Jakt

Ansvar

Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Klima- og miljødepartementet (KLD) har et delt ansvar for forvaltningen av høstbare viltressurser.

LMDs ansvar omfatter nærmere bestemte oppgaver etter viltloven og fjelloven samt budsjettmidler knyttet til høstbare viltressurser, herunder jeger- og fellingsavgifter og gebyrer. Ansvaret omfatter også forvaltningen etter viltloven av fremmede viltarter som miljømyndighetene har definert som høstbare.

Rypejakt i Njardarheim.
Rypejakt i Njardarheim. Foto: Trond Gunnar Skillingstad/Statskog

KLD har ansvaret for den overordnede forvaltningen av økosystemene samt oppgaver og ansvar knyttet til ikke-høstbare viltarter, og gaupe. Det samme gjelder fredet rovvilt og andre fredede arter. KLD avgjør om en art kan høstes, hvor den kan høstes, samt tidsrammer for høsting. KLD har ansvaret for alle tiltak med hjemmel i naturmangfoldloven knyttet til bekjemping og begrensning av fremmede viltarter, herunder om det skal åpnes for jakt på slike arter eller uttak/felling utover ordinær jakt- og fangstutøvelse.

KLD har etatsstyringsansvaret for Miljødirektoratet. LMD har ansvaret for styringsdialogen med Miljødirektoratet i saker som gjelder høstbare viltressurser.

I saker som berører begge departementers ansvarsområder, skal departementene samarbeide og holde hverandre informert.

Verdiskaping

Jakt har lange tradisjoner i Norge. Salg av jakt på storvilt og småvilt har vært og er en inntektskilde for mange grunneiere.

Over en halv million nordmenn er registrert i Jegerregisteret. 14 pst. av disse er kvinner. Om lag 145 000 er aktive jegere.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har i en rapport fra 2018 anslått at omsetningen – jegernes samlede forbruk til jakt på storvilt og småvilt – i jaktåret 2017-2018 var om lag to mrd. kroner. Det er et stort potensial for øke omsetningen med grunnlag ihøstbare viltressressurser. NINAs rapport anslår at omsetningen kan økes med 1 milliard kroner i løpet av en 10-årsperiode. 

Elg.
Jakt har lange tradisjoner i Norge. Salg av jakt på storvilt og småvilt har vært og er en inntektskilde for mange grunneiere. Foto: Landbruks- og matdepartementet

En partssammensatt arbeidsgruppe nedsatt av LMD, la i 2019 fram forslag til en Handlingsplan for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser. Rapporten ble utarbeidet som et grunnlag for jordbruksforhandlingene i 2019. Arbeidsgruppen peker på en rekke tiltak for utløse potensialet:

  • tiltak for bedre organisering av jakttilbudet hos grunneiere/rettighetshavere i områder der
    det er flere eiere 
  • økt tilbud av opplevelsesprodukt som tilbys kombinert med jakta, slik som overnatting, lokal mat og tettere samarbeid med øvrig reiseliv
  • gjøre viltkjøtt mer tilgjengelig for forbrukerne, og i den forbindelse koble viltkjøttet tettere opp mot lokalmatsatsingen.

Handlingsplanen blir fulgt opp gjennom blant annet "Utviklingsprogrammet - landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping" i Innovasjon Norge. Utviklingsprogrammet ble styrket i
2019 for blant annet å kunne prioritere tiltak som bidrar til næringsutvikling og verdiskaping basert på høstbare viltressurser og øvrige utmarksressurser. 

Ryper på hytteveggen.
Ryper på hytteveggen. Foto: Statskog

Regelverk

Miljødirektoratets nettsider gir nærmere informasjon om jakttider og regelverk. 

Statistikk

SSB nettsider gir nærmere informasjon om jakt og høsting av viltressurser.