Endringer i lover og regler fra 1. januar 2023 på Justis- og beredskapsdepartementets område

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Her er de viktigste lov og regelendringene som trer i kraft på Justis- og beredskapsdepartementets område 1. januar 2023.

Ny voldserstatningslov

Ny lov er basert på alminnelige erstatningsrettslige prinsipper, og innebærer blant annet at voldserstatningskrav som en hovedregel skal behandles av domstolene som del av straffesaken. Statens utbetaling av voldserstatning skal tilsvare det beløpet skadevolderen er holdt ansvarlig for i straffesaken. Erstatning skal utbetales nærmest umiddelbart etter rettskraftig dom, og uten søknadsprosess. Staten vil deretter fremme regresskrav mot skadevolder for erstatningsbeløpet. Dersom det ikke foreligger dom i saken, for eksempel fordi saken er henlagt, kan den voldsutsatte søke om erstatning til Kontoret for voldsoffererstatning. Etter ny lov stilles det færre skjønnsmessige vilkår, og dette vil føre til raskere behandling av søknader.

Flere får fri rettshjelp

Endringen i forskrift om fri rettshjelp betyr at inntektsgrensene for enslige økes fra 320 000 kroner til 350 000 og for par fra 490 000 kroner til 540 000. Formuesgrensen økes med 50 prosent, fra 100 000 kroner til 150 000. 

Endringer i patentloven (unntak fra beskyttelse for eksport til tredjeland mv.) trer i kraft.

Endringene gjennomfører i norsk rett europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/933 om endring av forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler.

Endringer i lovgivingen som følge av innføring av kjønnsnøytral tittel på Sivilombudsmannen

Tilsyn med tvangsreturer og forskrift om tilsynsrådet for tvangsreturer og utlendingsinternatet

Fra 1. januar 2023 trer ny § 107 a i utlendingsloven i kraft. Bestemmelsen utvider oppgavene til tilsynsrådet for utlendingsinternatet på Trandum til også å omfatte tilsyn med tvangsreturer. Endringen følger opp Norges forpliktelse etter EUs returdirektiv, som pålegger oss å ha et effektivt system for kontroll av tvangsreturer. I forbindelse med dette trer også nevnte forskrift i kraft. Forskriften viderefører i all hovedsak gjeldende regulering av tilsynsrådets virksomhet og organisering, men slik at rådets oppgave utvides som nevnt. Beslutningen om at oppgaven med å føre tilsyn med tvangsreturer skal legges til tilsynsrådet for utlendingsinternatet

Regjeringen innfører våpenamnesti

Har du arvet et våpen, eller har du et skytevåpen du ikke vet om er registrert?  Regjeringen innfører våpenamnesti, som innebærer at du, i perioden 1. januar til 1. juni 2023, kan levere det inn uten å risikere straff. Amnestiet gjelder også for ammunisjon og for ulovlige våpen som ikke er skytevåpen, som for eksempel elektrosjokkvåpen, ulovlige kniver og tåregass. 

Økt salærsats mv

I 2022 øker salærsatsen (rettshjelpsatsen) med 19 kroner, fra 1 121 kroner til 1 140 kroner.

Økt rettsgebyr

Neste år heves rettsgebyret med 20 kroner, fra 1 223 kroner til 1 243 kroner.

Ny sentralmyndighet for rettsanmodninger i sivile saker

Fra 1. januar 2023 er Statens sivilrettsforvaltning ny sentralmyndighet for rettsanmodninger i sivile saker etter Haagkonvensjonene om forkynnelse i utlandet av rettslige og utenrettslige dokumenter på sivil- og handelsrettens område 15. november 1965 (forkynningskonvensjonen) og om bevisopptak i utlandet på sivil- og handelsrettens område 18. mars 1970 (bevisopptakskonvensjonen). Departementet beholder lov- og konvensjonsansvaret, og vil også håndtere rettsanmodninger som ikke omfattes av de to Haagkonvensjonene.

Forskrift om endring av forskrifter 12. september 1969 nr. 5 om forkynnelse av utenlandske dokumenter i Norge

Endringer i klagebehandlingen av Finanstilsynets vedtak etter inkassoloven

Fra 1. januar 2023 er det Revisor-, regnskaps- og inkassoklagenemnden som behandler klager over Finanstilsynets vedtak etter inkassoloven. Tidligere ble klagene behandlet av Justis- og beredskapsdepartementet.

Informasjonstilgang m.m. for Koronautvalget

29. april 2022 satt regjeringen ned et utvalg som skal evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien samlet sett, og i tillegg evaluere omikronhåndteringen i perioden fra 1. november 2021 til mai 2022 (Koronautvalget). Bestemmelsen vil gi utvalget tilgang til informasjon som er nødvendig slik at det kan utføre sine oppgaver på en best mulig måte.