Krav til innmåling og dokumentasjon av ledninger i grunnen, sjø og vassdrag mv.

Reglene i plan- og bygningsloven § 2-3 Opplysninger om infrastruktur i grunnen mv. er ment å sikre en nøyaktig og pålitelig innmåling av ledninger og annen infrastruktur, og gjøre det enkelt å få tilgang til denne informasjonen. Bestemmelsen trådte i kraft fra 1. juli 2021.

Bakgrunnen er at en stadig større del av samfunnets infrastruktur legges i grunnen både av praktiske, sikkerhetsmessige og estetiske hensyn. Forsvarlig forvaltning og vedlikehold av ledningsnettet er en forutsetning for å ta vare på verdiene denne infrastrukturen representerer. Gjenanskaffelsesverdien for vann- og avløpsledningene alene er beregnet til over 500 milliarder kroner.

Utfyllende regler er gitt i forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag (ledningsregistreringsforskriften). Forskriften inneholder nærmere regler om hvilke ledningsanlegg som er omfattet, ledningseiers plikt til å dokumentere egne anlegg, krav til utlevering av opplysninger om anlegget, påvisning av anleggets beliggenhet på stedet, plikten til å tilbakerapportere til andre ledningseiere etter gravearbeider som berører deres anlegg, frister og betaling for utlevering av dokumentasjon, og forholdet til taushetsplikt m.m. Kravene til innmåling og dokumentasjon gjelder ny infrastruktur og vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Kravene til utlevering av dokumentasjon om ledningsanlegg og påvisning vil imidlertid gjelde både nye og eksisterende anlegg.

Forskriften trådte i kraft 1. juli 2021 samtidig med lovbestemmelsen. Reglene om tilbakerapportering og om betaling for  ledningsinformasjon trer i kraft fra 1. januar 2022. Departementet har utgitt en egen veileder til forskriften datert 11. juni 2021. 

Forskriften viser flere steder til standard utgitt av Statens kartverk. Kartverket har etablert en egen nettside for aktuell standard med tilhørende produktspesifikasjoner.