Fakta: Y-blokken og kunsten

"Fiskerne" og "Måken" tas vare på. Hvordan gjøres det?

Hvorfor må Y-blokken rives?

"Fiskerne" og "Måken" i det nye regjeringskvartalet

Bakgrunn: Skadeomfanget på regjeringsbygningene etter 22. juli

Rydding og gjenbruk

Dokumentering, fotografering og skanning av Y-blokken

Kunstfaglig vurdering av "Fiskerne" og "Måken"

Flytting av kunsten

Midlertidig oppbevaring av "Fiskerne" og "Måken"

Hvorfor må Y-blokken rives?

Y-blokken må rives av sikkerhetsmessige årsaker. Hensynet til sikkerhet, det vil si at vi skal ha sikre departementskontorer og trygge områder, er grunnleggende når regjeringskvartalet skal bygges opp igjen. Erfaringen fra 22. juli 2011 (se rapporten fra 22/7-kommisjonen), råd fra nasjonale sikkerhetsmyndigheter og sikkerhetslovens krav til forsvarlig sikkerhet for objekter og infrastruktur av betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner, legger sterke føringer for hvordan det nye regjeringskvartalet skal bli. Muligheten for å holde Ring 1 åpen for trafikk, veide også tungt da regjeringen tok sin beslutning om konsept i 2014. Og selv med de planlagte tiltakene på Ring 1, som gir nødvendig sikkerhet for de andre byggene, sier alle sikkerhetsfaglige råd at det ikke er mulig å la Y-blokken stå og benytte den til departementsvirksomhet (heller ikke med en delvis riving – det såkalte C-alternativet). Å rive Y-blokken åpner imidlertid også for å skape et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal, som er velfungerende både for byen, innbyggerne og regjeringen.

Departementet vedtok reguleringsplanen i februar 2017. Samlet vurderes konsekvensene av å rive Y-blokken som meget store. Konsekvensene blir mindre dersom de integrerte kunstverkene kan håndteres på en måte som gjør at verkene blir bevart og integrert i det nye regjeringskvartalet.

Les mer

Stortingsmelding om nytt regjeringskvartal, Meld. St. 21 (2018-2019)

Kap. 5.2 Høyblokken og Y-blokken

"Fiskerne" og "Måken" i det nye regjeringskvartalet

Det er ønskelig at begge kunstverkene kan plasseres slik at de i det nye regjeringskvartalet kan ses av publikum, og at «Måken» blir mer synlig og tilgjengelig enn den har vært tidligere.

Statsbygg har i samarbeid med KORO (Kunst i offentlige rom) vurdert hvor kunstverkene kan plasseres i det gjenoppbygde regjeringskvartalet. Seks kriterier er lagt til grunn: Eksponering (synlighet og tilgjengelighet for publikum), naturlig integrering (hensyn til dagslys og konsekvenser for arbeidsplasser, kulturminnevern), kontekstsensitivitet (opplevelsen av verket), materialsensitivitet (hvordan materialene i bygget påvirker kunstverket), samhandling med omgivelsene/byrommet og kostnader og fremdrift.

Statsbygg og KORO anbefaler at «Måken» plasseres i inngangspartiet/resepsjonen i bygg A, og «Fiskerne» over VIP-inngangen mot Einar Gerhardsen plass, også det i bygg A. Picassos arvinger har samtykket til at kunstverkene "Fiskerne" og "Måken" gis ny, fremtredende plassering i og på det nye bygg A.

Når det gjelder opphavsrettslige spørsmål knyttet til den kunstneriske utsmykkingen i de skadde regjeringsbygningene blir de håndtert etter norsk lovgivning (Lov om opphavsrett til åndsverk). Departementet etablerte i juni 2014 kontakt med opphavsrettsorganisasjonen Billedkunst opphavsrett i Norge (BONO), og det ble tatt initiativ overfor Picasso-administrasjonen for å sikre at rettighetshaver til verkene var tilfreds med ny plassering av verkene. Picasso-administrasjonen er holdt orientert om vurderinger og planer for flytting av kunsten. Departementet har etter vurdering gjort i 2014 lagt til grunn at Picasso har opphavsrett til verkene, at rettighetsforholdet er avklart mellom Picasso og Nesjar, og at kunstnerne har forholdt seg til dette.

