Ny luftfartsstrategi planlegges lagt fram

Samferdselsdepartementet utarbeider for tiden en ny strategi for norsk luftfart. Innholdet i strategien blir til i nært samarbeid med berørte interessegrupper.

For å få innspill til strategien har Samferdselsdepartementet gjennomført en åpen høring og et høringsmøte. Høringsfristen var 15. september 2021, og det kom inn 24 svar fra en rekke organisasjoner og firmaer, inkludert Norwegian, SAS, Widerøe, LO, NHO Luftfart, Miljøstiftelsen Zero og Framtiden i våre hender. Høringssvarene finner du her.

Luftfartsstrategien har som mål å bidra til en bærekraftig norsk luftfart. Den vil ha mest fokus på kommersiell flytrafikk, men strategien vil også omfatte andre deler av luftfarten som helikoptervirksomhet og droner.. Ny teknologi, utdanning, kompetanse og passasjerrettigheter er andre temaer strategien vil omhandle.

Strategien vil bygge på fire hovedpillarer:

En klima- og miljømessig bærekraftig luftfart

Regjeringen har som mål å få ned utslippene fra luftfarten ved å stimulere til bruk av de mest miljøvennlige fly- og drivstofftypene. En mer miljøvennlig luftfart handler også om biodrivstoff, ny teknologi og lavutslippsfly.

En sosialt bærekraftig luftfart

Luftfart er en internasjonal bransje med mange aktører fra land som har andre arbeidstakerrettigheter enn Norge. Det er derfor et mål å bekjempe sosial dumping i luftfarten og legge til rette for seriøse aktører i bransjen.

En geografisk bærekraftig luftfart

Luftfartsstrategien vil beskrive hvordan flytilbudet på kortbanenettet kan styrkes, inkludert å sikre lave priser og flere avganger. Målet er en halvering av prisene passasjerene betaler for FOT-ruter.

En økonomisk bærekraftig luftfart

Det er et uttalt mål at aktørene i norsk luftfart skal ha rammevilkår som gjør det mulig å drive lønnsomt over tid og uten statlige tilskudd. Avinor-modellen for å drifte og videreutvikle flyplasser i hele landet skal videreføres og styrkes. Det er et mål at flypassasjeravgiften skal erstattes med en avgift som har reell klimaeffekt og bedre geografisk profil.

Regjeringen legger frem luftfartsstrategien 27. januar 2023.

Se også: Høring om ny luftfartsstrategi