Enighet om norsk-russisk fiskeriavtale for 2022

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norge og Russland har gjennom digitale forhandlinger blitt enige om en fiskeriavtale for 2022. Dette er den viktigste og største bilaterale fiskeriavtalen Norge har.

- Avtalen vi har inngått med Russland i dag gir både den norske og den russiske fiskerinæringen gode betingelser for et bærekraftig og lønnsomt fiske i 2022, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Ass. departementsråd og delegasjonsleder Morten Berg signerer avtalen for Norge.
Ass. departementsråd og delegasjonsleder Morten Berg signerer avtalen for Norge. Foto: NFD

- Norge og Russland er enige om at vi må ha en havforvaltning i nordområdene som er både langsiktig og bærekraftig slik at vi tar vare på verdens største torskebestand og de andre artene i Barentshavet. De viktigste bestandene i nordområdene er i en viss tilbakegang, men takket være et godt samarbeid over mange år har Norge og Russland kommet frem til en avtale som er biologisk bærekraftig, sier fiskeri- og havminister Skjæran.

Om avtalen for 2022

Torskebestanden er fremdeles på et høyt historisk nivå og totalkvoten for nordøst-arktisk torsk for 2022 ble satt til 708 480 tonn, i tråd med forvaltningsregelen.

Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som tidligere år. Norges kvote for 2022 vil være 321 605 tonn.

Det er avtalt en ekstra overføringsadgang av ubrukt kvote av torsk fra 2021 til 2022, slik at overføringsadgangen som et engangstilfelle er økt fra 10 prosent til 15 prosent. Bakgrunnen for dette er de utfordringer koronaviruspandemien har skapt for fiskerinæringen. Fiskeridirektoratet vil legge frem et forslag til hvordan dette skal håndteres i de nasjonale reguleringene til reguleringsmøtet 9. og 10. november. Nærings- og fiskeridepartementet tar det endelige beslutningen om dette.

Totalkvoten for hyse er fastsatt til 178 532 tonn for 2022, i tråd med forvaltningsregelen. Norges kvote for 2022 vil være 88 130 tonn.

Det ble besluttet å åpne for loddefiske i 2022 innenfor en totalkvote på 70 000 tonn, i tråd med forvaltningsregelen. Den norske andelen utgjør 41 950 tonn. Dette er første gang siden 2018 at det åpnes for loddefiske.

Totalkvoten for blåkveite i 2022 er fastsatt til 25 000 tonn. Norges kvote vil være 12 975 tonn.

Det er fastsatt en totalkvote for snabeluer på 67 210 tonn for 2022. Dette er en økning på 1 052 tonn fra 2021. Norges kvote vil være 46 391 tonn.

Fiskeriavtalen inneholder også tekniske reguleringer for utøvelsen av fisket, kontrolltiltak og forskningssamarbeid.  Det er et langvarig og omfattende forskningssamarbeid mellom Norge og Russland om levende marine ressurser og økosystemet i Barentshavet, og partene ble enige om et felles norsk-russisk forskningsprogram for 2022.

Partene er også enige om å starte arbeidet med en forvaltningsplan for reker.

Partene har også drøftet den kritikken som EU har fremmet mot den norsk-russiske fellesforvaltningen av torsk. Det er derfor understreket i protokollen at den norsk-russiske forvaltningen har gitt svært gode resultater. Dette tjener interessene ikke bare til norsk og russisk fiskeindustri, men er også til gunst for andre staters fiskefartøy gjennom avtaler med Norge og Russland. Dette gjelder også fiskefartøy fra en rekke medlemsstater i EU.

Protokoll

Vedlegg