Illustrasjon fra regjeringskvartalet
Einar Gerhardsens plass. Fiskerne monteres over VIP-inngangen på det nye A-bygget Foto: Team Urbis
Illustrasjon fra regjeringskvartalet
Publikumsinngangen i det nye A-bygget Foto: Team Urbis
Illustrasjon fra regjeringskvartalet
Både "Måken" og "Fiskerne" vil kunne ses fra Johan Nygaardsvolds plass Foto: Team Urbis

Les mer

Se Statsbyggs temaside om nytt regjeringskvartal

Se flere illustrasjoner hos Statsbygg

Bakgrunn: Skadeomfanget på regjeringsbygningene etter 22. juli

Etter 22. juli 2011 gjennomførte Statsbygg et omfattende prosjekt med verdisikring, opprydding, sanering, reparasjon og rehabilitering i bygningene som var skadd etter bomben. De mest skadede bygningene (S-blokk, R4, H-blokk og Y-blokk) kunne ikke tas i bruk på vanlig måte etter bomben. De ble sikret og sanert til et nivå som var utgangspunkt for enten riving eller rehabilitering. De minst skadede bygningene (R5, G-blokk) ble reparert og rehabilitert til samme tekniske og operative stand som før 22. juli 2011. Saneringsarbeidet var ferdig i 2013. Sluttkostnaden var på 555 millioner kroner.

Til tross for bombens enorme eksplosive kraft, ble det etter hvert klart at de fire mest skadde bygningene ikke hadde bygningskonstruksjonskader som gjorde at de måtte rives av den grunn.

Y-blokken hadde et ulikt skadeomfang innvendig. En del av bygningen, den lengst unna eksplosjonen, hadde lite skade. Denne delen av Y-blokken har etter opprydding derfor kunne vært benyttet som midlertidig kontor, lager, rigg og byggeplasskontor.   

Les mer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sikring og opprydding etter 22. juli 2011

Stortingsmelding 21 (2018-2019) om skader på regjeringsbygningene

Les mer fra Statsbygg

Temaside hos Statsbygg: Opprydding og sanering i regjeringskvartalet

Pressemelding fra Statsbygg: 4424 tonn bygningsavfall fra regjeringskvartalet

Rydding og gjenbruk

I desember 2011 var dokumenter, kunst, verdifulle objekter, personlige eiendeler og alt datautstyr tatt ut av bygningene. Brukbare møbler ble solgt på bruktmarkedet og gitt bort til ideelle organisasjoner og offentlige virksomheter. Vurdering av gjenbruk av inventar og materialer fra Y-blokken har vært gjennomført flere ganger.

 • I første omgang sørget alle brukerne av bygget (departementene og DSS) for at det som var egnet for gjenbruk ble tatt med videre.
 • Statsbygg drift har tatt vare på det som kan gjenbrukes i andre bygg i kvartalet.
 • Prosjekt nytt regjeringskvartal har plukket ut en stor andel møbler, dører og inventar og benyttet dette bl.a. i prosjektkontoret i Møllergata 19.
 • Entreprenør har gjennomgått bygget med sine samarbeidspartnere og utført en mulighetsstudie for det resterende som de anser som aktuelt for gjenbruk.
 • Det er fortsatt noe (som gamle kontormøbler) som må kastes.

Det er et mål for Statsbygg og prosjektet å tilby produktgrupper som kan være av verdi for andre på et marked. Dette har derfor vært en av forutsetningene ved inngåelse av kontrakt med riveentreprenør. Fra R4 har f.eks. såkalte hulldekker (etasjeskiller i betong) blitt tatt vare på og blir gjenbrukt i andre byggeprosjekter

Den såkalte konkylietrappen inne i Y-blokken er kjent for sin vakre utforming. Det har vært sett på mulige måter å ta vare på trappen på, eventuelt deler av trappen, men det viser seg dessverre at det ikke er gjennomførbart. Også lampene i inngangspartiet er kjente elementer i Y-blokken. Disse lampene er hentet ut, og vil antakelig bli brukt i Høyblokken, slik illustrasjonen under viser.

