Offisielt fra statsråd 11. april 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. april 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 56 (2002-2003)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 142/2002 av
8. november 2002 om innlemmelse i EØS-avtalen av rådsforordning om luftfartsselskapers erstatningsansvar ved ulykker

St.prp. nr. 57 (2002-2003)
Om samtykke til godtakelse av endring av avtale av 19. januar 2001 mellom Norge og Island og EF om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat, ved innlemmelse av Dublin II-forordningen av 18. februar 2003

St.prp. nr. 58 (2002-2003)
Om samtykke til ratifikasjon av
1. FN-konvensjonen mot grenseoverskridande organisert kriminalitet,

2. utfyllande protokoll for å førebyggje, nedkjempe og straffe handel med menneske, særleg kvinner og born,

3. utfyllande protokoll mot smugling av menneske over land, sjøvegen og luftvegen, alle av 15. november 2000, og

4. utfyllande protokoll mot ulovleg produksjon av og handel med skytevåpen og delar, komponentar og ammunisjon til desse av 31. mai 2001

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 54 (2002-2003)
Pensjonar frå statskassa

Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 76 (2002-2003)
Om lov om endringer i lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (barnehageloven)
(Pressemelding)

St.meld. nr. 24 (2002-2003)
Barnehagetilbud til alle - øknomi, mangfold og valgfrihet
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 68 (2002-2003)
Om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.
( Pressemelding)

Ot.prp. nr. 72 (2002-2003)
Lov om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven)
( Pressemelding)

Helsedepartementet

Ot.prp. nr. 63 (2002-2003)
Om lov om endringer i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) m.m.

Ot.prp. nr. 64 (2002-2003)
Om lov om medisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven)

Ot.prp. nr. 66 (2002-2003)
Om lov om endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m.
(Finansieringsansvar for syketransport og reiseutgifter for helsepersonell)

Ot.prp nr. 69 (2002-2003)
Om lov om endringar i forskjellige lover som følgje av integrering av fylkeslegeembeta i fylkesmannsembeta

Ot.prp. nr. 74 (2002-2003)
Om lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven)

Ot.prp. nr. 75 (2002-2003)
Om lov om endring av lov 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med næringsmidler mv. (endring av heimelsgrunnlag for næringsmiddelavgifta)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 60 (2002-2003)
Om lov om endring i lov 15. mars 1991 nr. 3 om megling i konfliktråd (statlig overtakelse av konfliktrådene)

Ot.prp. nr. 62 (2002-2003)
Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (lovtiltak mot organisert kriminalitet og menneskehandel, gjengangerstraff mv.)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 70 (2002-2003)
Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon)

Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 59 (2002-2003)
Fusjon mellom DnB Holding ASA og Gjensidige NOR ASA

Ot.prp. nr. 61 (2002-2003)
Om lov om endringar i rettsgebyrloven mv. og i selskapslovgivinga (kunngjeringsreglar)

Ot.prp. nr. 71 (2002-2003)
Om lov om endringer i lov 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden og hviletiden på skip m.m. (EØS-tilpasning)

Ot.prp. nr. 73 (2002-2003)
Om lov om endringer i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed mv. og Sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18

Ot.prp. nr. 77 (2002-2003)
Om lov om endringer i lov 29. november 1991 nr. 78 om Statens Bankinvesteringsfond

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 55 (2002-2003)
Om fortsatt regulering av Storelvvassdraget og videre kraftutbygging i Saudafjellene
( Pressemelding)

St.meld. nr. 23 (2002-2003)
Om kraftutbygging i Hattebergvassdraget
( Pressemelding)

Utdannings- og forskningsdepartementet

Ot.prp. nr. 65 (2002-2003)
Om lov om endringer i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler

Ot.prp. nr. 67 (2002-2003)
Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 27. februar 2003 til lov om granskingskommisjonen for Mehamn-ulykken 11. mars 1982 med et Twin Otter passasjerfly.
Besl. O. nr. 61 (2002-2003) Lov nr. 20

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. april 2003 til lov om endringer i lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven).
Besl. O. nr. 73 (2002-2003) Lov nr. 21

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. april 2003 til lov om endring i samelova m.m.
Besl. O. nr. 70 (2002-2003) Lov nr. 22

Miljøverndepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 27. februar 2003 til lov om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Besl. O. nr. 66 (2002-2003) Lov nr. 23

3. Forskrifter

Landbruksdepartementet

Fastsettelse av forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonens § 1.

Opphevelse av forskrift 17. april 1953 nr. 6 om bestemmelser om lemping av veterinærenes taushetsplikt.

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift av 19. mars 1999 nr. 246 om gjennomføring av EØS-avtalens bestemmelser om offentlig støtte til skipsbyggingsindustrien.

Fastsettelse av forskrift om avgifter mv. til Patentstyret.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Seniorrådgiver Gunnar Henrikssøn Lindeman utnevnes til ambassadør i Buenos Aires med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Rådgiver Sjur Ve utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Brigader Harald Sunde utnevnes til generalmajor i Hæren og beordres til tjeneste som kommandør for Landstridskreftene ved Fellesoperativt hovedkvarter med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst, midlertidig brigader, Jon Berge Lilland utnevnes til brigader i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandør Arne Morten Grønningsæter utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret og beordres til tjeneste i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Oberst Per Strømnes utnevnes til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant, midlertidig oberst, Knut Olav Drivenes utnevnes til oberst i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant, midlertidig oberst, Thor Helge Moen utnevnes til oberst i Ingeniørvåpenet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant, midlertidig oberst, Arne Skjærpe utnevnes til oberst i Artilleriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Ingard Moe utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Helsedepartementet

Seniorrådgiver Bjørg Storesund utnevnes til underdirektør i Helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Avdelingsdirektør Kjerstin Askholt utnevnes til ekspedisjonssjef i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Politiadvokat Hilde Stoltenberg utnevnes til statsadvokat ved Nordland statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Universitetsdirektør Tor Johan Saglie utnevnes til departementsråd i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
( Pressemelding)

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge underretter, med forbehold om Stortingets samtykke, Den europeiske union om godtakelse av rådsdirektiv 2002/90/EC av 28. november 2002 og rådets rammebeslutning 2002/946/JHA av 28. november 2002 om endringer i Schengen-regelverket.

Inngåelse av avtale mellom Norge og Den europeiske union om Norges deltakelse i EUs militære operasjon i Makedonia (Concordia).

Olje- og energidepartementet

Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkel, Nordsjøtildelingene 2002.