Samfunnsoppdrag om klimanøytrale og smarte byer under Horisont Europa

Oslo, Stavanger og Trondheim kommuner har søkt og er valgt ut av EU-kommisjonen til å delta i samfunnsoppdraget «Klimanøytrale og smarte byer». Dette er ett av fem samfunnsoppdrag (missions) under EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.

Horisont Europa skal løse store samfunnsutfordringer innen 2030. De tre byene har sammen med 109 andre europeiske byer ambisjon om å være klima-nøytrale innen 2030.

Byene må forberede, signere og implementere en klimakontrakt (Climate City Contract) med mål, handlingsplaner og investeringsbudsjett. Hvis EU-kommisjonen godkjenner kontraktene, blir byene en del av en merkeordning. Etter planen skal de tre norske kommunene levere sine klimakontrakter til EU i september 2024.

Samarbeid og oppfølging i Norge

Kommunal- og distriktsdepartementet har hovedansvaret på departementsnivå for å følge opp samfunnsoppdraget om «Klimanøytrale og smarte byer». Forskningsrådet og Innovasjon Norge er virkemiddelaktører og nasjonale kontaktpunkt (NCP) for samfunnsoppdraget. Design og arkitektur Norge (DOGA) har fått i oppdrag å utvikle modellen for en nasjonal plattform for samfunnsoppdraget om klimanøytrale byer, med fokus på innovasjon, kunnskapsutvikling og formidling. Dette arbeidet er igangsatt i 2024.

I oppfølgingen av samfunnsoppdraget samarbeider Kommunal- og distriktsdepartementet særlig med Klima- og miljødepartementet og Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. I tillegg deltar Energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet i en styringsgruppe for samfunnsoppdraget.  

Les mer:

Kontakt:

Planavdelingen i Kommunal- og distriktsdepartementet

DOGA: Kristin Solhaug Næss

Forskningsrådet: Verena Hachmann

Innovasjon Norge: Tim Genge