Illustrasjon fra regjeringskvartalet
Lampene er hentet ut fra Y-blokken, og vil antakelig bli brukt i Høyblokken Foto: Statsbygg

Les mer hos Statsbygg

Interiørbilder fra Y-blokken

Temaside: Riving av R4

Pressemelding: Helikopterplattform: Løp og kjøp!

Dokumentering, fotografering og skanning av Y-blokken

Y-blokka er grundig dokumentert. Det er utført skanning og bildebasert modellering av de to kunstverkene «Måken» og «Fiskerne».  Videre er det utført skanning av Y-blokkens fasader fra bakkeplan. Hensikten med dette er å kunne skape en teknisk modell av bygningen og dens nærmeste omgivelser. Skanningen omfatter Vollen (gangpassasjen langs Akersgata over Ibsen-ringen) og lokket over Arne Garborgs plass, både over og under.

Følgende interiører er skannet:

 • hovedinngang med vindfang og vestibyle i to etasjer
 • hovedtrapp (konkylietrappen) fra bunn til topp, inkludert omkringliggende vestibyleareal i alle etasjer
 • korridorløpet i 3. etasje ut i alle tre fløyer
 • et utvalg av typiske cellekontorer og noen større rom.

I tillegg er det gjort visuell detaljregistrering og fotografering ved systematisk gjennomgang av bygningen rom for rom, etasje for etasje. Fotoregistreringen omfattet materialer og overflater, bygningsdeler og tekniske installasjoner, utstyr og inventar. For utvalgte interiører er det tatt høyoppløselige foto i trykkvalitet. I tillegg til vanlige foto er det også tatt 360o-fotoopptak (video og stillbilder).

Det vil bli laget en skriftlig rapport basert på gjennomgang av arkivmateriale og på detaljregistrering i bygningen. Den vil blant annet inneholde:

 • Bygningshistorikk
 • Beskrivelse av byrommene som omgir bygningen
 • Eksteriør
 • Konstruksjoner og bygningstekniske løsninger
 • Planer og snitt
 • Interiør
 • Bygningsdeler, materialer og overflater
 • Tekniske installasjoner, utstyr og inventar
 • Eksplosjonsskader etter hendelsen 22. juli 2011

Kunstfaglig vurdering av "Fiskerne" og "Måken"

I planleggingen og utviklingen av nytt regjeringskvartal bidrar Norsk instuitutt for kulturminneforskning (NIKU) med kulturminnefaglig kompetanse for Statsbygg og Team Urbis (prosjekteringsgruppen). NIKUs oppdrag omfatter blant annet:

 • Rådgivning i kulturminneforvaltning og bygningsvern
 • Dokumentasjon av verneverdige bygninger og byrom
 • Material- og fargeundersøkelser
 • Tilstandsvurdering og konservering av kunst i Høyblokka og Y-blokka
 • Fotogrammetri

NIKU bistår med konservatorfaglige råd ved prosjektering av de- og remonteringen av kunstverkene «Fiskerne» og «Måken». For å sikre at verkene skal tåle demontering fra Y-blokka, dokumenteres alle flater og de blir tilstandsvurdert. Løs stein limes, og pusshinnen sikres. Arbeidet på «Fiskerne» foregår fra lift utenfor bygningen.

I planleggingen og utviklingen av nytt regjeringskvartal bidrar NIKU med kulturminnefaglig kompetanse. NIKUs rolle er å sørge for at "Fiskerne" og "Måken" ikke utsettes for unødvendige skader under demontering, lagring og montering. Alt arbeid utføres av muralkonservatorer som samarbeider tett med Team Urbis og Statsbygg. Konservatorene har en utførende rolle i alt arbeid som krever direkte kontakt med overflatene. De går også igjennom alle arbeidsprosedyrer og tegninger for å kontrollere at det ikke blir planlagt arbeid som kan skade kunsten under flytting, lagring og montering. En del av oppdraget er å utføre en ukentlig inspeksjon av kunsten som kan avdekke eventuelle faremomenter ved utførende arbeid, og kontrollerer at kunsten ikke blir utsatt for skader.

NIKU har gjort to tilstandsvurderinger av kunsten, en i 2016 og ny våren 2020. I den siste tilstandsvurdering ble også omrammingen på "Fiskerne" vurdert siden den er, og vil bli, en permanent del av kunstverket.

