Offisielt fra statsråd 25. juni 2010

I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt et offentlig utvalg som skal vurdere styring av barnehagesektoren. Kst. fylkesmann Sylvia Brustad skal lede utvalget.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 25. juni 2010. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 154 S (2009-2010)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 37/2010 12. mars 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/109/EF 16. september 2009 om rapporterings- og dokumentasjonskrav i forbindelse med fusjoner og fisjoner

Prop. 155 S (2009-2010)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 32/2010 av 12. mars 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/20/EF av 23. april 2009 om skipsrederes forsikring av sjørettslig ansvar

Arbeidsdepartementet

Prop. 156 L (2009-2010)
Endringar i folketrygdlova mv. (enkelte presiseringar i samband med pensjonsreforma)
(Pressemelding)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Meld. St. 22 (2009-2010)
Om Sametingets virksomhet 2009

Samferdselsdepartementet

Prop. 157 S (2009-2010)
Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna – Ørgenvika i Buskerud fylke
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeidsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2010 til lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse.
Lovvedtak 85 (2009-2010). Lov nr. 28.

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2010 til lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret 2009)
Lovvedtak 86 (2009-2010). Lov nr. 29.

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2010 til lov om endringar i lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (auke av stønadssatsane)
Lovvedtak 83 (2009-2010). Lov nr. 30.

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2010 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse mv.)
Lovvedtak 84 (2009-2010). Lov nr. 31.
Loven trer i kraft 1. juli 2010.

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2010 til lov om endringer i merverdiavgiftsloven m.v.
Lovvedtak 71 (2009-2010). Lov nr. 32.

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2010 til lov om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover.
Lovvedtak 70 (2009-2010). Lov nr. 33.

Delt ikraftsetting av lov 25. juni 2010 om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover.
Loven trer i kraft 1. juli 2010 med unntak av:
del VII § 2-3 som trer i kraft 1. januar 2011.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2010 til lov om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.
Lovvedtak 72 (2009-2010). Lov nr. 34.

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2010 til lov om endringar i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift.
Lovvedtak 73 (2009-2010). Lov nr. 35.

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2010 til lov om endring i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven).
Lovvedtak 74 (2009-2010). Lov nr. 36.

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2010 til lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).
Lovvedtak 75 (2009-2010). Lov nr. 37.

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2010 til lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
Lovvedtak 76 (2009-2010). Lov nr. 38.

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2010 til lov om endringar i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.
Lovvedtak 77 (2009-2010). Lov nr. 39.

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2010 til lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven).
Lovvedtak 78 (2009-2010). Lov nr. 40.

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2010 til lov om endringar i lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
Lovvedtak 79 (2009-2010). Lov nr. 41.

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2010 til lov om endring i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven).
Lovvedtak 80 (2009-2010). Lov nr. 42.

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2010 til lov om endring i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova).
Lovvedtak 81 (2009-2010). Lov nr. 43.

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2010 til lov om endringar i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven).
Lovvedtak 82 (2009-2010). Lov nr. 44.

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2010 til lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)
Lovvedtak 60 (2009-2010). Lov nr. 45.
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret trer i kraft 1. januar 2011.
Endringer i lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) trer i kraft straks.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2010 til lov om endringer i straffeloven 1902 mv. (skjerping av straffen for drap, annen grov vold og seksuallovbrudd).
Lovvedtak 62 (2009-2010). Lov nr. 46.
(Pressemelding)

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2010 til lov om endringer i domstolloven (ekstraordinære valg til lekdommerutvalgene m.m.) og straffeloven 1902 (avvergingsplikt).
Lovvedtak 63 (2009-2010). Lov nr. 47.
(Pressemelding)

Lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker trer i kraft 1. juli 2010.
(Se pkt. 3 Forskrifter)

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2010 til lov om endringer i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen).
Lovvedtak 65 (2009-2010). Lov nr. 48.

Kunnskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 14. juni 2010 til lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova (leksehjelp m.m.).
Lovvedtak 53 (2009-2010). Lov nr. 49.
Loven trer i kraft 1. august 2010.
Endret tidspunkt for ikrafttredelse av privatskolelova § 3-4a første ledd som ble tilføyd ved lov 19. juni 2009 nr. 94. Denne skal tre i kraft straks.

