Offisielt frå statsrådet 29. mai 2015

I statsrådet i dag vart Kjerstin Askholt åremålsbeskikka som sysselmann på Svalbard for tre år. Dessutan vart Stein A. Ytterdahl åresmålsbeskikka som fylkesmann i Aust- og Vest-Agder for seks år.

Statsråd vart halde på Oslo slott 29. mai 2015. Følgjande vedtak vert gjort kjende: 

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Meld. St. 29 (2014-2015)
Globalisering og handel
Muligheter og utfordringer for Norge i handelspolitikken

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 129 S (2014-2015)
Pensjonar frå statskassa

Prop. 132 S (2014-2015)
Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet
(Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2015)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Prop. 130 L (2014-2015)
Endringer i introduksjonsloven (tiltak for økt gjennomføring av plikt til opplæring og kvalifisering)
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet
Prop. 133 S (2014-2015)
Endringar i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet (Endringar i «Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap»)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 128 S (2014-2015)
Endringar i statsbudsjettet 2015 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2015 mv.)

Prop. 131 L (2014-2015)
Endringer i plan- og bygningsloven
(Sentral godkjenning av foretak)
(Pressemelding)

Kulturdepartementet
Meld. St. 30 (2014-2015)
En framtidsrettet filmpolitikk
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 127 S (2014-2015)
Jordbruksoppgjøret 2015 – endringer i statsbudsjettet 2015 m.m.
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet
Prop. 134 S (2014-2015)
Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 12. mai 2015 til lov om endring i Almindelig borgerlig Straffelov (straffeloven).
Lovvedtak 67 (2014-2015)  Lov nr. 35

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. mai 2015 til lov om endringer i brann-
og eksplosjonsvernloven, tolloven og straffeloven 2005 (utgangsstoffer for
eksplosiver mv.).
Lovvedtak 64 (2014-2015)  Lov nr. 36
Loven trer i kraft straks.

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Fastsettelse av forskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer, satser for minste pensjonsnivå i folketrygden fra 1. mai 2015 og virkningstidspunkt for regulering av kravet til minsteinntekt for rett til dagpenger. 

Klima- og miljødepartementet
Fastsettelse av forskrifter om skredmjelt, svartkurle og trøndertorvmose.
(Pressemelding)

4. Klagesaker m.m.

Arbeids- og sosialdepartementet
Klage 13. november 2014 over Arbeids- og sosialdepartementets avslag
11. november 2014 på begjæring om innsyn i vedlegg 2 og 3 i dokument 4 i sak 14/1499. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Konstituert ekspedisjonssjef Anne Kristin Lund utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fagdirektør Marit Gjelten utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet
Seniorrådgiver Marius Østli utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Kommandør Hans Christian Helseth utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Konstituert avdelingsdirektør Snorre Sæther utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fagdirektør Martin Kjellsen utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Kjerstin Askholt åremålsbeskikkes som sysselmann på Svalbard for tre år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. Justis- og beredskapsdepartementet gis fullmakt til å forlenge åremålsbeskikkelsen med inntil tre år.
(Pressemelding)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Rådmann Stein A. Ytterdahl åremålsbeskikkes som fylkesmann i Aust- og Vest-Agder for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

6. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Ratifikasjon av overenskomst mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige av 1. juni 2012 om endring av konvensjonen mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige av 19. november 1934 om arv og dødsboskifte.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Fastsettelse av endringer i Instruks for håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor av 20. januar 2012 nr. 39.