Offisielt fra statsråd 19. juni 2015

I statsråd i dag ble det blant annet vedtatt fire sammenslåinger i universitets- og høyskolesektoren med virkning fra 1. januar 2016.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 19. juni 2015. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Meld. St. 35 (2014-2015)
Sammen om jobben
Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet

Meld. St. 36 (2014-2015)
Noregs deltaking i den 69. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN)

Meld. St. 37 (2014-2015)
Globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken
Terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 147 L (2014-2015)
Endringer i sosialtjenesteloven (økonomisk stønad til barnefamilier)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Prop. 144 L (2014-2015)
Endringer i statsborgerloven (krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap)
(Pressemelding)

Finansdepartementet
Prop. 142 L (2014-2015)
Lov om fastsettelse av referanserenter og lov om endringer i finanslovgivningen mv. 

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 141 L (2014-2015)
Endringer i alkoholloven og strålevernloven (varigheten på bevillinger mv. og laserpekere)
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 143 L (2014-2015)
Endringer i barnebortføringsloven, barnevernloven, straffeloven 2005 og rettshjelploven (internasjonal barnebortføring).
(Pressemelding)

Prop. 145 L (2014-2015)
Endringer i utlendingsloven (som følge av endrede strafferammer i straffeloven 2005 m.m.).

Kulturdepartementet
Meld. St. 38 (2014-2015)
Open og opplyst
Allmennkringkasting og mediemangfald
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet
Prop. 146 S (2014-2015)
Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett – Linnes i Buskerud.
(Pressemelding)

Prop. 148 S (2014-2015)
Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Nord-Trøndelag grense – Korgen, inkl. Brattåsen – Lien i Vefsn og Grane kommunar (E6 Helgeland sør) i Nordland.
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til lov om endringer i folketrygdloven (midlertidig gjenlevendetillegg til ny alderspensjon)
Lovvedtak 102 (2014-2015)  Lov nr. 41
Loven trer i kraft 1. januar 2016.

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. juni 2015 til lov om endringer i folketrygdloven mv. (stønader til enslig mor eller far og tilleggsstønader til tiltaksdeltakere).
Lovvedtak 103 (2014-2015)  Lov nr. 42

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til lov om endringar i lov om lønnsplikt under permittering.
Lovvedtak 104 (2014-2015)  Lov nr. 43

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 26. mai 2015 til lov om endringer i introduksjonsloven (behandling av personopplysninger)
Lovvedtak 71 (2014-2015)  Lov nr. 44
Endringene i § 23 første ledd, § 24 første ledd og § 25 trer i kraft 1. juli 2015.

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 8. juni 2015 til lov om endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank).
Lovvedtak 78 (2014-2015)  Lov nr. 45
Loven trer i kraft 1. januar 2016.

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. juni 2015 til lov om endringar i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter.
Lovvedtak 110 (2014-2015)  Lov nr. 46

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. juni 2015 til lov om endringar i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgift vedørende motorkjøretøyer og båter.
Lovvedtak 111 (2014-2015)  Lov nr. 47

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. juni 2015 til lov om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.
Lovvedtak 112 (2014-2015)  Lov nr. 48

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. juni 2015 til lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven).
Lovvedtak 113 (2014-2015)  Lov nr. 49

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. juni 2015 til lov om endringar i lov 2. juni 1989
nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven).
Lovvedtak 114 (2014-2015)  Lov nr. 50 

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. juni 2015 til lov om endring i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.
Lovvedtak 115 (2014-2015)  Lov nr. 51

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. juni 2015 til lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
Lovvedtak 116 (2014-2015)  Lov nr. 52

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. juni 2015 til lov om endring i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven).
Lovvedtak 117 (2014-2015)  Lov nr. 53

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. juni 2015 til lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven).
Lovvedtak 118 (2014-2015)  Lov nr. 54

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. juni 2015 til lov om endringar i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven).
Lovvedtak 119 (2014-2015)  Lov nr. 55

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. juni 2015 til lov om endringar i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven).
Lovvedtak 120 (2014-2015)  Lov nr. 56

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. juni 2015 til lov om endringar i lov 19. desember 2014 nr. 77.
Lovvedtak 121 (2014-2015)  Lov nr. 57

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. juni 2015 til lov om krav til kassasystem (kassasystemlova).
Lovvedtak 122 (2014-2015)  Lov nr. 58

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til lov om endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon)
Lovvedtak 106 (2014-2015)  Lov nr. 59
Loven trer i kraft 1. juli 2015.

