Gjennomført pilotering - romlige reguleringsplaner og digitale bestemmelser

Kommunal- og distriktsdepartementet inviterte høsten 2017 kommuner, forslagstillere og plankonsulenter til å bidra med innspill basert på konkrete behov for romlige reguleringsplaner og utvikling av digitale reguleringsbestemmelser.

Innspillene ble brukt til videre konkretisering, veiledning og mulig regelverksendringer. Ett resultat var pilotprosjekter innen planprosesser og arealplaner i 3D. Disse blir presentert lenger nede på denne siden.

Seminar om romlige reguleringsplaner oppsummerer erfaringer fra pilotene.

Det er også laget en egen nettside om digitalisering av planprosessen.

 

Erfaringer fra pilotering av reguleringsplaner i 3D

Aktuell plan:
Galliåsen ble valgt som reguleringsplanprosjekt.

Type problemstillinger: 
Tett på naboeiendommer. Arendal kommune viste hvordan 3D skisser er blitt brukt i en planprosess på Hisøya. Her har først utbygger gitt sine perspektivskisser, så har berørt nabo laget sine, kommunens saksbehandler sine og forslagstiller nye skisser. I sum viser de samme planforslag – men kommuniserer ulikt.

Samarbeidspartnere:
Arendal kommune

Aktuell software:
Focus

 

Aktuell plan:
Planområdet går mellom Otrøya i Midsund kommune og Gossen i Aukra kommune via fyllinger og broer mellom øyene.

Type problemstillinger:
Det er en plan som går mellom to kommuner og som består av plan på land, i bro og i sjø, med fyllinger og skjæringer.

Samarbeidspartnere:
Rambøll (og Norconsult).

Aktuell software:
Aukra har kartportal fra Norkart

Relevant lenke:
Detaljplan II for ny veg mellom Gossen og Otrøya, Kjerringsundsambandet - høyring

 

Aktuell plan:
En av reguleringsplanene for bybanen til Fyllingsdalen, mer konkret området ved Møllendal.

Status for planarbeidet:
Reguleringsplanen ble vedtatt høsten 2017.

Type problemstillinger:
Gjelder trase med tunneler for bybanen. Kompleks plan med 3 vertikalnivåer og midlertidige riggområder. Har mulige konflikter med sikkerhetssoner til nærliggende andre planområder – eks. jernbanetunnel (BaneNor) og garasjeanlegg. Det ble identifisert en del behov knyttet til 3D utover hva opprinnelig forslag har angitt; eksempelvis flomsoner langs elv. Har også definert mulighetsrom og nødvendighetsrom (for vegtyper – gjerne standardiserte nødvendighetsrom). 

Hva er ellers hensiktsmessig å vise 3D på? Mener at vi trenger 3D objekt på det vi ikke ser, f.eks. under bakken. Eks røttene til hule eiker, jordvarmebrønner osv.

Her hevdes det at mulighetsrom ikke egner seg i forbindelse med infrastruktur, infrastruktur trenger korridorer knyttet til formålene, og nødvendighetsrom, handlingsrom og hensynsrom.

Det er mange spørsmål videre her: Trenger vi å få på plass as built eller at planen er fullført? Hvordan formidle planen videre til byggefasen, hva trengs? Krav om YM(ytre miljø) plan, hva med standardisering her? Hvem er involvert her? Må ha kontroll mot tilgrensende planer. Hvor langt skal/må man gå i planleggingen og hva skal overlates til den neste prosessen?

Samarbeidspartnere:
Bergen kommune og Sweco

Aktuell software:
Focus, GisLine

Relevant lenke:
Bakgrunn – Bybanen til Fyllingsdalen

 

Aktuell plan: 
Langskjæret deponi

Type problemstillinger:
Hensikten med planen var å tilrettelegge for vann- og avløpsanlegg, veg, gang- og sykkelveg, næringsformål, strandkantdeponi med kaifront. Deler av planområdet er regulert i reguleringsplan for Burøya Avfallsenergianlegg, denne planen ble erstattet av ny plan. Planområdets størrelse er 49,5 daa. Planarbeidet omfattet anlegg både på bakken og anlegg i sjø (bunn / i vannet og på overflaten). Planarbeidet skjedde i samarbeid med Kystverket.

Vedtatt tidligere plan ble tatt med i planområdet, det ble en del forvirring rundt kotehøyder og mulighetsrom i den politiske behandlingen. Mulighetsrommet for en mulig pipe over resten av arealplanvolumet, var med på å forvirre og ødelegge prosessen.

Samarbeidspartnere:
Bodø kommune

Aktuell software:
Norkart og Trimble Sketch Up

Planen er nå vedtatt.

 

Aktuell plan: 
Har ble det besluttet å lage en demoplan, hvor en arealplan for en ny skole som skal bygges manipuleres for å teste ut bruk av volumelementer. Mange forskjellige element ble tatt med. Det ble testet ut bruk av elementer over og under bakken.

