Lovregulering og dokumentasjon

Om lov, forskrift og tilskuddsordning for krigsgraver, og dokumentasjon over krigsgraver.

Lovbestemmelse

Krigsgravene er særskilt regulert gjennom en egen bestemmelse i gravplassloven

Lov 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd § 23a

Graver for utenlandske soldater og krigsfanger (krigsgraver) fra første og andre verdenskrig skal være fredet uten tidsbegrensing, holdes i hevd og forvaltes med den verdighet som deres egenart tilsier.

Departementet kan gi nærmere regler om forvaltning og vedlikehold av krigsgraver, krigsgravplasser og krigsminnesmerker.

Det framgår av lovens forarbeider (Prop 81 L (2010-2011) side 27) at dette innebærer at ”departementet i forskrift kan fastsette nærmere regler om kirkelig fellesråds ansvar for å stelle krigsgraver på de ordinære kirkegårdene og også overføre ansvaret for vedlikehold av krigskirkegårdene og eventuelle krigsminnesmerker i kommunen til kirkelig fellesråd”.

Krigsgravforskriften og tilskuddsordningen

I medhold av gravplassloven § 23a er det fastsatt en forskrift 13. april 2015 nr. 370 om krigsgraver.

Denne forskriften gjelder vedlikehold av graver for utenlandske soldater og krigsfanger etter første og andre verdenskrig (krigsgraver) på offentlige gravplasser og særskilte krigsgravplasser som er reservert for gravlagte soldater og krigsfanger etter andre verdenskrig. Forskriften gjelder også for krigsminnesmerker reist eller anerkjent av departementets krigsgravtjeneste.

Ved denne forskriften er det etablert en tilskuddsordning. Den innebærer at lokale gravplassmyndigheter, og i særlige tilfeller noen andre, som har ansvar for å vedlikeholde krigsgraver, får kostnadene dekket ved et årlig tilskudd.

Nærmere orientering om tilskuddsordningen er gitt i Rundskriv V-9N/2015

Dokumentasjon over krigsgraver

I Krigsgravregisteret www.krigsgraver.no finnes det informasjon om de utenlandske krigsgravene i Norge. 

Ansvaret for å vedlikeholde, kvalitetssikre og formidle denne dokumentasjonen er lagt til Falstadsenteret. Falstadsenteret mottar et årlig tilskudd fra staten for å ivareta dette.

Registeret over norske krigsgraver i utlandet er under oppdatering.