Sanksjon av Stortingets vedtak 8. juni 2015 til lov om endringer i helsepersonelloven og helsetilsynsloven (spesialistutdanningen m.m.)
Lovvedtak 76 (2014-2015)  Lov nr. 60
Loven trer i kraft 1. juli 2015.

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til lov om endringer i helsepersonelloven mv. (endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon mv. fra 75 til 80 år)
Lovvedtak 105 (2014-2015)  Lov nr. 61
Loven trer i kraft 1. juli 2015.

Sanksjon av Stortingets vedtak 8. juni 2015 til lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (dekning av utgifter til pasientreiser)
Lovvedtak 75 (2014-2015)  Lov nr. 62

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til lov om endringer i tomtefesteloven (festeavgift ved forlengelse m.m.).
Lovvedtak 92 (2014-2015)  Lov nr. 63
(Se pkt. 3 Forskrifter)

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til lov om endringer i lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova).
Lovvedtak 80 (2014-2015)  Lov nr. 64

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov).
Lovvedtak 90 (2014-2015)  Lov nr. 65

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til lov om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat).
Lovvedtak 79 (2014-2015)  Lov nr. 66
(Se pkt. 8 Andre saker)

Lov 12. mai 2015 nr. 28 om endringar i arvelova (avviklinga av arveretten for staten til fordel for frivilling verksemd) gjeld frå 1. september 2015.        
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Klima- og miljødepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 12. mai 2015 til lov om endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv.
Lovvedtak 69 (2014-2015)  Lov nr. 67

Sanksjon av Stortingets vedtak 8. juni 2015 til lov om endringer i forurensningsloven (Tilsyn med kommunens plikter etter forurensningsloven § 32 a)
Lovvedtak 77 (2014-2015)  Lov nr. 68
Loven trer i kraft straks.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til lov om endringar i bustøttelova (skjerpa kontroll med bustøtte).
Lovvedtak 81 (2014-2015)  Lov nr. 69
Loven trer i kraft 1. juli 2015.

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. mai 2015 til lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn (karanteneloven).
Lovvedtak 62 (2014-2015)  Lov nr. 70
Loven trer i kraft 1. januar 2016.

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til lov om endringar i valgloven (ansvar for valkort mv.).
Lovvedtak 82 (2014-2015)  Lov nr. 71

Ikraftsetting av lov 20. juni 2014 nr. 52 om endring i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).

Kulturdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til lov om endringar i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument (innsamling av digitale dokument m.m.)
Lovvedtak 88 (2014-2015)  Lov nr. 72
Loven trer i kraft 1. januar 2016.

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til lov om endringer i åndsverkloven (gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv.).
Lovvedtak 98 (2014-2015)  Lov nr. 73
Loven trer i kraft 1. juli 2015.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til lov om endringar i lov om stadnamn (om høvet grunneigarar har til å fastsetje skrivemåte av bruksnamn m.m.).
Lovvedtak 99 (2014-2015)  Lov nr. 74
Loven trer i kraft 1. juli 2015.

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til lov om endringer i privatskolelova mv. (nytt navn på loven, nye godkjenningsgrunnlag m.m.).
Lovvedtak 96 (2014-2015)  Lov nr. 75
Loven trer i kraft 1. august 2015 med unntak av § 2-2 første ledd som trer i kraft 1. august 2016.

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova (krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.).
Lovvedtak 95 (2014-2015)  Lov nr. 76
Loven trer i kraft 1. august 2015.

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 8. juni 2015 til lov om endringar i lov om Enhetsregisteret m.m. (registrering av sameigarar m.m.)
Lovvedtak 74 (2014-2015)  Lov nr. 77
Loven trer i kraft 1. juli 2015.

Ny § 7 a i stiftelsesloven om opprettelse av en stiftelsesklagenemnd trer i kraft 1. juli 2015.

Nærings- og fiskeridepartementet, fiskerisaker
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til lov om endringer i deltakerloven (tildeling av spesiell tillatelse og adgang til å delta i fiske).
Lovvedtak 97 (2014-2015)  Lov nr. 78
Loven trer i kraft 1. juli 2015.
(Se pkt. 3 Forskrifter)

Olje- og energidepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 18. juni 2015 til lov om endringer i lov om elsertifikater (første kontrollstasjon).
Lovvedtak 94 (2014-2015)  Lov nr. 79
Loven trer i kraft 1. januar 2016.

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til lov om endringer i jernbaneloven (sikring mot tilsiktede uønskede handlinger).
Lovvedtak 84 (2014-2015)  Lov nr. 80
Loven trer i kraft 1. juli 2015.

3. Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Fastsettelse av forskrift om sanksjoner mot visse personer og aktører i Jemen. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift om tomtefeste.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser).

Fastsettelse av forskrift om endringer i påtaleinstruksen mv.

Klima- og miljødepartementet
Fastsettelse av forskrift om fremmede organismer.
(Pressemelding)                                                                                                                                                                                                                          

Nærings- og fiskeridepartementet, fiskerisaker
Fastsettelse av forskrift om endring av diverse forskrifter som følge av lov om endringer i deltakerloven.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

4. Delegasjon av myndighet

Helse- og omsorgsdepartementet
Delegering av Kongens myndighet til Helse- og omsorgsdepartementet til å fastsette forskrift om å gi helselover og –forskrifter hel eller delvis anvendelse på Svalbard og Jan Mayen.

Justis- og beredskapsdepartementet
Delegasjon av Kongens myndigheit etter lov 3. mars 1972 nr. 5 om arv § 46 første ledd til Kulturdepartementet.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Delegasjon av Kongens myndigheit eller lov 3. mars 1972 nr. 5 om arv § 46 andre ledd og § 47 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Overføring av myndighet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Klima- og miljødepartementet etter plan- og bygningsloven kapittel 8 for behandling av de regionale vannforvaltningsplanene.

Delegering av Kongens myndighet etter forskrift 15. desember 2006 nr. 1446 om rammer for vannforvaltningen § 29 til Klima- og miljødepartementet.

Kulturdepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter åndsverkloven §§ 16e og 38 til Kulturdepartementet.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser) 

5. Styrer, utvalg

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg om støtten til barnefamiliene:

 • Professor Anne Lise Ellingsæter, Oslo, leder
 • Professor Hege Brækhus, Tromsø
 • Prosjektleder Mathilde Fasting, Oslo
 • Førsteamanuensis Lars Håkonsen, Bø
 • Professor Elin Kvande, Trondheim
 • Forsker Simen Markussen, Oslo
 • Forsker Axel West Pedersen, Bærum
 • Professor Liv Johanne Syltevik, Bergen
 • Forsker Thor Olav Thoresen, Oslo

(Pressemelding)

Finansdepartementet
Kathryn Baker oppnevnes som andre varamedlem til hovedstyret i Norges Bank for perioden 19. juni 2015 til 31. desember 2017.

Justis- og beredskapsdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å evaluere og eventuelt foreslå endringer i garantireglene i bustadoppføringslova § 12:

 • Førsteamanuensis Herman Bruserud, Oslo (leder)
 • Advokat Jarbjørg Grøtte, Stavanger
 • Advokat Tonje Berggren, Oslo
 • Regiondirektør Torgeir Øines, Bodø
 • Administrerende direktør Per Jæger, Bærum

(Pressemelding)

Næring- og fiskeridepartementet, fiskerisaker
Følgende medlemmer oppnevnes til et offentlig utvalg for å gjennomgå kvotesystemet i fiskeflåten:

 • Førstelagmann Arild Eidesen, Tromsø (leder)
 • Avdelingsdirektør Per Sandberg, Bergen
 • Førsteamanuensis Linda Nøstbakken, Bergen
 • Fisker Roger Hansen, Skarsvåg
 • Instituttleder Kathrine Tveiterås, Tromsø
 • Skipper Rolf Guttorm Kristoffersen, Myre
 • Advokat Gudrun Bugge Andvord, Oslo
 • Førsteamanuensis Erlend Bullvåg, Bodø
 • Konserndirektør Liv Bortne Ulriksen, Tromsø
 • Daglig leder Christian Halstensen, Bekkjarvik

6. Klagesaker m.v.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Klage fra:

 1. Annai Poopathy TKS Avdeling Ålesund
 2. Salangen Nyheter AS
 3. Somaliland Women Solidarity Association

over Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak av 5. februar 2015 om avslag på søknad om tilskudd til informasjonstiltak ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 tas ikke til følge.

Kulturdepartementet
Klage fra Haugesund Idrettslag Allianseidrettslag over Kulturdepartementets vedtak av 3. februar 2015 om krav på tilbakebetaling av spillemidler, store
kr 800 000. Klagen tas ikke til følge.

7. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Statssekretær i Finansdepartementet Jon Gunnar Pedersen gis avskjed i nåde fra sitt embete.

Statssekretær ved Statsministerens kontor Tore Vamraak gis avskjed i nåde fra sitt embete og utnevnes til statssekretær for statsråd Siv Jensen.