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 14. juni 2010 til lov om endringer i fritids- og småbåtloven (kjøreforbud til sjøs og inndragning av båtførerbevis).
Lovvedtak 54 (2009-2010). Lov nr. 50.
Loven trer i kraft fra 1. juli 2010.

Olje- og energidepartementet

Ikrafttredelse av lov 19. juni 2009 nr. 106 om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og i vannressursloven (utleie av vannkraftproduksjon mv.)
Lovens romertall I trer i kraft 1. juli 2010.
(Pressemelding)

3.      Forskrifter

Arbeidsdepartementet

Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 21. februar 1986 nr. 540 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. for sivil luftfart.  

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsetting av forskrift om endring av forskrift 4. mars 2005 om strukturkvoteordningen for havfiskeflåten § 12 første ledd og § 15 om slumpfiskeordningen.

Justis- og politidepartementet

Fastsetting av forskrift til varemerkeloven.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Fastsetting av forskrift om elektronisk kommunikasjon med namsmannen i saker etter tvangsfullbyrdelsesloven og i saker for forliksrådet og forskrift om endringer i forskrift 11. oktober 1985 nr. 1810 om postforkynning.

Miljøverndepartementet

Fastsetjing av forskrift om endring av forskrift om vern av Dyraheio landskapsvernområde med plantelivsfredning i Suldal kommune i Rogaland fylke.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsetting av forskrift om tap av retten til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt.

Olje- og energidepartementet

Fastsetting av forskrift om utleie av vannkraftanlegg.
(Pressemelding)

Forskrift om gjennomføring i norsk rett av vedlegg IV til EØS-avtala nr. 30 (forordning (EF) nr. 106/2008) om eit fellesskapsprogram for energieffektivitetsmerking av kontorutstyr) vert fastsett.

4.      Delegasjon av myndighet

Statsministerens kontor

Overføring av ansvaret for tinglysingen fra Justis- og politidepartementet til Miljøverndepartementet.
Overføring av forskriftskompetansen etter lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing og forskriftskompetanse etter lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag kapittel 6 knyttet til registrering av borettslagsboliger fra Justis- og politidepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet til Miljøverndepartementet.
Delegasjon til Miljøverndepartementet til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler instrukser og bestemmelser som er nødvendige for overføringen.
Overføring av forvaltningen av statens eierinteresser i Norsk Eiendoms-
informasjon as fra Justis- og politidepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.
Overføringene skjer med virkning fra 1. juli 2010.
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet til å fastsette overgangsregler etter lov om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover del IX til Finansdepartementet.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Justis- og politidepartementet

Delegasjon av departementets myndighet til å gi forskrifter etter lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

5.      Styrer, utvalg

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Advokat Kristin Bjella oppnevnes som leder for kontrollkomiteen for Finnmarkseiendommen for perioden 1. august 2010 – 31. juli 2014.

Professor Hans Petter Graver oppnevnes som varamedlem for Kristin Bjella i kontrollkomiteen for Finnmarkseiendommen for samme tidsrom.

Helse- og omsorgsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å gjennomgå transplantasjonsloven:

Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, leder og medlem Hans Petter Aarseth, Oslo
Seniorrådgiver Kristin Hagen Aarsland, Kristiansand
Overlege Johan Arnt Hegvik, Trondheim
Sykepleier Torgunn Syvertsen, Oslo
Spesialist i neurokirurgi Hege Fredø, Oslo
Pensjonist, tidligere transplantasjonskirurg Dagfinn Albrechtsen, Asker
Overlege Bjørn Lien, Oslo
Overlege Cecilie Alfsen, Oslo
Overlege Christian Lycke Ellingsen, Sandnes
Pensjonert professor Knut Rasmussen, Tromsø
Leder i Norsk rettsmedisinsk forening Per Lilleng, Bergen
Overlege Sonja Eriksson Steigen, Tromsø
Dr. polit. Anne Hambro Alnæs, Oslo
Styreleder Gisle Nødtvedt, Oslo
Universitetslektor Kristin Solberg, Tromsø
Nestleder i Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte Kolbjørn Breivik, Sandnessjøen
(Pressemelding)

