Tilskudd til nasjonale kulturbygg

Tilskuddene til nasjonale kulturbygg skal bidra til bygninger og lokaler for institusjoner og tiltak som har en nasjonal oppgave, en landsomfattende funksjon eller en viktig landsdelsfunksjon.

Byggeprosjektene skal dekke behovet for forsvarlig areal, økt funksjonalitet, og/eller økt sikkerhet gjennom planlegging, ombygging og/eller nybygg. Bygningene skal ha høy arkitektonisk kvalitet.

I behandlingen av søknader om tilskudd blir det krevd redegjørelse for hvordan tiltaket ivaretar formålene, det kulturfaglige grunnlaget for byggeprosjektet, samarbeidet med andre institusjoner som ivaretar formålet, og eventuelle aktiviteter ut over hovedformålet.

Hovedregelen er at den statlige finansieringsandelen ikke skal overstige 1/3 av den delen av prosjektet som er i samsvar med formålet for post 70 Nasjonale kulturbygg (Post 70 er omtalt på side 62-64 i Prop. 1 S (2016-17), åpne dokumentet som en PDF)

Søknader om tilskudd skal redegjøre for eieransvar og driftsfinansiering. Nye institusjoner skal i tillegg redegjøre for styring og organisering. Gjennomførings- og fullfinansieringsansvaret skal være dokumentert. Organiseringen av byggherrefunksjonen vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Søknader sendes elektronisk til postmottak@kud.dep.no og merkes med kulturbyggsøknad.

Retningslinjer for tilskudd til kulturbygg (februar 2017)(.pdf) 

Søknadsfrist i 2017: 1. mars

Eksempler på ferdigstilte prosjekter: