Resultater for landet som helhet

Her finner du resultater fra effektivitetsanalysen på landsbasis.

Analysene viser at det samlede effektiviseringspotensialet i de tre sektorene grunnskole, barnehage og pleie og omsorg var 12 prosent i 2015. Kommunene Hemne og Giske hadde størst økning, mens Tjøme og Stranda hadde størst nedgang fra 2014 til 2015. 

Samlet effektiviseringspotensial på 12 prosent

Tabell 1 viser statistikk for den samlede effektivitetsindikatoren og for de tre sektorene som inngår i samlet effektivitet. Tabellen omfatter de 338 kommunene som er med analysene for barnehage, grunnskole og pleie og omsorg både i 2014 og 2015.

Gjennomsnittene for samlet effektivitet er et veid gjennomsnitt av gjennomsnittene for barnehage, grunnskole og pleie og omsorg. Det veide gjennomsnittet er 0,88 og betyr at det for kommunene som helhet er et effektiviseringspotensial på 12 prosent innen barnehage, grunnskole og pleie og omsorg. 

Tabell 1: deskriptiv statistikk for samlet effektivitet og de underliggende DEA-analyser:

Sektor År Antall komm.  Gj. snitt veid Min. Max.  Andel effektive
Barnehage 2014 338 0,905 0,501  1  11,2%
  2015 338 0,903 0,455   1  10,4%
 Grunnskole 2014 338 0,887  0,450   1  5,9%
  2015  338 0,890  0,440   1  5,9%
 Pleie og omsorg 2014 338 0,863  0,264   1  12,4%
  2015 338 0,864  0,264   1  9,5%
 Samlet 2014 338 0,879 0,497   1  0,9%
  2015 338 0,881  0,483   1  1,8%

Merknad: Samlet effektivitet er et veid gjennomsnitt av effektivitetsscorene for barnehage, grunnskole og pleie og omsorg. Vektene er 0,212 for barnehage, 0,321 for grunnskole og 0,467 for pleie og omsorg. Omfatter de 338 kommuner som inngår i analysene begge år.

Ressursbruken kan med andre ord reduseres med 12 prosent uten at produksjonen reduseres dersom alle kommuner blir like effektive som de mest effektive kommunene i samtlige tre sektorer. Dette anslaget må ses på som en illustrasjon. Det er ikke realistisk å kunne ta ut hele det beregnede potensialet. Uansett hvordan sektoren driver, vil det kunne påvises et effektiviseringspotensial fordi det vil bestandig være forskjeller mellom kommunene. 

Tabellen viser videre at den minst effektive kommunen for den samlede indikatoren er under halvparten (48 prosent) så effektiv som den mest effektive kommunen.

Tabellen viser videre at innenfor barnehage, grunnskole og pleie og omsorg er det et effektiviseringspotensiale på henholdsvis 10 prosent, 11 prosent og 14 prosent. Tabellen viser Andelen effektive kommuner, dvs. kommuner med score lik 1,0 (evt. 100 %) er henholdsvis 10, 6 og 10 prosent for de tre sektorene. 

Kommunene Hemne og Giske har størst økning i samlet effektivitet fra 2014 til 2015

Tabell 2 viser de 10 kommunene som har størst samlet vekst i effektiviteten fra 2014 til 2015 slik den måles i analysene. Aller størst økning har Hemne og Giske med en økning på henholdsvis 17 og 15 prosentpoeng fra 2014. Disse kommunene hadde en effektivitet på hhv. 83 og 84 prosent i 2015.

Tabell 2:

 Kommune  Endring i effektivitet  Korrigert inntekt 2014  Antall innbyggere 2014 Samlet effektivitet 2014 
 Hemne  0,167  104  4224  0,663
 Giske  0,149  97  7739  0,690
 Gol  0,148  110  4631  0,701
 Leksvik  0,129  95  3555  0,688
 Aurland  0,117  199  1715  0,553
 Lindesnes  0,115  95  4853  0,647
 Ski  0,108  94  29542  0,863
 Lesja  0,104  112  2076  0,589
 Sula  0,101  94  8651  0,775
 Berg  0,097  110  1810  0,626

Tjøme og Stranda hadde størst nedgang i effektivitet fra 2014 til 2015

Tabell 3 viser de 10 kommunene som har størst samlet nedgang i effektiviteten fra 2014 til 2015 slik den måles i analysene. Tjøme og Stranda har en nedgang på henholdsvis 21 og 19 prosentpoeng fra 2014. Alle kommunene i tabellen under hadde en relativt høy effektivitet i 2014. 

Tabell 3:

Kommune Endring i effektivitet Korrigert inntekt 2014 Antall innbyggere 2014 Samlet effektivitet 2014
Tjøme -0,205 94  4927  0,808
Stranda -0,191 100  4616  0,854
Hornindal -0,171 103  1223  0,955
Åmot -01,66 103  4455  0,884
Engerdal -0,154 106  1345  0,707
Vegårshei -0,147 99  2000  0,845
Dyrøy -0,139 112  1171  0,975
Volda -0,134 95  8909  0,886
Midtre Gauldal -0,134 95  6361  0,840
Dovre -0,132 98  2704  0,888