Dom fra Eidsivating lagmannsrett 2. desember 2021

Saken gjaldt inndragning av 94 senromerske bronsemynter til staten.

Dom i sak 21-137101AST-ELAG/ (.pdf)