Offisielt fra statsråd 10. november 2023

I statsråd i dag ble det fastsatt forskrifter om vern av Østmarka nasjonalpark og Østmarka friluftslivsområde.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 10. november 2023. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

Prop. 1 S Tillegg 2 (2023-2024)
For budsjettåret 2024
Endring av Prop. 1 S (2023-2024)
Statsbudsjettet 2024 og Prop. 1 LS (2023-2024)
Skatter og avgifter 2024 (endringer i departementsstrukturen og saldering)

Prop. 13 L (2023-2024)
Endringer i finansforetaksloven
(utdelinger fra finansforetak mv.)

Relatert:

Klima- og miljødepartementet

Prop. 1 S Tillegg 1 (2023-2024)
For budsjettåret 2024
Endring av Prop. 1 S (2023-2024) Statsbudsjettet 2024 under Klima- og miljødepartementet (fullmakt for kjøp av skogkreditter og utslippsenheter)

2. Forskrifter

Klima- og miljødepartementet

Det fastsettes forskrift om vern av Østmarka nasjonalpark.

Det fastsettes forskrift om vern av Østmarka friluftslivsområde.

Relatert: 

3. Delegasjon av myndighet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kongens myndighet etter lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 5 første ledd for så vidt gjelder oppnevning av settesysselmester i enkeltsaker delegeres til Justis- og beredskapsdepartementet.

4. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet

Utnevning av ambassadør i Abu Dhabi, De forente arabiske emirater, Olav Myklebust, tillike til ambassadør i Kuwait by, Staten Kuwait.

Utnevning av ambassadør i Dar es Salaam, Forbundsrepublikken Tanzania, Tone Tinnes, tillike til ambassadør i Moroni, Unionen Komorene.

Justis- og beredskapsdepartementet

Utnevning av underdirektør Geir Åge Andreassen til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet

Utnevning av seniorrådgiver Hege Sandvik til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Statsministerens kontor

Tore Onshuus Sandvik konstitueres som statssekretær for statsråd Jan Christian Vestre i Nærings- og fiskeridepartementet i perioden fra og med 10. november 2023 kl. 12.00 til og med 3. mars 2024.

Relatert:

5. Styrer og utvalg

Kunnskapsdepartementet

Det oppnevnes en ny leder for det partssammensatte utvalget for å utrede en kompetansereform for arbeidslivet.

Leder:
Pensjonist, Dag Terje Andersen, Larvik (ny)

Medlemmer:
LO-sekretær Trude Tinnlund, Fredrikstad
Advokat Gro Øien (NHO), Rælingen
Nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen (YS), Drammen
Fagsjef Trond Bergene (Spekter), Lillestrøm
Avdelingsdirektør Bjarte Rørmark (KS), Oslo
Fagsjef Kristine Bettum (Virke), Oslo
Seniorrådgiver Joakim Østbye (Akademikerne), Oslo
Fagsjef Eli-Karin Flagtvedt (Unio), Oslo
Utredningsleder Turid Semb (KDD), Oslo

Varamedlemmer:
Fagsjef Sandra Marie Herlung (Virke), Oslo
Avdelingsdirektør Rebekka Borsch (NHO), Oslo

Relatert:

6. Klagesaker mv.

Olje- og energidepartementet

Klage fra NorthConnect på Olje- og energidepartementets avslag av 16. mars 2023 på søknader om konsesjoner til ny utenlandsforbindelse til Storbritannia tas ikke til følge.

Relatert: