Samer

Hvordan fremme folkehelse og levekår i samiske områder? Vi ber om innspill!

Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet ønsker innspill til den årlige stortingsmeldingen om samisk språk, kultur og samfunnsliv som i 2024 skal handle om folkehelse og levekår i samiske områder. I tillegg til å ha innspillsmøter ulike steder i landet ønsker vi også skriftlige innspill til arbeidet med meldingen.

Regjeringen la i mars 2023 fram Meld. St. 15 (2022-2023) Folkehelsemeldinga – Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar. I folkehelsemeldingen peker regjeringen ut samfunnsrettede tiltak for å fremme god helse i befolkningen og å utjevne sosiale helseforskjeller.

Denne meldingen utgjør den tematiske rammen for stortingsmeldingen om folkehelse og levekår i samiske områder. Vi ønsker fortrinnsvis innspill om utfordringer, ressurser og tiltak av forebyggende og helsefremmende karakter. Dette kan være tiltak for å fremme god psykisk helse og livskvalitet, gode levevaner, styrket helsekompetanse og annet. Innspill om utvikling av helsetjenestetilbudet i samiske områder ønsker vi i andre sammenhenger.

Vi ønsker særlig innspill om:

  • Hva er spesielle folkehelse- og levekårsutfordringer i samiske områder?
  • Hvilke positive ressurser i samisk kultur og samfunnsliv kan styrkes på måter som gir god helse?
  • Hvor egnet er den generelle folkehelsepolitikken for å fremme helse i den samiske befolkningen, og hvilke tilpasninger trengs?
  • Hva kan regjeringen bidra med for å fremme folkehelse og levekår i samiske områder?

Stortingsmeldingen skal legges fram våren 2024. Vi ber om innspill til meldingen innen 15. oktober 2023.

Innspillene publiseres fortløpende på denne siden. Svar som inneholder trusler eller ærekrenkelser blir ikke publisert.