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg om ytelser for pårørendeomsorg som erstatter kommunale tjenester:

Kommunaldirektør Karen Kaasa, Sandefjord, leder
Seniorrådgiver Odd Arvid Ryan, Tromsø
Fylkesdirektør Bente Wold Wigum, Trondheim
Førstelektor Tone Elin Mekki, Bergen
Lønns- og personalsjef Helene Holand, Gol
Seniorforsker Snorre Kverndokk, Oslo
Politiker Shahbaz Tariq, Oslo
(Pressemelding)
 

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til AS Vinmonopolets styre og bedriftsforsamling for perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2012:

 Medlemmer til styret:

1.      Fylkesmann Hill-Marta Solberg, Sortland, leder
2.      Driftsdirektør Margrethe Sunde, Oslo, nestleder
3.      Daglig leder Frank Jenssen, Trondheim
4.      Adm.dir. Marit Warncke, Bergen
5.      Pensjonist Odd Holten, Fredrikstad
6.      Ordfører Bjørn Arild Gram, Steinkjer

Varamedlemmer til styret:

1.      Tvisteløser Sverre Bugge, Lørenskog
2.      Gruppeleder Vibeke Limi, Bærum
3.      Ordfører Ola Røtvei, Oppdal
4.      Fylkesrådmann Mette Bjune, Tønsberg

Medlemmer med personlige varamedlemmer til bedriftsforsamlingen:

1.     Rådgiver Synnøve Konglevoll, Oslo
        Pensjonist Signe Øye, Hobøl

2.     Prest Rune Skjælaaen, Bergen
        Lærer Sigrid Meli Simensen, Røros

3.     Lærer Gjertrud Kjellesvik, Haugesund
        Lærer Magne Årdal, Jølster

4.     Direktør Pål Nygård, Oslo
        Adm.dir. Tove E. H. Nyhus, Nes

5.     Daglig leder Odd Anders With, Trondheim
        Kommunalsjef Åse Irene Wrålsen, Vestvågøy

6.     Advokat Marianne Blystad, Oslo

        Selvstendig næringsdrivende Anne Lene Hojem, Bærum

7.     Gårdbruker Leif Helge Kongshaug, Averøy
        Politisk rådgiver Geir Olsen, Oslo

8.     Kommunelege Ole Johan Bakke, Re

        Rådmann Torstein Leiro, Skedsmo

9.     Generalsekretær Anne Karin Nygård, Oslo
        Rektor Jan Olav Olsen, Gjerstad

10.   Professor Lise Kjølsrud, Oslo
        Adm.dir. Bjørn Bremer, Narvik

11.   Rådmann Ole John Østenstad, Førde
        Forskningssjef Arvid Skutle, Bergen

12.   Assisterende rådmann Gunn Inger Løvseth, Melhus

        Pensjonist Tellef Harstveit, Åmli
13.   Lege Arne Johannesen, Skien    

        Daglig leder Anne Grete Fremgaard, Jevnaker

14.   Prosjektleder Margaret Eide Hillestad, Oslo
        Pensjonist Lina Homme, Røros
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Sorenskriver Yngve Svendsen, Kristiansand, oppnevnes som ny leder av Innstillingsrådet for dommere for perioden fra 1. november 2010 til og med 31. oktober 2014.

Kulturdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for gjennomgang av tros- og livssynspolitikken:

Leder:
Generalsekretær Sturla Stålsett, Oslo
Nestleder:
Fagsjef Bente Sandvig, Bærum

Øvrige:
Professor Oddbjørn Leirvik, Oslo
Professor Jan F. Bernt, Bergen
Direktør Tove Strand, Oslo
Førsteamanuensis Ingunn Folkestad Breistein, Kristiansand
Rådgiver Margareta Tumidajewicz, Oslo
Generalsekretær Shoaib Sultan, Oslo
Underdirektør Hege Fjellheim Sarre, Karasjok
Stipendiat Lavleen Kaur, Oslo
Kirkeverge Valgerd Svarstad Haugland, Asker
Sykehusprest Rune Skjælaaen, Bergen
Selvstendig næringsdrivende Rolf Reikvam, Sørum
Lektor Guri Melby, Trondheim
Direktør Ottar Grepstad, Volda
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et nasjonalt foreldreutvalg for barnehager for perioden august 2010 – 2014:

Rådgiver/daglig leder Lena Jensen, Oslo, leder
Sivilingeniør Dagfinn Bell, Trondheim
Hjelpepleier Honoratte Muhanzi Kashale, Fetsund
Lektor Egil Dahl, Oslo
Advokat Hege Oftedal, Stavanger
Varamedlem:
Eksportsjef Jimmy Høiberget, Østre Toten

Følgende medlemmer oppnevnes til et offentlig utvalg som skal vurdere styring av barnehagesektoren:

Kst. fylkesmann Sylvia Brustad, leder, Hamar
Professor Victor Norman, Bergen
Seniorrådgiver Oda Randi Reinfjord, Trondheim
Direktør Hans Christian Holte, Oslo
Førsteamanuensis Per Botolf Maurseth, Oslo
Rådmann Karl Audun Fagerli, Lierne
Forsker Lars Gulbrandsen, Oslo
Ordfører Hanne Braathen, Storfjord
Førsteamanuensis Berit Bae, Oslo
Rådgiver Jon Christian Fløysvik Nordrum, Oslo
Politisk rådgiver Aashild Ravnanger, Askøy
Administrerende direktør Arild Olsen, Bodø

Olje- og energidepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Petroleumsprisrådet for et tidsrom av to år:

1. Professor Trine-Lise Wilhelmsen, Oslo, leder
2. Professor Pål Korsvold, Oslo, varaleder
3. Professor Hilde Christiane Bjørnland, Bærum
4. Professor Kåre P. Hagen, Bergen
5. Avdelingsdirektør Ingrid Rasmussen, Oslo, Finansdepartementet
6. Underdirektør Gro Anundskaas, Nittedal, Olje- og energidepartementet

Varamedlemmer:
For nr. 5 Underdirektør Lone Semmingsen, Oslo, Finansdepartementet
For nr. 6 Ekspedisjonssjef Anders Bjarne Moe, Bærum, Olje- og energidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til klagenemnd for erstatningsordningen for norske fiskere:

Hild Ynnesdal, seniorrådgiver Fiskeridirektoratet, Bergen
Varamedlem: Kathrine Kannelønning, rådgiver Fiskeridirektoratet, Bergen

6.      Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Robin Martin Kåss gis avskjed fra sitt embete som statssekretær for statsråd Terje Riis-Johansen.
Statssekretær Robin Martin Kåss utnevnes til statssekretær for statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør Ingunn Klepsvik utnevnes til ambassadør i Dar es Salaam, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Spesialrådgiver Thorbjørn Gaustadsæther utnevnes til ambassadør i Kampala, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Margit Fredrikke Tveiten utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassadør Elisabeth Jacobsen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassadør Merete Fjeld Brattested utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Marianne Moe utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Tomas Stangeland utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Halvor Sætre utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Cecilie Annette Willoch utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Lasse Bjørn Johannessen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Jan Bugge-Mahrt utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seksjonssjef Per Eigil Schwab utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Randi Fredheim utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ministerråd Espen Gullikstad utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Svenn Joar Bjerkem utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Anne Grete Riise utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Ole-Morten Parelius utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Harald Sandhåland utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Ekspedisjonssjef Mari Trommald åremålsbeskikkes som direktør for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Departementskonstituert lovrådgiver Astrid Elisabeth Erlingsen og seniorrådgiver Hallvard K.H. Rue utnevnes til lovrådgivere i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Avdelingsdirektør Yvonne Larssen utnevnes til avdelingsdirektør i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Michel Midré utnevnes til avdelingsdirektør i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Steinar Undrum utnevnes til ekspedisjonssjef i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Frank Alvern utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Jørgen Dyrhaug utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Birgader Erik Gustavson utnevnes til generalmajor i Luftforsvaret og beordring til tjeneste i stillingen som sjef for Operasjonsstaben i Forsvarsstaben med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kommandør Hans Kristian Herland frabeordres som overadjutant fra Sjøforsvaret hos HM Kongen fra 1. september 2010.
Kommandør Jon Meyer beordres som overadjutant fra Sjøforsvaret hos HM Kongen med tiltredelse fra 1. september 2010 for en periode på tre år.
(Pressemelding)