Fiskerne

I den siste tilstandsvurderingen av "Fiskerne" ble det funnet enkelte løse stein i nedre del av omrammingen. Dette gjaldt spesielt i et område med mye tidligere reparasjoner. Det ble også funnet et område med løs pusshinne. Skadene er sannsynligvis et resultat av vann og frost, og er ikke relatert til bombeattentatet. For å sikre at ikke noe originalt materiale skulle gå tapt, og at det ikke skulle oppstå skader på kunstverket, ble all løs stein festet på nytt. Den løse pusshinnen ble festet med injeksjonsmørtel og kantene ble sikret.

Den ukentlige kontrollen av kunsten under demonteringsarbeidet vil vise om ytterligere sikringstiltak er nødvendig, og konservatorene vil da beskytte forsiden av områdene for å sikre mer stabilitet. Noe steinutfall er å forvente, men det anses som ubetydelige skade. Dersom stein som løsner blir fanget opp, vil disse bli limt på plass igjen i en fremtidig behandling av kunsten. Det er også planlagt at det skal beholdes stein fra andre deler av bygningen som kan brukes dersom stein faller ut og ikke fanges opp.

Når kunstverket er demontert, vil det bli plassert i en boks spesiallaget til formålet. Boksen til "Fiskerne" skal i utgangspunktet ikke klimatiseres siden kunstverket alltid har stått ute. Dersom det viser seg nødvendig, kan boksen raskt bli klimatisert. Klima i boksene vil bli logget, og NIKU vil følge målingene og avdekke eventuelle avvik. I den perioden "Fiskerne" blir lagret, skal konservatorene jevnlig inspisere kunsten for å se etter endringer.

Måken

Den siste tilstandsvurderingen av "Måken" avdekket ikke nye skader i overflaten. NIKU mener at situasjonen er uendret fra 2016. "Måken" har vært innendørs, og den har derfor noen andre utfordringer enn "Fiskerne". De originale krittstrekene er intakte, og kunsten har aldri vært eksponert for utendørsklima. Under flytteprosessen blir derfor overflaten av Måken tildekket med plater som er forseglet for å hindre vanninntrenging, og ventiler sørger for gjennomlufting. Det er satt inn et vindu i platen som gjør at NIKU i den ukentlige kontrollen kan se om det oppstår kondens.

Platebeskyttelsen vil bli værende på kunstverket under transport, og fjernes når kunsten er trygt plassert i oppbevaringsboksen. Oppbevaringsboksen vil bli klimatisert. Klimaet i oppbevaringsboksen vil bli logget med flere sensorer. Konservatorene vil ha jevnlig inspeksjoner av klima og kunsten.

Flytting av kunsten

Aktører

Trykk på lenkene for mer informasjon:

 • Veidekke – Utførende entreprenør med prosjekteringsansvar
  • Sarens – Underentreprenør med spesialkompetanse på transport
 • Team Urbis (Statsbyggs prosjekteringsgruppe)
 • Norconsult – Uavhengig kontroll etter plan- og bygningsloven (inkl. utvidet kontroll)
 • DNV GL – Tredjepartskontroll initiert av Statsbygg

Risikovurderinger er sentralt i hele prosjektet – fra kontrahering til gjennomføring. Allerede ved utarbeidelse av konkurranseunderlaget for anskaffelse av totalentreprenør ble det definert restrisikoer som fulgte teknisk plan. Disse restrisikoene har videre blitt bearbeidet og fulgt prosjektet hvor det er jobbet med tiltak i form av undersøkelser, endrede løsninger mm. for å redusere nevnte risikoer. Underveis er det også gjennomført en HAZID (Hazard Identification) hvor både prosjekterende, kunstfaglig rådgiver, entreprenør, kontrollør og byggherre har vært involvert i arbeidet med å identifisere nye risikosituasjoner. Her har man systematisk gjennomgått etapper for gjennomføring, identifisert risiko, målt nevnte risiko ut fra konsekvens og sannsynlighet, og naturligvis fulgt opp med tiltak. Alle vurderinger, tiltak og prosjektering er fundamentert på akseptkriterier som er utarbeidet i samarbeid mellom NIKU (kunstfaglig rådgiver), byggetekniske rådgivere og kontrollører.

