Rapport fra CEM Benchmarking om Statens pensjonsfond Norge i 2009

CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en omfattende årlig rapport som sammenlikner Statens pensjonsfond Norges (SPN) differanseavkastning (mer-/mindreavkastning) og forvaltningskostnader med andre store fond. Den siste publiserte rapporten inneholder data fram til og med 2009.

Sammenlikningsgruppen består av pensjonsfond med tilsvarende størrelse på den interne aksjeforvaltningen som SPN (7 amerikanske, 4 kanadiske, 5 europeiske og 1 asiatisk fond). I tillegg sammenliknes fondets differanseavkastning med 48 europeiske fond. Sammenlikningsgruppens medianstørrelse var 30 mrd. euro, mens SPNs gjennomsnittlige markedsverdi i 2009 var 14 mrd. euro. Datagrunnlaget er basert på egenrapportering fra fondene som kjøper tjenester fra CEM.

Fordi SPN skiller seg fra de andre fondene gjennom hovedsakelig å være investert i Norge, gir det lite mening å sammenlikne fondenes totalavkastning. Sammenlikning av forvaltningskostnadene og differanseavkastning blir også vanskeliggjort ved at SPN på flere områder har særtrekk som avviker fra andre fond. I det videre gis en kort gjennomgang av hovedpunktene i CEM-rapporten for 2009.

Differanseavkastning til og med 2009
En sammenlikning over tid av faktisk avkastning i SPN med avkastningen på referanseindeksen viser hvilken differanseavkastning Folketrygdfondet har oppnådd. CEM har beregnet at SPN i fireårsperioden fram til utløpet av 2009 oppnådde en gjennomsnittlig årlig meravkastning på 1,7 prosentpoeng. Til sammenlikning er den mest typiske meravkastningen (medianen) 0,2 prosentpoeng i sammenlikningsgruppen og 0,0 prosentpoeng for de europeiske fondene. SPN har oppnådd høyere meravkastning enn gjennomsnittet i sammenlikningsgruppen både i aksje- og obligasjonsforvaltningen. 

Forvaltningskostnader til og med 2009
CEM-rapporten viser at Folketrygdfondets totale forvaltningskostnader i 2009 for SPN var på 0,095 pst. av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette er det laveste nivået blant alle fondene i sammenlikningsgruppen. Ettersom de totale forvaltningskostnadene i stor grad reflekterer fondenes aktivasammensetning, som for SPN er et resultat av Finansdepartementets investeringsstrategi, gir slike sammenlikninger ikke et fullgodt bilde av om Folketrygdfondets forvaltning er kostnadseffektiv.

CEM har derfor utarbeidet en kostnadsreferanse basert på aktivasammensetningen for SPN. Kostnadsreferansen indikerer hvilke kostnader sammenlikningsgruppen ville hatt med SPNs aktivasammensetning. Analysen viser at de faktiske forvaltningskostnadene i 2009 var 0,048 prosentpoeng lavere enn kostnadsreferansen. Dette skyldes i hovedsak at Folketrygdfondet fullt ut baserer seg på intern forvaltning som koster mindre enn ekstern forvaltning.

CEM-rapporten for 2009