Offisielt fra statsråd 11. november 2011

I statsråd i dag ble det gjort endringer i regjeringen.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. november 2011. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Arbeidsdepartementet

Prop. 9 L (2011-2012)
Lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer
(Pressemelding)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Prop. 12 L (2011-2012)
Endringer i lov om offentlige anskaffelser og kommuneloven (gjennomføring av EUs håndhevelsesdirektiv i norsk rett)
(Pressemelding)

Meld. St. 6 (2011-2012)
Datatilsynet og Personvernnemndas årsmeldinger for 2010

Forsvarsdepartementet

Prop. 14 S (2011-2012)
Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Forsvarsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Prop. 10 L (2011-2012)
Endringer i lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner (avvikling av sivil verneplikt)
(Pressemelding)

Kulturdepartementet

Prop. 15 L (2011-2012)
Midlertidig endring i pengespilloven (gave til Norges idrettsforbund og olympiske  og paralympiske komité)
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 11 L (2011-2012)
Endringer i skipssikkerhetsloven (gjennomføring av STCW-konvensjonens regler om hviletid)

Samferdselsdepartementet

Prop. 13 S (2011-2012)
fellesprosjektet E6 - Dovrebanen, utbygging og finansiering – E6
Minnesund – Skaberud – Dovrebanen Langset – Kleverud
(Pressemelding)

2.      Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statsråd Knut Storberget gis fra 11. november 2011 klokken 14.30 etter søknad avskjed i nåde.

Statsråd Grete Faremo overtar fra 11. november 2011 klokken 14.30 styret av Justis- og politidepartementet.

Statssekretær Espen Barth Eide utnevnes til statsråd og overtar fra 11. november 2011 klokken 14.30 styret av Forsvarsdepartementet.

Følgende statssekretærer gis avskjed i nåde fra 11. november 2011 klokken 14.30:

Statssekretær Espen Barth Eide for utenriksminister Jonas Gahr Støre
Statssekretær Roger Ingebrigtsen for statsråd Grete Faremo
Statssekretær Terje Moland Pedersen for statsråd Knut Storberget
Statssekretær Astri Aas-Hansen for statsråd Knut Storberget
Statssekretær Pål K. Lønseth for statsråd Knut Storberget

Følgende statssekretærer utnevnes fra 11. november 2011 klokken 14.30:


Statssekretær Terje Moland Pedersen for statsråd Grete Faremo
Statssekretær Astri Aas-Hansen for Grete Faremo
Statssekretær Pål K. Lønseth for statsråd Grete Faremo
Statssekretær Roger Ingebrigtsen for statsråd Espen Barth Eide

Justis- og politidepartementets navn endres fra 1. januar 2012 til Justis- og beredskapsdepartementet, forkortet som før til JD. Departementet delegeres myndighet til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er nødvendige som følge av navneendringen
Endringer i regjeringen            Endringar blant statssekretærane

Arbeidsdepartementet

Seniorrådgiver Anne-Louise Resberg utnevnes til underdirektør i Arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Avdelingsdirektør Ole T. Andersen utnevnes til ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Avdelingsdirektør Frode Myrvold utnevnes til ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Advokat Per Erik Bergsjø utnevnes til dommer ved Norges Høyesterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Statsadvokat Bodil Thorp Myhre utnevnes til lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Elisabeth Wiik utnevnes til sorenskriver ved Søre Sunnmøre tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Landbruks- og matdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Kirsti Gustad utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

3.      Andre saker

Olje- og energidepartementet

Godkjenning av plan for utbygging og drift av Brynhild.
(Pressemelding)