Type problemstillinger: 

 • Hvor har plan i 3D et stor potensial?  
 • I hvert fall ved framstilling av siktsone visualisert som 3D objekt, dette kan begrense hvor høy denne bør være (0,5-3,0 meter).
 • Utfordring hvis plan både har elementer på grunnen og under grunnen, vanskelig å se det under grunnen i en 3D plan. Bærum tror at antall planbestemmelser kanskje kan begrenses, mye kan stedfestes.

Samarbeidspartnere: 
Norkart/GisLine, Focus Software AS

Aktuell software:
City Planner og SketchUp. (Byggbase er ikke 3D vennlig.)
AutoCAD Civil 3D, Autodesk Infraworks og Focus Arealplan.

Byggeprosjekt Fossum

Politikerne i Bærum ønsker at alle planforslag skal visualiseres i 3D. Mulighetsrom for en aktuell plan for prosjekt i Fossumveien i Bærum med byggegrenser i 3D – sammen med volummodell med bygninger tegnet i verktøyet Sketch up.

Byggeprosjekt fra Hamang
Byggeprosjekt Hamang

Mulighetsrom for utbygging på Hamang i Bærum med bygninger i 3D oppå høydekurver på "kakeform". Publikum har gitt gode tilbakemeldinger på at dette kommuniserer godt.

 

Aktuell plan:
Detaljplan for omsorgsbolig i Olsokveien.

Type problemstillinger:
Dette er en plan hvor det meste var bestemt av kommunen i utgangspunktet, de ønsket til og med å angi mulighetsrom med saltak siden det var bestemt for deler av bebyggelsen. Visning av plan i 3D gjorde det mulig å ta ut en del elementer som gesims og mønehøyder, møneretning og byggegrenser samt frisiktsoner.

Planbestemmelser var også ganske detaljerte.

Samarbeidspartnere:
Sandnes kommune, Sandnes tomteselskap, Asplan Viak

Aktuell software:
Focus

 

Aktuell plan:
Var i starten Halsteingård reguleringsplan. Men det ble etter hvert en litt annen type pilot. Det ble vanskelig å få til mer testing på Halsteingård reguleringsplan siden planen ble vedtatt. Trimble modellerte eksisterende plan fra 2D til 3D, samt modellerte og tolket den eksisterende planen.

Trondheim kommune valgte derfor å gå videre med en testplan. Den videre fasen forutsatte også dialog med utbygger og innfasing av utbyggingsplan, inkludert bruk av eByggesak.

En viktig konklusjon i Trondheims prosjekt: Det er helt uaktuelt å omforme gamle 2D planer til volumplaner i kommunen, da dette vil bli ufattelig dyrt. Dette kan kun gjøres i nye planer.

Samarbeidspartnere:
Norconsult og Trimble

 

Har laget reguleringsplan for fritidsboliger på Skeikampen for Thon gruppen. Piloten deres viste hvordan mulighetsrom kunne vært brukt til å illustrere og evt. bedre styrt byggehøyder for å sikre blant annet god horisont og utsikt for hyttenaboer. Mulige siktlinjer ble analysert.

Byggeprosjekt

Mulighetsrom for utbygging av fritidsboliger Skeikampen, Gausdal kommune.

Byggeprosjekt

Har blant annet sett på visualisering av "ny" for bakenforliggende nabo ved utbygging av fritidsboliger Skeikampen, Gausdal kommune. Dette nye verktøyet er godt egnet til å illustrere typiske nabokonflikter om utsikt/høydeproblematikk og kanskje få til bedre løsninger som alle kan akseptere.

Rapport: testing og pilotering av reguleringsplaner i 3D

 

Både leverandører og pilotene ble oppfordret til

 • å teste ut alternativer til vertikalnivåer og vise hvordan vertikalnivåer evt. kan fjernes.
 • å teste ut og vise hvordan en kan bruke mulighetsrommet som summen av planlagt anlegg og sikringssoner / hensynssone i tunneler/anlegg under bakken.

Leverandører er bedt om å

 • Gi innspill om konkrete GML Solid objekter det vil si 3D-objekter en ønsker å kunne støtte / anvende for SOSI-Plan.
 • Gi innspill til hvilke geometrityper i GML-leverandørene kan samles om å støtte.
 • Gi formelt innspill til KDD vedr. deling av geometri når en plan delvis erstattes av en ny plan.
 • Samlet eller hver for seg gi innspill om at en plan som skal delvis erstatte en gammel plan kun kan avgrenses mot eksisterende arealformålsgrenser – ikke kutte disse. Slik unngår man utfordringen med å skulle dele eksisterende polygoner.

Dette var viktige innspill, da GML-formatet er svært plasskrevende.

KDD / Leverandører / standard

 • Definere ”pilhøyde” for GML 3D solid-objekter.
 • Definere bruk av delt geometri i 3D planer
 • Sentrale innspill overfor NPAD for plan.

KDD

 • Må informere / tydeliggjøre bruken av hensynssoner i plan – brukes alt for mye i dag utenfor hva en har hjemmel til. Det må muligens lages nye tegneregler for hensynssoner i volumplaner, dagens raster er ikke godt egnet til dette.
 • Skrive notat / inn i veileder.