Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie er fastsatt

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt.

For å sikre at utdanningene gir likeverdig kompetanse uansett hvor i Norge du studerer, har Kunnskapsdepartementet nå fastsatt nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie. Standardisering av utdanningen er viktig både for pasientsikkerhet og for tilliten til kompetansen hos en sykepleier med masterutdanningen. Den nye masterutdanningen for sykepleiere skal bidra til økt kompetanse i kommunene.

Bakgrunn for ny masterutdanning

Det er et stort behov for å styrke og videreutvikle kompetansen hos ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Det er særlig behov for styrket klinisk breddekompetanse i kommunene. Her utgjør sykepleiere en viktig gruppe. Få faktorer er mer avgjørende for kvaliteten på tjenesten enn innhold, kvalitet og de verdier som formidles i utdanningene. Det må utdannes helsepersonell med en kompetanse som på best mulig måte bidrar til å dekke befolkningens behov. Utviklingen av denne masterutdanningen har derfor kommet etter initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet. Utdanningen er rettet mot behovene i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Forskriften skal sikre at utdanningene fremstår som enhetlige og gjenkjennelige uavhengig av utdanningsinstitusjon, men samtidig gi rom for lokal tilpasning og utvikling ved den enkelte institusjon. Den skal videre kunne fungere fleksibelt med tanke på justering av innhold dersom kompetansebehovene i tjenestene endres, og samtidig ivareta utdanningsinstitusjonenes, tjenestenes, brukernes og studentenes behov for forutsigbarhet.

Det faglige grunnlaget i den nye mastergraden ble utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid med universitets- og høyskolesektoren, KS, kommuner og Norsk Sykepleierforbund. Arbeidet med utviklingen av selve forskriften er et samarbeid mellom Helsedirektoratet og RETHOS-sekretariatet.

Utkast til forskrift ble sendt på ordinær høring og det har kommet inn mange høringsuttalelser. Det tyder på et stort engasjement rundt denne utdanningen. Endelig forskrift er nå fastsatt og den nye utdanningen kan tilbys allerede fra studieåret 2020-2021.

Les forskriften her.