfor ikke til følge.

 

Med hilsen                                                                        

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Eirik T. Bøe
seniorrådgiver

Kopi til:
Norsk kulturminnefond
Bergmannsgata 17
7374 RØROS