Offisielt fra statsråd 8. mars 2024

I statsråd i dag ble det oppnevnt et utvalg om kvinners arbeidshelse.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 8. mars 2024. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 55 L (2023-2024)
Endringer i finansavtaleloven mv.
(forbrukeres rett til kontant betaling mv.).

Relatert:

Landbruks- og matdepartementet

Meld. St. 11 (2023-2024)
Strategi for auka sjølvforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmoglegheitene i jordbruket.

Relatert:

Nærings- og fiskeridepartementet

Meld. St. 10 (2023-2024)
Noregs fiskeriavtalar for 2024 og fisket etter avtalane i 2022 og 2023.

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Kunnskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. februar 2024 til lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven).

Lovvedtak nr. 43 (2023-2024) Lov nr. 9

Lova tek til å gjelde 1. august 2024.

Grunnlag for saken:

3. Forskrifter

Klima- og miljødepartementet

Det fastsettes forskrifter om vern av 12 skogområder i fylkene Møre og Romsdal, Agder, Akershus, Trøndelag og Nordland.

Det fastsettes forskrifter om endring av verneforskrifter for to verneområder i fylkene Akershus og Møre og Romsdal.

Relatert:

4. Utnevnelser mv.

Justis- og beredskapsdepartementet

Åremålsutnevning av politiinspektør Lena Susann Fosaas Reif til visepolitimester i Øst politidistrikt for en periode på seks år. Hun tiltrer fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.

Høyesterettsdommer Kristin Normann innvilges avskjed i nåde etter søknad med virkning fra 1. juni 2024. 

Nærings- og fiskeridepartementet

Utnevning av seniorrådgiver Vilde Nikoline Olava Kittilsen Leikanger til underdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Åremålsbeskikkelse av administrerende direktør Christian Hauglie-Hanssen som administrerende direktør for Norsk Romsenter for en ny periode på seks år. Han tiltrer fra det tidspunkt Nærings- og fiskeridepartementet bestemmer.

Relatert:

Statsministerens kontor

Statssekretær Halvard Ingebrigtsen gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Jan Christian Vestre i Nærings- og fiskeridepartementet.

Statssekretær Halvard Ingebrigtsen utnevnes som statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre.

Konstituert statssekretær Tore Onshuus Sandvik utnevnes som statssekretær for statsråd Jan Christian Vestre i Nærings- og fiskeridepartementet.

Endringene skjer med virkning fra 9. mars 2024.

Relatert:

5. Styrer og utvalg

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Oppnevning av et utvalg om kvinners arbeidshelse.

Leder:
Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold, Fredrikstad

Medlemmer:
Forskningssjef Andreas Holterman, København
Professor Marit Christensen, Trondheim
Førsteamanuensis Migle Helmersen, Kristiansand
Overlege Yogindra Subhash Samant, Stjørdal
Professor Kari Ingstad, Stjørdal
Førsteamanuensis Julian Vedeler Johnsen, Bergen
Gruppeleder Håkon Andre Johannessen, Oslo
Førstesekretær Julie Lødrup, Oslo
Sykepleier Silje Naustvik, Hamar
Avdelingsleder Hege Herø, Oslo
Seniorrådgiver Andreas Christensen, Oslo
Advokat Eirik Hognestad, Oslo
Seniorrådgiver Jon Anders Drøpping, Oslo
Utviklingsdirektør Anne Turid Wikdahl, Bærum
Fagsjef Sandra Marie Gripsgård Herlung, Oslo

Relatert:

6. Klagesaker mv.

Kommunal- og distriktsdepartementet

Klage fra Vestby kommune over Kommunal- og distriktdepartementets avgjørelse 2. november 2023 om delvis avslag på krav om innsyn 30. oktober 2023 tas ikke til følge.

Nærings- og fiskeridepartementet

Klage fra Thor-Ivar Guldberg over Nærings- og fiskeridepartementets avgjørelse 15. september 2023 om delvis avslag på krav om innsyn tas ikke til følge.

Samferdselsdepartementet

Klage fra advokatfullmektig Håvard Henriksen på vegne av HeltHjem Netthandel AS over Samferdselsdepartementets avgjørelse 11. oktober 2023 om delvis avslag på krav om innsyn tas ikke til følge.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av:

  • Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2023/2418 av 18. oktober 2023 om opprettelse av et instrument for å styrke den europeiske forsvarsindustrien gjennom felles anskaffelser (EDIRPA).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av:

  • Direktiv (EU) 2019/1158 av 20.juni 2019 om balanse mellom arbeidsliv og familieliv for foreldre og omsorgspersoner og om oppheving av rådsdirektiv 2010/18/EU.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av:

  • Forordning (EU) 2019/1238 av 20. juni 2019 om et felleseuropeisk individuelt pensjonsprodukt (PEPP-produkt).

Avtale mellom Den europeiske union, Island, Fyrstedømmet Liechtenstein og Kongeriket Norge om en EØS-finansieringsordning for perioden mai 2021 – april 2028, avtale mellom Kongeriket Norge og Den europeiske union om en norsk finansieringsordning for perioden mai 2021 – april 2028 og tilleggsprotokoll til avtalen mellom Det europeiske økonomiske fellesskap og Kongeriket Norge, undertegnes.

Justis- og beredskapsdepartementet

Oppnevning av advokat Johan Henrik Frøstrup som settesjef for Spesialenheten for politisaker for å behandle anmeldelser mottatt 16. juni 2022, 1. juli 2022 og 8. august 2022, jf. straffeprosessloven § 60 første ledd, annet punktum.