Offisielt fra statsråd 26. april 2024

I statsråd i dag ble stortingsmeldingen "Finansmarkedsmeldingen 2024" lagt fram.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 26. april 2024. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

Prop. 96 S (2023–2024)
Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Moldova av 27. juni 2023.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Prop. 97 S (2023-2024)
Pensjonar frå statskassa

Meld. St. 24 (2023 – 2024)
Årsmelding 2023 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Finansdepartementet

Meld. St. 3 (2023-2024)
Statsrekneskapen 2023

Meld. St. 23 (2023-2024)
Finansmarkedsmeldingen 2024

Relatert:

Landbruks- og matdepartementet

Prop. 98 S (2023-2024)
Endringer i statsbudsjettet 2024 under Landbruks- og matdepartementet
(Reindriftsavtalen 2024/2025)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Helse- og omsorgsdepartementet

Delt ikraftsetting av lov 25. april 2023 nr. 49 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (pasientforløp i spesialisthelsetjenesten). Følgende trer i kraft 1. juni 2024:

  • Endringsloven del I
  • Endringsloven del II
  • Endringsloven del III med unntak av § 7-4 andre ledd
  • Endringsloven del V

3. Utnevnelser mv.

Finansdepartementet

Åremålsbeskikkelse av administrerende direktør Geir Axelsen som administrerende direktør for Statistisk sentralbyrå for en ny periode på seks år.

Relatert:

Justis- og beredskapsdepartementet

Utnevning av grunnerverver Svein Sunde til jordskiftedommer ved Agder jordskifterett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av tingrettsdommer Inger Bonnie Gjerde, politiadvokat Ragna Flækøy Skjåkødegård og advokat Maria Bergram Aas til tingrettsdommere ved Romerike og Glåmdal tingrett. De tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av høgskolelektor Jeanette Desiree Hagene Knutsen til tingrettsdommer ved Telemark tingrett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av fylkesnemndsleder Jørn Henning Bremnes til statsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembete. Han tiltrer fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

4. Andre saker

Helse- og omsorgsdepartementet

Oppnevning av direktør Bjørn Guldvog som settedirektør for direktør Sjur Lehmann ved Statens helsetilsyn ved behandling av saker der direktør Lehmann på grunn av sitt tidligere arbeidsforhold ved Statsforvalteren i Vestlandet er inhabil eller ønsker å fratre fordi det foreligger omstendigheter som medfører at han er nær grensen for inhabilitet.