Offisielt fra statsråd 19. oktober 2018

I statsråd i dag ble stortingsmeldingen «Oppgaver til nye regioner» lagt fram.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 19. oktober 2018. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet
Meld. St. 7 (2018-2019)
Om ny sentralbanklov
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Meld. St. 6 (2018-2019)
Oppgaver til nye regioner
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 5 L (2018-2019)
Endringer i introduksjonsloven (feilrettinger)

2. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten) fastsettes.

3. Styrer og utvalg m.v.

Helse- og omsorgsdepartementet
Statsråd Harald Tom Nesvik løses fra sitt verv som medlem av AS Vinmonopolets bedriftsforsamling fra og med 19. oktober 2018.

Advokatfullmektig Anders Anundsen oppnevnes som nytt medlem av AS Vinmonopolets bedriftsforsamling for perioden 19. oktober 2018 til 30. juni 2020.

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av assisterende direktør Thomas Laurendz Bornø som medlem i Innstillingsrådet for dommere fra 1. november 2018 til og med 31. oktober 2022.

Oppnevning av regiondirektør Gerd Ingunn Opdal som medlem i Innstillingsrådet for dommere fra 1. november 2018 til og med 31. oktober 2022.

Oppnevning av seniorrådgiver Kristin Storvik som varamedlem i Innstillingsrådet for dommere fra 1. november 2018 til og med 31. oktober 2022.

4. Utnevnelser m.v.

Helse- og omsorgsdepartementet
Utnevning av generalsekretær Lisbet Rugtvedt til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av direktør Lise Sannerud til direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Utnevning av tingrettsdommer Sidsel Sund Olsen til lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av sorenskriver Leif Otto Østerbø til sorenskriver ved Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av sorenskriver Jens Morten Nesseth til sorenskriver ved Nord-Østerdal tingrett og Sør-Østerdal tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av sorenskriver Arnfinn Agnalt til sorenskriver ved Fredrikstad tingrett og Halden tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Øyvind Panzer Iversen og konstituert tingrettsdommer Lena Fagervold til tingrettsdommere ved Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av jordskiftedommerfullmektig Jan Ottar Wiik til jordskiftedommer ved Haugalandet og Sunnhordaland jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Midlertidig beskikkelse av assisterende politidirektør Håkon Skulstad til politidirektør for en periode på inntil seks måneder med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Olje- og energidepartementet
Åremålsbeskikkelse av byråd for næring og eierskap Kjetil Lund som direktør for Norges vassdrags- og energidirektorat for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Åremålsbeskikkelse for seks år av rådmann Einar Vik Arset som direktør for Kystverket fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

5. Andre saker

Statsministerens kontor
Oppnevning av statsråd Harald Tom Nesvik som settestatsråd for statsråd Jon Georg Dale ved behandlingen av en sak som særskilt berører Huawei Technologies Norway, der Dale på grunn av sitt vennskapsforhold til Vidar Brein-Karlsen er inhabil eller ønske å fratre fordi han er nær grensen for inhabilitet.
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/97 om forsikringsdistribusjon og direktiv (EU) 2018/411 som endrer fristen til å gjennomføre forsikringsdistribusjonsdirektivet.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/67/EU om håndheving av utsendingsdirektivet og endring av IMI-forordningen.