Kartlegging av myndighetenes bruk av opplysninger om eierskap av aksjer og fast eiendom

Finansdepartementet har mottatt en rapport fra Skatteetaten, Kartverket og Brønnøysundregistrene om offentlige myndigheters bruk av opplysninger om eierskap til aksjer og fast eiendom.

Kartleggingen gir for første gang en samlet oversikt over ulike myndigheters behov for eierskapsopplysninger og hvordan disse brukes.

Skatteetaten, Kartverket og Brønnøysundregistrene fikk i september 2023 oppdrag av Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet om å kartlegge offentlige myndigheters behov for opplysninger om direkte og indirekte eierforhold til aksjer og fast eiendom.

Skatteetaten ledet samarbeidet om kartleggingen, som baserer seg på innspill fra om lag 30 statlige myndigheter, flere kommuner og fylkeskommuner. Kartleggingen viser at eierskapsopplysninger er sentrale for oppgaveløsningen til offentlige myndigheter. Det gjelder blant annet i tilsyn, i etater som jobber med stats- og samfunnssikkerhet, i skatte- og avgiftsforvaltningen og i utførelsen av kommunale tjenester.

Rapporten peker også på muligheter for standardisering og felles løsninger som kan gi bedre oversikt over eierskap, i tillegg til bedre samordning og effektivisering på tvers av virksomhetene.

Finansdepartementet vurderer sammen med berørte departementer oppfølging av rapporten.