Forsiden

Global helse

Norges innsats for global helse skal både bidra til fattigdomsbekjempelse i lavinntektsland og til styrket global helseberedskap og internasjonalt samarbeid som Norge kan dra nytte av også nasjonalt. Norge har en lederrolle internasjonalt og er en stor giver innenfor global helse. Bekjempelse av smittsomme sykdommer er ett av regjeringens seks satsingsområder innenfor utviklingspolitikken.

Helse vil være en viktig bestanddel i regjeringens oppfølging av FNs bærekraftsmål. Bedre primærhelsetjenester, helseutdanning, tilgang på vaksiner og medisiner, forskning og godt styresett må til for at målene skal nås, for å bekjempe ulikhet og fremme likestilling. Oppfølgingen rommer utviklingssamarbeid så vel som internasjonal politisk mobilisering. Utgangspunktet for regjeringens politikk for global helse vil være bærekraftsmål 3, som omhandler god helse og livskvalitet.

Bangladesh - vaksineprogram. Foto: Gavi The Vaccine Alliance
Bangladesh - vaksineprogram. Foto: Gavi The Vaccine Alliance

Covid-19-pandemien har ført til økt oppmerksomhet om globale helseutfordringer, herunder viktigheten av et velfungerende internasjonalt samarbeid om pandemibekjempelse og -respons. Regjeringen ønsker derfor å styrke internasjonalt samarbeid om global helse og å arbeide for likeverdig tilgang til vaksiner og medisiner. Manglende kapasitet og svake helsesystemer forsterker ytterligere effekten av helsekriser slik som covid-19, og fortsatt arbeid for å styrke helsesystemer og for utdanning av helsepersonell vil være viktig for regjeringen i denne sammenhengen.

Regjeringen vil prioritere kvinnehelse, gjennom bl.a. å støtte tiltak for familieplanlegging og tilgang til trygge aborter. Norges satsing på global helse er i tråd med FNs globale strategi for kvinners, barns og ungdoms helse for perioden 2016 til 2030. Strategien skal bidra til å sikre overlevelse og muligheter for økonomisk og sosial utvikling.

Regjeringen vil fortsette bekjempelsen av ikke-smittsomme sykdommer som en viktig del av innsatsen innen global helse. Det er i dag disse sykdommene som tar flest liv i verden; hjerte- og karsykdommer, kreft, luftveissykdommer, diabetes og psykiske lidelser. Den største andelen av dødsfallene før fylte 70 år skjer i lav- og mellominntektsland. Sentralt i innsatsen vil være arbeid for å redusere risiko for ikke-smittsomme sykdommer knyttet til usunt kosthold og dårlig ernæring, luftforurensning og klimaendringer, tobakksbruk og skadelig bruk av alkohol, samt styrke primærhelsetjenester og jobbe for universell helsedekning

Sentrale partnere for Norge er foruten Verdens helseorganisasjon (WHO), blant andre Den globale vaksinealliansen GaviDet globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria, vaksinekoalisjonen Cepi og Verdensbanken.