Et velfungerende boligmarked

Målsettinger

Boligpolitikken er innrettet slik at den skal stimulere til løsninger som ikke markedet alene kan framskaffe. Statens viktigste virkemidler for å tilrettelegge for et velfungerende boligmarked er lover og regler, kunnskap og kommunikasjon samt tilgang til bolig- og byggefinansiering.

God informasjon om og balansert lovregulering av boligsektoren

Forbrukervern har lenge vært en del av boliglovgivningen. Husleieloven fra 1999 har regler om oppsigelsesvern og vern mot urimelige leiekrav. Avhendingsloven og boligoppføringsloven har bestemmelser om forbrukervern ved kjøp og oppføring av bolig. Forbrukerreglene skal i første rekke motvirke at avtalene blir ubalanserte på grunn av typiske ulikheter mellom partene med hensyn til økonomi, informasjon og profesjonalitet.

Behovet for regulering av forholdene mellom beboerne er størst i eierseksjonssameier og borettslag. Her står ikke beboerne overfor en felles avtalepart, som leierne i en leiegård, og beboerne kan ha ulike interesser innbyrdes. Eierseksjonsloven fra 1997 og borettslagsloven fra 2003 har detaljerte bestemmelser om forholdet mellom sameierne og mellom borettshaverne. Reguleringen skiller seg noe fra vanlig forbrukerlovgivning. Det er mer tale om å balansere enkeltbeboeres og mindretalls rettigheter mot flertallets.

Kommunal- og regionaldepartementet, Husbanken, Statens bygningstekniske etat og Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus har internettsider som gjør det enkelt for samarbeidspartnere og andre interesserte å finne relevant informasjon om bolig- og bygningspolitiske spørsmål, se www.regjeringen.no, www.husbanken.no, www.be.no og www.htu.no.

Kommunal- og regionaldepartementet har utarbeidet informasjonsbrosjyrer om husleieloven. Brosjyrene er tilgjengelige som papirbrosjyrer og på nett, www.husleie.dep.no.

God og anvendelig statistikk er nødvendig for å ha god informasjon om situasjonen på boligmarkedet. Husbanken har i oppdrag å skaffe bedre oversikt over hvor stor andel av befolkningen som har behov for hjelp til å skaffe seg bolig. Dette vil gi et bedrestatistikkgrunnlag som kan benyttes til en mer målrettet bruk av de økonomiske virkemidlene.

Informasjon om boligmarkedet finner du også hos SSB

 

God finansiering av boliger i hele landet

Regjeringen ønsker å sikre god finansiering av boliger i hele landet. I utkantområder kan det være et problem at byggekostnadene for en ny bolig overstiger salgsverdien. En slik situasjon fører til at risikoen blir stor og lokale banker kan derfor være restriktive med å gi lån. Husbanken kan gi lån i områder av landet der det ordinære bankvesen ikke ønsker å gi boliglån eller gir lån med høye renter. I de nordlige fylkene har Husbanken en høyere andel av boligfinansieringen enn ellers i landet. Husbanken skal vurdere utbedring av eksisterende boligmasse som alternativ til nybygging. Utbedring av eksisterende boliger er ofte et bedre alternativ enn nybygging, da det i flere mindre kommuner ofte er nok boliger og prisnivået er lavt.

I lokalsamfunn med lite press på boligmarkedet og med lave boligpriser kan det være klokt å vurdere kjøp av brukt bustad. Ved kjøp kan kommunen gi startlån for å fullfinansiere boligen eller som topplån.

Les mer om Husbankens låneordninger grunnlån og startlån

Til toppen