Tilskuddsordninger på Barne- og likestillingsdepartementets område

Oversikt over tilskuddsordninger som gjelder departementets område. Det vises til tilskuddsforvalters nettside for regelverk og informasjon om ordningene.

Tilskuddsordninger der bare frivillige organisasjoner er søkere

Bevilgning 2017 (tusen kroner)

Regelverk

Tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet (drifts- og aktivitetstilskudd)

5 600

Bufdirs side om tilskudd

Tilskudd til bedre levekår og livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn (LHBTI)

11 274

Bufdirs side om tilskudd

Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (Nasjonal grunnstøtte)

119 650

Bufdir/ Fordelingsutvalget

Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (Internasjonal grunnstøtte)

4 025

Bufdir/ Fordelingsutvalget

 

 

 

Tilskuddsordninger frivillige organisasjoner kan søke på

 

 

Drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep 

18 509

Bufdirs nettside om ordningen

Tilskudd til samlivstiltak 

9 941

Bufdirs side om tilskudd

Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

197 834

Bufdirs side om tilskudd

Tilskudd til fritidstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne

Om lag 15 000

Bufdirs nettside om ordningen

Tilskudd til universell utforming

9 500

Bufdirs side om tilskudd

Tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne

6 478

Bufdirs side om tilskudd

Tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barne- og ungdomsvernet

6 500

Bufdirs side om tilskudd

Tilskudd til organisasjoner i barne- og ungdomsvernet

14 000

Bufdirs side om tilskudd

Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom

193 412

Bufdirs side om tilskudd

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

29 789

Bufdirs side om tilskudd

Mangfold og inkludering

2 416

LNUs side om tilskudd

 

 

 

Øvrige tilskuddsordninger

 

 

Tilskudd til incest- og voldtektssentre

88 617

Bufdirs nettside om ordningen

Tilskudd til Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

31 700

Bufdirs nettside om ordningen

Tilskudd til Foreldrestøttende tiltak i kommunene

23 700

Bufdirs nettside om ordningen

Tilskudd til Utvikling av modeller for identifikasjon og oppfølging av barn av psykisk syke og barn av foreldre som misbruker rusmidler

24 000

Bufdirs nettside om ordningen

Tilskudd til Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

6 200

Bufdirs nettside om ordningen

Tilskudd til Erasmus+: Aktiv Ungdom

Om lag 30 000

Bufdirs nettside om ordningen