Director Torkild Solli Haukaas utnevnes til statssekretær for statsminister Erna Solberg. 

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Hans J. Røsjorde gis avskjed i nåde fra sitt embete.

Stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter utnevnes til statssekretær for statsråd Anders Anundsen.

Statssekretær i Utenriksdepartementet Ingvild Næss Stub gis avskjed i nåde fra sitt embete og utnevnes til statssekretær for statsminister Erna Solberg fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.

Vice president Elsbeth Tronstad utnevnes til statssekretær for statsråd Vidar Helgesen fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Underdirektør Atle Konta Midttun utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Signe Brudeset utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Monica Furnes utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Rasmus Gedde-Dahl utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Haakon Gram-Johannessen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Tove Sylstad Iversen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Guro Markussen Løvaas utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Gro Tronshart utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Eirik Nestås Mathisen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Bård Ludvig Thorheim utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

President i EFTA Surveillance Authority Oda Helen Sletnes utnevnes til ambassadør ved EU-delegasjonen, Brüssel, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør i Aten, Jørn Eugene Gjelstad, utnevnes tillike til ambassadør i Nicosia, Kypros.

Justis- og beredskapsdepartementet
Konstituerte statsadvokater Birgitte Istad og Per Eirik Vigmostad-Olsen utnevnes til statsadvokater ved Riksadvokatembetet med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Advokat Bjørn Olav Engelbretson Aspelund utnevnes til lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Irene Sogn utnevnes til lagdommer ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Ole Ingar Ødegård konstitueres som sorenskriver ved Søre Sunnmøre tingrett fra 1. august 2015 til 1. oktober 2015. Konstitusjonen kan forlenges etter reglene i domstolloven § 55 f annet ledd.

Pensjonert sorenskriver Tom Landt Urdahl konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra og med 1. september 2015 til og med 31. august 2017.

Pensjonert lagdommer Ove Midttun konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra og med 1. juli 2015 til og med 30. juni 2017.

Sorenskriver Einar Thomesen og tingrettsdommer Fredrik Meyer konstitueres som ekstraordinære lagdommere ved Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra og med 1. august 2015 til og med 31. juli 2017.

Konstituert tingrettsdommer Inger Myklebust Ferstad konstitueres som statsadvokat ved Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter, inntil videre, dog ikke utover 20. november 2016.

Advokat Carl Henning Leknesund konstitueres som statsadvokat ved Agder statsadvokatembeter, inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2016.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Marit Formo som statsadvokat ved Vestfold og Telemark statsadvokatembeter, inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2016.

Forlenget konstitusjoner av konstituert statsadvokat Hulda Olsen Karlsdottir, konstituert statsadvokat Ingrid Vormeland Salte og konstituert statsadvokat Aina Mee Ertzeid ved Oslo statsadvokatembeter, inntil videre, dog ikke utover
31. desember 2016.

Lovrådgiver Jan Eivind Nordheim konstitueres til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2016.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Underdirektør Stine Hjertvik utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kunnskapsdepartementet
Seniorrådgiver Nina Ruth Kristoffersen konstitueres som avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet i ett år med mulighet for forlengelse ut mai 2017 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet
Sjøfartsdirektør Olav Akselsen åremålsbeskikkes som sjøfartsdirektør i Sjøfartsdirektoratet for en ny periode på 6 år med tiltredelse fra 1. januar 2016.

8. Andre saker

Statsministerens kontor
Statsråd Tord Lien oppnevnes som settestatsråd for statsråd Anders Anundsen ved behandling av saker som har konsekvenser for Arendal fengsel avdeling Kleivgrend i form av nedleggelse eller lignende, hvor statsråd Anundsen på grunn av sin tilknytning til Per Wraa er inhabil eller ønsker å fratre fordi det foreligger omstendigheter som medfører at han er nær grensen for inhabilitet.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Inngåelse av luftfartsavtale mellom Norge og Mauritius og omforent memorandum vedrørende SAS-samarbeidet.

Inngåelse av reviderte avtaler mellom Norge og Sverige om Den nye Svinesundsforbindelsen, og om bompengesystem for ferdsel med motorkjøretøy på Den nye Svinesundsforbindelsen.

Undertegning av avtale om etablering av Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB).

Notifisering til Verdens handelsorganisasjon (WTO) av norske preferanser for tjenester fra de minst utviklede landene (MUL) i henhold til WTOs ministerbeslutning av 17. desember 2011.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Børge Brendes ektefelle Torild M. Brende ved deres reise til Kuala Lumpur 3.-5. august 2015.

Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) nr. 585/2014 om innføring av den samvirkende eCall-tjeneste på EU-plan.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 11/2013 om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker og forordning (EU) nr. 524/2013 om nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker.

Finansdepartementet
Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Zambia for å unngå dobbeltbeskatning og forebygge skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt.

Justis- og beredskapsdepartementet
Avtale av 2. mars 2015 med Nederland om bruken av et fengsel i Nederland inngås.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Anmodning om Kongens samtykke etter tvisteloven § 22-1 annet ledd til at Innstilling nr. 1 og nr. 3 fra Koordineringsutvalget for svalbardsaker i sin helhet føres som bevis i sak mellom Austre Adventfjord AS som saksøker og Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS og staten v/Nærings- og fiskeridepartementet som saksøkt avslås.

Organisasjonsplan for redningstjenesten fastsettes.
Organisasjonsplanen trer i kraft 2. november 2015. Samtidig oppheves kgl. res. 4. juli 1980 nr. 4985 – Organisasjonsplan for redningstjenesten i Norge og kgl. res. 13. september 2013 nr. 1102 – Instruks for redningstjenesten.

Instruks for fylkesmannens og Sysselmannen på Svalbards arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering fastsettes. Fra samme tidspunkt oppheves kgl. res. 12. desember 1997 – Retningslinjer for regionalt samordningsansvar ved kriser og katastrofer i fred, og kgl. res. 8. april 2008 – Instruks for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet til fylkesmannen og Sysselmannen på Svalbard.

Instruksen trer i kraft straks.

Kunnskapsdepartementet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund organiseres fra 1. januar 2016 som ett universitet under navnet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
(Pressemelding)

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad organiseres fra 1. januar 2016 som ett universitet under navnet Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
(Pressemelding)

Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark organiseres fra 1. januar 2016 som én institusjon under navnet Høgskolen i Sørøst-Norge.
(Pressemelding)

Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna organiseres fra 1. januar 2016 som ett universitet under navnet Universitetet i Nordland.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet
BKK Nett AS gis anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse for en ny kV 420 kraftledning med tilhørende anlegg fra Steinsland i Modalen kommune til Lindåsneset transformatorstasjon i Lindås kommune.
BKK Nett AS gis anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse for en 132 kV kraftledning med tilhørende anlegg fra Matre kraftverk til Haugsvær transformatorstasjon i Masfjorden kommune.
BKK Produksjon AS gis anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse for en 132 kV kraftledning med tilhørende anlegg fra Stordalen kraftverk i Høyanger kommune til Haugsvær transformatorstasjon i Masfjorden kommune.
(Pressemelding)

Troms Kraft Produksjon AS gis tillatelse til erverv og ekspropriasjon av fallrettigheter i Stordalselva, tillatelse til regulering av Meahccevákkejávri og Store Rieppevatn, til overføring av Turrelva til Meahccevákkejávri og av bekk fra Sieiddevatnet til Store Rieppevatn, samt tillatelse til å bygge Stordal kraftverk i Tromsø kommune. Det fastsettes manøvreringsreglement for regulering av Meahccevákkejávri og Store Rieppevatn og overføring av Turrelva til Meahccevákkejávri og bekk fra Sieiddevatnet til Store Rieppevatnet.

Troms Kraft Nett AS gis tillatelse til å bygge, eie og drive en 132 kV kraftledning med tilhørende elektriske anlegg fra Steinnes transformatorstasjon til Skarmunken koblingsanlegg, og til å ekspropriere nødvendig grunn og rettigheter for bygging og drift av elektriske anlegg i eller i tilknytning til Stordalen kraftverk samt av ledningsanleggene mellom Steinnes transformatorstasjon og Skarmunken koblingsanlegg.

Skognes og Stordalen Kraftlag AS gis tillatelse til regulering av Fjerdedalsvatn og til å bygge Ritaelva kraftverk i Tromsø kommune. Det fastsettes manøvreringsreglement for regulering av Fjerdedalsvatn.

Skognes og Stordalen Kraftlag AS gis tillatelse til å regulere Sveingardvatnet/Stordalvatnet og til å bygge Sveingard kraftverk i Tromsø kommune.  Det fastsettes manøvreringsreglement for overføring av Sennedalselva og regulering av Sveingardvatnet/Stordalvatnet.

Det gis avslag på søknader fra Troms Kraft Produksjon AS om utbygging av Rieppeelva kraftverk og Stordal kraftverk og søknadene fra Småkraft AS om utbygging av Turrelva I kraftverk og Turrelva II kraftverk.