Nedtaking av kunsten gjennomføres av Veidekke som totalentreprenør og Sarens som underentreprenør med spesialkompetanse på transportoperasjoner. Utover prosjektets helhetlige risikoarbeid gjør også Sarens egne risikovurderinger, samt utfører SJA-er og benytter sjekklister for hver deloppgave. Utstyret som benyttes under nedtaking (jekketårn og SPMT-er (Self Propelled Modular Trailer)) stiller krav til høy grad av kompetanse og erfaring, noe Sarens tar med seg som internasjonalt firma innen olje- og gass.

Status pr. juni 2020 er at Norconsult er ferdig med sin uavhengige kontroll av prosjekteringen, og fortsetter nå sin kontroll av utførelse. DNV GL er ferdig med sin tredjepartskontroll. Konklusjonen er at stålrammene som benyttes under demontering, flytting og lagring er robuste, at valgte jekkeløsninger er egnet, og at belastningen er av en slik karakter at det ikke forventes noen skader av betydning på selve kunstverkene (jf. omtale under kunstfaglig vurdering).

Stålrammer

På begge kunstverkene skal det monteres to stålrammer. En ramme som monteres på baksiden (avstivningsramme) og en rammekonstruksjon (flytteramme) som skal omkranse hele verket.

Rammeverket på baksiden av kunstverkene vil ha en avstivende funksjon, og er også sentral ved remontering på A-blokken. "Fiskerne" skal monteres på A-blokkens fasade, og  avstivningsrammen vil derfor være i rustfritt stål. "Måken" skal tilbake til tilsvarende innemiljø som det den har i dag, og det er da ikke behov for dette.

Rammeverket som skal omkranse hele kunstverket er til flytteformål, og kalles derfor en flytteramme. Denne vil også være påmontert under hele lagringsprosessen, fordi rammen vil ha samme funksjon ved remontering, som ved demontering.

Stålrammene er prosjektert i samarbeid mellom Veidekke og Team Urbis (Dr. ing. Aas-Jakobsen AS). Veidekke har hatt hovedansvaret for flytterammene og Aas-Jakobsen har hatt hovedansvaret for avstivningsrammene. Årsaken til dette samarbeidet har vært ønsket om en konstruksjon som i størst mulig grad er tilpasset remontering på A-blokken som er under detaljprosjektering.

Rammene vil bli montert og ferdigstilt i løpet av juli.

Illustrasjoner av flytterammen i lilla og avstivningsrammen i mørk rosa kan sees under.

Illustrasjon fra regjeringskvartalet
Figur 1 Fiskerne med flytteramme og avstivningsramme Foto: Statsbygg
Illustrasjon fra regjeringskvartalet
Figur 2 Måken med flytteramme og avstivningsramme Foto: Statsbygg

Transport

Sarens, som underentreprenør til Veidekke med spesialkompetanse innenfor transport, har vært delaktig i både prosjekteringsprosessen og risikovurderinger, og er både prosjekterende og utførende for de valgte løsningene. Konseptet for flyttingen er i prinsippet likt for begge kunstverkene, hvor det benyttes hydrauliske jekker og SPMT-er (Self Propelled Modular Trailer).

Flytterammen til kunstverkene benyttes når "Fiskerne" og "Måken" jekkes henholdsvis ned og opp på sine respektive SPMT-er. "Fiskerne" jekkes ned på to SPMT-er, mens "Måken", som er atskillig lettere enn "Fiskerne", jekkes opp og skiddes ut på én SPMT.

Illustrasjon fra regjeringskvartalet
Figur 3 Fiskerne med flytteramme og avstivningsramme hvilende på jekketårn og SPMT Foto: Statsbygg
Illustrasjon fra regjeringskvartalet
Figur 4 Måken med flytteramme og avstivningsramme hvilende på jekketårn og SPMT Foto: Statsbygg

Se hvordan kunsten trinnvis skal demonteres:

Demontering av "Fiskerne" (pdf)

Demontering av "Måken" (pdf)

