Offisielt fra statsråd 12. desember 2008

I statsråd i dag ble St.meld. nr. 8 (2008-2009) - Om menn, mannsroller og likestilling behandlet. I tillegg ble blant annet Bjørnøya naturreservat utvidet ut til territorialgrensen 12 nautiske mil fra land. Ved å utvide vernet av Bjørnøya blir 2000 km2 av de biologisk rikeste områdene i Barentshavet vernet.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. desember 2008. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 21 (2008-2009)
Om lov om endringer i folketrygdloven

Barne- og likestillingsdepartementet

St.meld. nr. 8 (2008-2009)
Om menn, mannsroller og likestilling
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 20 (2008-2009)
Om lov om endringar i skatteloven mv.
(kjeldeskatt på pensjonar mv.)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 17 (2008-2009)
Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner)
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Ot.prp. nr. 19 (2008-2009)
Om lov om endringer i klimakvoteloven
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 32 (2008-2009)
Statlige lån til Eksportfinans ASA
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 31 (2008-2009)
Om utvidelse av bompengeordningen på E6 mellom Trondheim i Sør-Trøndelag fylke og Stjørdal i Nord-Trøndelag fylke
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 25. november 2008 til lov om endringer i folketrygdloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg.

Besl. O. nr. 6 (2008-2009). Lov nr. 83.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 4. desember 2008 til lov om endring i folketrygdloven.

Besl. O. nr. 13 (2008-2009). Lov nr. 84.

Loven trer i kraft 1. januar 2009.

Barne- og likestillingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2008 til lov om endringer i barnelova mv. (barnebidrag og reisekostnader ved samvær).
Besl. O. nr. 40 (2008-2009). Lov nr. 85.

Loven trer i kraft 1. januar 2009.

Finansdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2008 til lov om endring i lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter.

Besl. O. nr. 16 (2008-2009). Lov nr. 86.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2008 til lov om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver.

Besl. O. nr. 17 (2008-2009). Lov nr. 87.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2008 til lov om endring i lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven).

Besl. O. nr. 18 (2008-2009). Lov nr. 88.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2008 til lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.

Besl. O. nr. 19 (2008-2009). Lov nr. 89.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2008 til lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.

Besl. O. nr. 20 (2008-2009). Lov nr. 90.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2008 til lov om endring i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.

Besl. O. nr. 21 (2008-2009). Lov nr. 91.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2008 til lov om endring i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift.

Besl. O. nr. 22 (2008-2009). Lov nr. 92.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2008 til lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven).

Besl. O. nr. 23 (2008-2009). Lov nr. 93.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2008 til lov om endring i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven).

Besl. O. nr. 24 (2008-2009). Lov nr. 94.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2008 til lov om endring i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.

Besl. O. nr. 25 (2008-2009). Lov nr. 95.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2008 til lov om endring i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v.

Besl. O. nr. 26 (2008-2009). Lov nr. 96.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2008 til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).

Besl. O. nr. 27 (2008-2009). Lov nr. 97.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2008 til lov om endring i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven).

Besl. O. nr. 28 (2008-2009). Lov nr. 98.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2008 til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).

Besl. O. nr. 29 (2008-2009). Lov nr. 99.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2008 til lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven).

Besl. O. nr. 30 (2008-2009). Lov nr. 100.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2008 til lov om endringer i lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).

Besl. O. nr. 31 (2008-2009). Lov nr. 101.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2008 til lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven).

Besl. O. nr. 32 (2008-2009). Lov nr. 102.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2008 til lov om tillegg til lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.

Besl. O. nr. 33 (2008-2009). Lov nr. 103.

Fiskeri- og kystdepartementet

Lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar trer i kraft fra 1. januar 2009. Lov av 3. juni 1983 om saltvannsfiske mv. oppheves fra samme tid med unntak av § 4 siste ledd. Fra samme tid oppheves også lov av 24. juni 1994 nr. 34 om registrering som kjøper i første hånd av råfisk mv.

