Hvordan fremme folkehelse og levekår i samiske områder?

Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet legger i 2024 frem en stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv som skal handle om folkehelse og levekår i samiske områder.

I forbindelse med denne har det blitt avholdt innspillsmøter ulike steder i landet, og regjeringen har også ønsket skriftlige innspill til arbeidet med meldingen. Du finner de mottatte skriftlige innspillene nederst i denne saken. 

Regjeringen ba særlig om innspill knyttet til disse spørsmålene:

  • Hva er spesielle folkehelse- og levekårsutfordringer i samiske områder?
  • Hvilke positive ressurser i samisk kultur og samfunnsliv kan styrkes på måter som gir god helse?
  • Hvor egnet er den generelle folkehelsepolitikken for å fremme helse i den samiske befolkningen, og hvilke tilpasninger trengs?
  • Hva kan regjeringen bidra med for å fremme folkehelse og levekår i samiske områder?

Bakgrunn

Regjeringen la i mars 2023 fram Meld. St. 15 (2022-2023) Folkehelsemeldinga – Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar. I folkehelsemeldingen peker regjeringen ut samfunnsrettede tiltak for å fremme god helse i befolkningen og å utjevne sosiale helseforskjeller.

Denne meldingen utgjør den tematiske rammen for stortingsmeldingen om folkehelse og levekår i samiske områder. Vi ønsker fortrinnsvis innspill om utfordringer, ressurser og tiltak av forebyggende og helsefremmende karakter. Dette kan være tiltak for å fremme god psykisk helse og livskvalitet, gode levevaner, styrket helsekompetanse og annet. Innspill om utvikling av helsetjenestetilbudet i samiske områder ønsker vi i andre sammenhenger.

Innspill