Prop. 55 L (2023–2024)

Endringer i finansavtaleloven mv. (forbrukeres rett til kontant betaling mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag til endringer i finansavtalelovens regler om forbrukeres rett til å betale med kontanter. Forslaget går ut på at en forbruker skal tilbys å betale med kontanter i salgslokale der en næringsdrivende på fast basis selger varer eller tjenester til forbrukere, hvis det kan betales for varen eller tjenesten med andre betalingsløsninger i eller i umiddelbar tilknytning til salgslokalet. Det foreslås en beløpsgrense på 20 000 kroner og unntak for salg av varer fra automater, salg i ubetjente salgslokaler og salg i lokaler som bare en begrenset krets av personer har adgang til. Det foreslås forskriftshjemler slik at det kan gis særlige regler for persontransporttjenester. I proposisjonen foreslås det også en utvidelse av virkeområdet for reglene om betalingsoppgjør og pengekrav i finansavtaleloven kapittel 2.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget