Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.

Regjeringen Solberg i statsråd på Slottet. Kongen og Kronprinsen sitter ved enden av bordet.
Regjeringen Solberg i statsråd med Kongen og Kronprinsen på Slottet 5. mai 2018. Foto: Håkon Mosvold-Larsen/NTBScanpix

Viser 441-460 av 1062 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt frå statsrådet 8. august 2008

  08.08.2008 Offisielt frå Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det mellom anna vedteke to endringar i straffeprosesslova i samband med DNA-etterforskningsregisteret.

 • Offisielt fra statsråd 27. juni 2008

  27.06.2008 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble prost Tor Singsaas utnevnt til biskop i Nidaros bispedømme. Dessuten ble blant annet St. meld. nr. 35 (2007-2008) Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk behandlet.

 • Offisielt fra statsråd 20. juni 2008 kl. 1800

  20.06.2008 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I ekstraordinært statsråd i dag ble det gjort endringer i regjeringen.

 • Offisielt frå statsrådet 20. juni 2008

  20.06.2008 Offisielt frå Statsråd Statsministerens kontor

  Blant vedtaka i statsråd i dag er utnemninga av Reidar Hjermann som nytt barneombod.

 • Offisielt fra statsråd 13. juni 2008

  13.06.2008 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble blant annet stortingsmeldingen om kvalitet i skolen behandlet. I stortingsmeldingen fokuseres det på at alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter, alle som er i stand til det skal gjennomføre videregående opplæring og

 • Offisielt frå statsrådet 6. juni 2008

  06.06.2008 Offisielt frå Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart mellom anna stortingsproposisjonane om trygdeoppgjeret og jordbruksoppgjeret for 2008 behandla.

 • Offisielt fra statsråd 30. mai 2008

  30.05.2008 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble blant annet stortingsmeldingen om samepolitikken behandlet. Det ble også oppnevnt et utvalg for å vurdere hvordan bærekraftig utvikling og klima bedre kan ivaretas i offentlige beslutningsprosesser.

 • Offisielt frå statsrådet 23. mai 2008

  23.05.2008 Offisielt frå Statsråd Statsministerens kontor

  Regjeringa la i statsråd i dag fram St.meld. nr. 23 (2007-2008) om språkstimulering og språkopplæring for barn, unge og vaksne. Ein proposisjon om lovendringar som byggjer på at vasskraftressursane i landet skal vere i folkets eige og forvaltast til

 • Offisielt fra statsråd 15. mai 2008

  15.05.2008 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  Revidert nasjonalbudsjett ble behandlet i statsråd i dag.

 • Offisielt frå statsrådet 9. mai 2008

  09.05.2008 Offisielt frå Statsråd Statsministerens kontor

  Regjeringa la i statsråd i dag fram St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet - Samvirke og samordning.

 • Offisielt fra statsråd 25. april 2008

  25.04.2008 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble blant annet Ot.prp. nr. 52 (2007-2008) Om lov om endringer i barnehageloven (rett til plass i barnehage) og Ot.prp. nr. 54 (2007-2008) Om lov om endringer i opplæringslova (Om faget kristendoms-, religions- og livssynskunnskap

 • Offisielt fra statsrådet 2008

  18.04.2008 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  Regjeringa la i statsråd i dag fram St.meld. nr. 18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring. I stortingsmeldinga vert det presentert fleire tiltak som skal gi ein meir brukarvenleg, oversiktleg og føreseieleg arbeidsinnvandringspolitikk.

 • Offisielt fra statsråd 11. april 2008

  11.04.2008 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble blant annet St.meld. nr. 17 (2007-2008) Staten og Den norske kirke behandlet.

 • Offisielt frå statsrådet 4. april 2008

  04.04.2008 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  Regjeringa la i statsråd i dag fram forslag til ny plan- og bygningslov. Uavhengig kontroll i byggjesaker, meir kommunalt tilsyn, krav til at nybygg skal tilpassast alle, og strengare krav til energibruk er mellom dei viktigaste tiltaka i lova.

 • Offisielt fra statsråd 28. mars 2008

  28.03.2008 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble blant annet langtidsproposisjonen for Forsvaret behandlet.

 • Offisielt frå statsrådet 14. mars 2008

  14.03.2008 Offisielt frå Statsråd Statsministerens kontor

  Regjeringa la i statsråd i dag fram forslag om felles ekteskapslov. Lova gir homofile same rett til å inngå ekteskap som heterofile. Samtidig vil lova sikre barn av lesbiske par to juridiske foreldre frå starten av livet, og homofile ektepar vil få

 • Offisielt fra statsråd 7. mars 2008

  07.03.2008 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble blant annet en egen stortingsmelding om dataspill behandlet.

 • Offisielt frå statsrådet 29. februar 2008

  29.02.2008 Offisielt frå Statsråd Statsministerens kontor

  Stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt vart i statsråd i dag utnemnt til statsråd og sjef for Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Frå same tidspunkt er statsråd Trond Giske friteken for ansvaret for å styre BLD.

 • Offisielt fra statsråd 15. februar 2008

  15.02.2008 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  Stortingsproposisjon om Oslopakke 3 trinn 1 om utbygging av veg- og kollektivtransport i Oslo ble vedtatt i statsråd i dag. Regjeringen har også lagt fram forslag om en helt ny plandel av plan- og bygningsloven som skal styrke hensynet til miljø og

 • Offisielt frå statsrådet 8. februar 2008

  08.02.2008 Offisielt frå Statsråd Statsministerens kontor

  Ida Hjort Kraby blir nytt barneombud. Hun ble i statsråd i dag åremålsbeskikket til barneombud for en periode på fire år.

Til toppen