Risikovurderinger

Risikovurderinger er sentralt i hele prosjektet – fra vi inngår kontrakt til gjennomføring. Ved anskaffelse av totalentreprenør ble det utarbeidet konkurranseunderlag som definerte restrisikoer i etterkant av teknisk plan. Disse restrisikoene har videre blitt bearbeidet og fulgt prosjektet. Gjennom undersøkelser, endrede løsninger og andre tiltak er nevnte risikoer redusert. Underveis er det også gjennomført en HAZID risikovurdering hvor prosjekterende, kunstfaglig rådgiver, entreprenør, kontrollør og byggherre har vært involvert for å identifisere nye risikosituasjoner. Her har man systematisk gjennomgått etapper for gjennomføring, identifisert risiko, målt nevnte risiko ut fra konsekvens og sannsynlighet, og naturligvis fulgt opp med tiltak. Alle vurderinger, tiltak og prosjektering er fundamentert på akseptkriterier som er utarbeidet i samarbeid mellom NIKU (kunstfaglig rådgiver), byggetekniske rådgivere og kontrollører.

Veidekke er totalentreprenør og Sarens underentreprenør i arbeidet med å ta ned og flytte kunsten. Sarens har spesialkompetanse på transportoperasjoner, og gjør også egne risikovurderinger. De utfører Sikker jobb-analyser (SJA-er) og benytter sjekklister for hver deloppgave. Det blir brukt jekketårn og SPMT-er (Self Propelled Modular Trailer, selvgående flyttvogner) til å ta ned og flytte kunsten. Dette stiller krav til høy kompetanse og mye erfaring, noe Sarens tar med seg som internasjonalt firma innen olje- og gass.

Midlertidig oppbevaring av "Fiskerne" og "Måken"

Kunstverkene skal midlertidig plasseres på Johan Nygaardsvolds plass, nær Akersgaten og midlertidig minnested. Det har vært vurdert mange ulike plasseringer. Sikkerheten til kunstverkene har vært første prioritet for valg av midlertidig oppbevaringssted. Da har en lagt vekt på kortest mulig transportvei, at det blir kun én mellomlagring, at en unngår å snu kunstverkene, og at en unngår skadelige rystelser. Det skal være avstand fra det midlertidige oppbevaringsstedet til anleggsarbeider. Plasseringen skader ikke Lindealléen.
Kunstverkene blir plassert i hver sin boks. Boksen som "Fiskerne" skal oppbevares i er 8 meter bred, 15,5 meter lang og 14 meter høy. Boksen som "Måken" skal oppbevares i er 4 meter bred, 6 meter lang og 6,5 meter høy. Boksene vil utgjøre en del av byggegjerdet. Boksene og byggegjerdene langs Akersgata vil settes opp i løpet av sensommeren og høsten 2020. Det vil i byggeperioden bli en del anleggstrafikk i Akersgata, og endelig utforming må tilpasses slik at midlertidig oppbevaring ikke kommer i konflikt med anleggstrafikken.

Departementet ønsker at kunstverkene skal være synlige for publikum også mens de oppbevares midlertidig. Etter vurderinger har Statsbygg kommet frem til at det ikke lar seg gjøre at "Måken" er synlig. "Måken" har vært innendørs i alle år, og må oppbevares i en klimatisert boks. Klimaet i oppbevaringsboksen vil bli logget med flere sensorer. Konservatorene vil ha jevnlig inspeksjoner av klima og kunsten (jf. omtalen under tilstandsvurdering).

Når det gjelder "Fiskerne", jobbes det med mulige løsninger for at kunstverket skal kunne være synlig for publikum i mellomlagringsperioden.

Picassoadministrasjonen er orientert om tilstandsvurderingene, tekniske vurderinger knyttet til flytting og midlertidig oppbevaring av "Fiskerne" og "Måken". Picassoadministrasjonen har samtykket til den midlertidige oppbevaringen og et foreløpig forslag til fremvisning av "Fiskerne".

Illustrasjon fra regjeringskvartalet
Oversikt over midlertidig plassering av "Fiskerne" og "Måken" og byggegjerdet rundt regjeringskvartalet Foto: Team Urbis
Illustrasjon fra regjeringskvartalet
Et forslag til hvordan "Fiskerne" kan være synlig for publikum under midlertidig oppbevaring. Picassoadministrasjonen har ingen innsigelser til en slik plassering. Det vil i byggeperioden bli en del anleggstrafikk i Akersgata, og endelig utforming må tilpasses slik at midlertidig oppbevaring ikke kommer i konflikt med anleggstrafikken. Foto: Team Urbis