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 25. november 2008 til lov om endringer i straffeloven 1902 og straffeprosessloven (kriminalisering av kjøp av seksuell omgang eller handling mv.)
Besl. O. nr. 8 (2008-2009). Lov nr. 104.
Loven trer i kraft 1. januar 2009.
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet, forskningssaker

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 25. november 2008 til lov om endringer i lov
1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.
Besl. O. nr. 7 (2008-2009). Lov nr. 105.
Loven trer i kraft 1. januar 2009.

3.      Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift av 7. januar 2000 nr. 14 om immunitet og privilegier m.v. for personer, eiendom og aktiva tilknyttet Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

Finansdepartementet

Fastsettelse av forskrift om opphevelse av forskrift 23. desember 1983 nr. 1844 om overgangsbestemmelser ved ligningslovens iverksettelse.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om forlengelse av prøveordningen med narkotikaprogram med domstolskontroll.
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 16. august 2002 om fredning av Bjørnøya naturreservat på Svalbard og forskrift om endring av forskrift 1. juni 1973 om opprettelse av fuglereservater og større naturvernområder på Svalbard.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Fastsettelse av forskrift til petroleumsloven kapittel 8 om erstatning til fiskere.

4.      Delegasjon av myndighet

Justis- og politidepartementet

Kongen delegerer til Justis- og politidepartementet kompetansen til å kunne forlenge funksjonstiden til Billighetserstatningsutvalg I, II og III og oppnevne medlemmer, varamedlemmer samt leder og nestleder til utvalgene.
(Se pkt. 5 Styrer, utvalg)

5.      Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Gjenoppnevning av Billighetserstatningsutvalg II for en periode på tre år, fra 1. januar 2009 til og med 31. desember 2011, til å behandle søknader om billighetserstatning fra statskassen.

Følgende medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder oppnevnes til Billighetserstatningsutvalg II:

Leder: Lagdommer Inge Hobæk
Medlem: Stortingsrepresentant Britt Hildeng
Medlem: Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos

Nestleder: Lagdommer Hjalmar Austbø
Personlig varamedlem (for Britt Hildeng): Stortingsrepresentant Bendiks H. Arnesen
Personlig varamedlem (for Kari Kjønaas Kjos): Stortingsrepresentant Laila Dåvøy
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

6.      Klagesaker m.v.

Landbruks- og matdepartementet

Klage fra Tolga Østfjell villreinområde av 29. januar 2008 over Landbruks- og matdepartementets vedtak av 16. november 2007, tas ikke til følge. Klage fra Rendal Renselskap av 31. januar 2008 over nevnte vedtak tas delvis til følge gjennom endringer i vilkårene for konsesjonen.

7.      Utnevnelser m.v.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Åremålsbeskikkelse av fungerende avdelingsleder/juridisk kyndig rettsmedlem Trine Fernsjø og juridisk kyndig rettsmedlem Marianne Kjøllesdal til avdelingsleder i Trygderetten for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Spesialrådgiver Ole Christian Moen utnevnes til juridisk kyndig rettsmedlem i Trygderetten og i tillegg åremålsbeskikkes til avdelingsleder for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nemndsleder Astrid Lund-Andersen, fylkesnemndleder Bjørn Arvid Lervik og nemndsleder Åsmund Marius Magnæs utnevnes til juridisk kyndig rettsmedlem i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruks- og matdepartementet

Administrerende direktør Olav Ulleren utnevnes til departementsråd i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 om sjøfolks arbeids- og levevilkår av 23. februar 2006.

Norge underretter Den europeiske union om godtakelse av forordning (EF) nr. 863/2007 om opprettelse av beredskapsteam for grensekontroll (videreutvikling av Schengen-regelverket).

Inngåelse av samarbeidsavtale av 16. september 2008 mellom Norge og Europarådet om Det europeiske ressurssenteret for opplæring i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap.

Overføring av lov av 19. desember 1952 om adgang til rekvisisjon av skip m.v. under krig og kriseforhold fra Utenriksdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.

Olje- og energidepartementet

Reviderte konsesjonsvilkår for Vinstravassdraget.
(Pressemelding)