Offisielt fra statsråd 11. desember 2020

I statsråd i dag ble det lagt fram et forslag om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott slott 11. desember 2020. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet
Prop. 58 S (2020-2021)
Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Ghana for å unngå dobbeltbeskatning og forebygge skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt, undertegnet i Accra den 20. november 2020.
(Nyhetssak)

Forsvarsdepartementet
Prop. 59 L (2020-2021)
Endringer i forsvarsloven (klageadgang og foreldelse i erstatningssaker og Forsvarets bistand til offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører)
(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Meld. St. 11 (2020-2021)
Kvalitet og pasientsikkerhet 2019
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 60 L (2020-2021)
Endringar i utlendingslova
(strafferamme for ulovleg opphald m.m.)
(Nyhetssak)

Prop. 61 L (2020-2021)
Endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (krav om negativ covid-19-test for rett til innreise og bortvisning ved brudd på regler om innreisekarantene)
(Nyhetssak)

Prop. 62 L (2020-2021)
Midlertidige endringer i smittevernloven
(oppholdssted under innreisekarantene mv.)
(Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 63 L (2020 – 2021)
Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet.
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser mv.

Finansdepartementet
Delt ikrafttredelse av lov 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven). Loven §§ 1 – 5, § 6 første, fjerde og femte ledd, §§ 7 – 18 og §§ 20 – 23 trer i kraft 1. januar 2021.

1. januar 2021 oppheves kapitlene 1 – 3, § 4-1 første ledd og kapitlene 5 og 6 i lov 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven).

Helse- og omsorgsdepartementet
Fullmaktene i helseberedskapsloven §§ 3-1, 4-1, 5-1 og 5-2 gis forlenget anvendelse fra 14. desember 2020 til og med 14. januar 2021 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.

Justis- og beredskapsdepartementet
Ikraftsetting av lov 27. mars 2020 nr. 15 om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven) 1. januar 2021 med overgangsbestemmelser fastsettes.
(Nyhetssak)

Ikraftsetting av lov 24. april 2020 nr. 33 om endringer i straffeprosessloven og politiregisterloven mv. (behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.). Endringsloven trer i kraft 1. februar 2021.
(Se pkt. 3 Forskrifter)

Klima- og miljødepartementet
Delt ikraftsetting av lov 21. juni 2019 nr. 54 om endringer i forurensningsloven, produktkontrolloven, naturmangfoldloven og svalbardmiljøloven mv. (innføring av overtredelsesgebyr og heving av strafferammer). Loven del V, endringene i naturmangfoldloven § 74, trer i kraft 1. januar 2021.(Se pkt. 3 Forskrifter)

Kunnskapsdepartementet
Delt ikrafttredelse av Stortingets vedtak 12. juni 2020 til lov om endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (utfasing av tilskudd til kortkurs i folkehøyskolen, internkontroll for friskoler og barnehager, psykososialt barnehagemiljø, krav til og tilsyn med private barnehager, kommunal barnehagemyndighet, studieforbund m.m.). Loven trer i kraft 1. januar 2021 med unntak av endringsloven del IV (endringer i barnehageloven) ny § 10 første ledd andre punktum, ny § 13 og nytt kapittel X.

Nærings- og fiskeridepartementet
Delt ikraftsetting av lov 6. desember 2019 nr. 77 om endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.). Endringsloven del II (allmennaksjeloven) § 5-6, § 6-16 a og ny § 6-16 b, del III (finansforetaksloven) § 15-6 første ledd og del V (regnskapsloven) § 7-31b tiende ledd og § 7-31b nytt trettende ledd, trer i kraft 1. januar 2021.

3. Forskrifter

Forsvarsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 4. oktober 2013 nr. 1185 om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser fastsettes.

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 22. november 2010 nr. 1466 om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land og forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits, ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union fastsettes.

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endringer i politiregisterforskriften og kommunikasjonskontrollforskriften fastsettes.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser mv.)

Forskrift om oppheving av forskrifter fastsatt med hjemmel i politiloven mv. fastsettes.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Klima- og miljødepartementet
Forskrift om øvre rammer for overtredelsesgebyr etter naturmangfoldloven § 74 fastsettes.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Forskrifter om vern av 15 skogområder i fylkene Vestland og Innlandet fastsettes.
(Nyhetssak)

Landbruks- og matdepartementet
Forskrift om inndeling i jordskiftesokn og tilordning til lagmannsrettane vert fastsett.

Samferdselsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 19. september 2003 nr. 1164 om prikkbelastning fastsettes.
(Nyhetssak)

Forskrift om endring i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker fastsettes.
(Nyhetssak)

4. Delegasjon av myndighet

Justis- og beredskapsdepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter lov 20. april 2018 nr. 7 om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon §§ 4, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 29, 40, 41 og 43 til Justis- og beredskapsdepartementet.
(Se pkt. 3 Forskrifter)

Delegering av Kongens myndighet etter lov 20. april 2018
nr. 4 om grensetilsyn og grensekontroll av personer §§ 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 og 25 til Justis- og beredskapsdepartementet.
(Se pkt. 3 Forskrifter)

Delegering av Kongens myndighet etter lov 16. juli 1999
nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS) § 25 til Justis- og beredskapsdepartementet.
(Se pkt. 3 Forskrifter)

Delegering av Kongens myndighet etter lov 26. juni 1998
nr. 47 om fritids- og småbåter § 42 til Justis- og beredskapsdepartementet.
(Se pkt. 3 Forskrifter)

Delegering av Kongens myndighet etter lov 4. august 1995
nr. 53 om politiet § 17 k, § 19 femte ledd, § 20 fjerde ledd og
§ 29 første ledd første punktum til Justis- og beredskapsdepartementet.
(Se pkt. 3 Forskrifter)

5. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Oppnevning av statsråd Henrik Asheim som settestatsråd for statsråd Jan Tore Sanner ved behandling av saker hvor statsråd Sanner, på grunn av sin brors stilling i ConocoPhilips Skandinavia AS, er inhabil eller ønsker å fratre fordi han er nær grensen for inhabilitet.
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Utnevning av fagdirektør Martin Yttervik til ambassadør i Beirut, Libanon med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Marita Sørheim-Rensvik til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av kommandør Stein Håvard Bergstad til flaggkommandør i Sjøforsvaret og beordring i stilling som sjef maritime kapasiteter i Forsvarsmateriell fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av kommandør Trond Gimmingsrud til flaggkommandør i Sjøforsvaret og beordring i stilling som sjef Marinen fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av professor emeritus dr. juris Henry John Mæland som setteriksadvokat for perioden fra 1. januar 2021 til 31. desember 2021, for å behandle spørsmål om gjenåpning av domfellelser knyttet til Navs feilaktige praktisering av adgangen til å motta ytelser ved opphold i et annet EØS-land, samt for å behandle klage over henleggelse av anmeldelser av tjenestepersoner i påtalemyndigheten som har vært involvert i behandlingen av straffesaker som omfattes av Nav-komplekset.

Forlenget konstitusjon av konstituert visepolitimester Olav Valland som visepolitimester i Vest politidistrikt fra 15. desember 2020 og inntil videre, dog ikke utover 28. februar 2021.

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Yngve Torgersen til ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunktet departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Silje Wangen Myklebust til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunktet departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet
Avtale mellom Norge og Storbritannia om luftfart inngås.

Helse- og omsorgsdepartementet
Fornyelse av konsesjon for Institutt for energiteknikk til å eie og drive atomanlegg i Halden.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Det fastsettes regler om refusjon av merutgifter og tap som følge av hevnaksjoner som har sammenheng med arbeid for staten.
(Nyhetssak)

Kulturdepartementet
Av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2020 til idrettsformål i 2021 tildeles Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 750 000 000 kroner og Stiftelsen Antidoping Norge 39 000 000 kroner.
(Nyhetssak)

Av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2020 til helse- og rehabiliteringsformål i 2021 tildeles Stiftelsen Dam et forskudd på 111 317 000 kroner.
(Nyhetssak)

Av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2020 til kulturformål i 2021 tildeles Nasjonale musikkorganisasjoner 8 750 000 kroner, Krafttak for sang 2 225 000 kroner, Folkeakademienes Landsforbund 3 563 000 kroner og Norske kirkeakademier 875 000 kroner.