Fiskerisamarbeidet med Island

Fiskerisamarbeidet mellom Norge og Island skjer i dag i henhold til avtale av 15. mai 1999 mellom Norge, Island og Russland om visse samarbeidsforhold på fiskeriområdet (Smutthullavtalen), samt den tilhørende protokoll av samme dato mellom Norge og Island. I tillegg er både Norge og Island parter i forskjellige multilaterale arrangementer innenfor fiskerisektoren.

Islandske fiskefartøy og fartøy under bekvemmelighetsflagg bedrev i perioden 1993–1999 et omfattende uregulert fiske av norsk-arktisk torsk i Smutthullet. Da fartøy fra disse land ikke hadde drevet et tradisjonelt fiske av torsk i Barentshavet, hadde Norge og Russland ikke satt av noen kvote til dem. Uttaket fra Smutthullet representerte derfor et overfiske av den totalkvote som kyststatene hadde satt for bestanden. Norge og Russland arbeidet aktivt for å bringe fisket i Smutthullet til opphør ved diplomatiske henvendelser til de berørte flaggstater, dvs. til de stater hvor fartøyer som driver uregulert fiske er registrert og hvis flagg slike fartøyer fører, herunder Island.

Når det gjelder det islandske fisket i Smutthullet, var det helt fra starten kontakter både på embetsmannsplan og politisk nivå med sikte på å bringe fisket til opphør. Det var omfattende forhandlingsrunder med Island, og den første fant sted i april 1995. Ved avtalen av 15. mai 1999, oppnådde norske og russiske myndigheter å gjøre slutt på det uregulerte islandske fisket på regulerte bestander i dette området. Avtalen innebærer at Island vil følge norske myndigheters prinsipper for ansvarlig fiske og bekjempelse av uregulert fiske på regulerte bestander i Barentshavet. Sammen med den bilaterale protokollen mellom Norge og Island av samme dato regulerer ”Smutthullavtalen” et bytte av fiskekvoter mellom Island og Norge.

Den trilaterale avtalen innebærer i praksis en islandsk aksept av at de regulerte fiskebestander i det nordlige Norskehavet og Barentshavet forvaltes av Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon. Avtalen gir også forsikring om at Island vil avstå fra å kreve ytterligere fiskeadgang for torsk i Barentshavet, inklusive fiskevernsonen ved Svalbard, utover tildelte kvoter. I de bilaterale protokollene mellom Norge-Island og Russland-Island slås det videre fast at islandske fartøy ikke skal fiske lodde i Barentshavet, inklusive fiskevernsonen ved Svalbard og Smutthullet. Island forplikter seg i avtalen også til å motarbeide forsøk på omflagging for å omgå avtalen, til å nekte landing av fangster som er tatt i strid med avtalen, og til å nekte anløp i havn av fartøy som har drevet slik virksomhet.

Som motytelse har Island fått fiskerettigheter i Norges økonomiske sone og i Russlands økonomiske sone tilsvarende en fast andel av totalkvoten for norsk-arktisk torsk i Barentshavet, basert på kvoten for 1999. I 2010 kan islandske fartøy fiske 5 500 tonn norsk-arktisk torsk i Norges økonomiske sone. Bifangst kommer i tillegg. Som kompensasjon for den islandske torskekvoten har norske fiskere fått en bunnfiskkvote og en loddekvote i Islands økonomiske sone. Bunnfiskkvoten ligger fast på 500 tonn pluss bifangst pr. år, mens loddekvoten varierer årlig i takt med svingningene i den islandske torskekvoten.  

I henhold til avtalen mellom Norge og Island om fiske i Barentshavet skulle Norge få fiske 14 592 tonn lodde ved Island for sesongen 2008/2009. Dette falt bort da det ikke ble åpnet for loddefiske. Sesongen 2007/2008 fisket norske fartøy 4 704 tonn over kvote på bakgrunn av at endelig TAC ble satt adskillelig lavere enn foreløpig TAC. Differansen er kompensert ved at Norge ble tildelt Islands kvote på 334 tonn reke i NAFO-område 3L i 2009.

For 2009/2010 var loddekvoten 18 031 tonn. Dette er i sin helhet fisket. Ifølge avtalen har Norge krav på 21 011 tonn lodde for fiske i sesongen 2010/2011. Ved manglende loddefiske skal det gis alternativ kompensasjon til Norge. Utsiktene for bestanden er usikre og Norge vil derfor med bakgrunn i avtalen gå inn i forhandlinger om alternativ kompensasjon ved et bortfall av loddefiske ved Island. Utvekslingen av fiskekvoter bortfaller dersom Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon fastsetter totalkvoten for norsk-arktisk torsk til under 350 000 tonn.

Smutthullavtalen med tilhørende protokoller gjelder til utgangen av 2010, ettersom den automatisk ble forlenget for en ny fireårsperiode fra 2007 da ingen av partene i 2006 ønsket å benytte avtalens mulighet til å si opp eller åpne for reforhandlinger av Smutthullavtalen. Partene kan anmode om revisjon av avtalen og/eller protokollene. Dette må i så fall skje innen 1. juli 2010. En part som har fremsatt anmodning om revisjon innen fristen kan eventuelt senere si opp avtalen, innen 1. oktober 2010. Dersom det ikke blir bedt om revisjon innen fristen i 2010 vil avtalen løpe ut 2014.