Oberstløytnant Geir Rune Sandnes frabeordres som adjutant fra Hæren hos HM Kongen fra 1. september 2010.
Major Steffen Masserud beordres som adjutant fra Hæren hos HM Kongen med tiltredelse fra 1. september 2010 for en periode på tre år.
(Pressemelding)

Major Heidi Kraft Johnsen frabeordres som adjutant fra Luftforsvaret hos HKH Kronprinsen fra 1. september 2010.
Kaptein Lars William Wroldsen beordres som adjutant fra Luftforsvaret hos HKH Kronprinsen med tiltredelse fra 1. september 2010 for en periode på tre år.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Konstituert sorenskriver Jens Kristian Elstad utnevnes til sorenskriver ved Larvik tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kontorsjef Hanne Signe Nymoen og senioradvokat Anette Barth utnevnes til tingrettsdommere ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Dommerfullmektig Geir Indal konstitueres som sorenskriver ved Alstahaug tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Tom Landt Urdahl konstitueres som sorenskriver ved Nord-Østerdal tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert sorenskriver Frank Kjetil Olsen konstitueres som sorenskriver ved Senja tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud utnevnes til førstestatsadvokat/embetsleder ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse 1. august 2010.

Forlenget konstitusjon av Ole Bredrup Sæverud som førstestatsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter til og med 31. desember 2010.

Konstitusjon av politiadvokat Eirik Lereim som statsadvokat ved Trøndelag statsadvokatembeter forlenges inntil videre, dog ikke ut over 31. august 2011.

Kunnskapsdepartementet

Seniorforsker Pål Sørgaard utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Departementskonstituert avdelingsdirektør Birthe Ivars utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

7.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av Den internasjonale kaffiavtalen av 28. september 2007.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 20/2007 av 27. april 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/46/EF om årsregnskaper og konsoliderte regnskaper for visse selskapsformer, banker og andre finansinstitusjoner og forsikringsselskaper kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 129/2009 av 4. desember 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EF) nr. 658/2007 om økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 55/2010 av 30. april 2010 om innlemmelse i EØS-øavtalen av direktiv 2007/2/EF om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskapet (INSPIRE) kan bli bindende for Norge.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/111/EF av 16. september 2009 om endring av direktiv 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2007/64/EF med hensyn til banker tilknyttet sentralorganer, visse elementer knyttet til ansvarlig kapital, store eksponeringer, tilsynsordninger og krisehåndtering.

Inngåelse av regional konvensjon om felles preferanseopprinnelsesregler for Europa og statene ved Middelhavet.

Inngåelse av avtale mellom Norge og Kasakhstan om tilbaketaking av personer.

Inngåelse av avtale mellom Norge og Kasakhstan om visumfrihet for innehavere av diplomatpass.

Undertegning av avtale mellom EU, Island, Liechtenstein og Norge om en EØS-finansieringsordning 2009-2014, avtale mellom Norge og EU om en norsk finansieringsordning for perioden 2009-2014, tilleggsprotokoll til avtalen mellom Norge og EØF om handel med fisk, samt brevvekslinger om midlertidig anvendelse av nevnte avtaler.

Olje- og energidepartementet

Godkjenning av plan for utbygging og drift av gass-, kondensat- og oljefeltet Gaupe.
(Pressemelding)

Godkjenning av plan for utbygging og drift av gass- og kondensatfeltet Marulk.

Godkjennelse av SDØE-deltakelse i studier av videreutvikling av infrastruktur for gass i Norskehavet (NSGI).