Offisielt frå statsrådet 12. mai 2015

Revidert nasjonalbudsjett for 2015 og kommuneproposisjonen for 2016 vart i dag lagt fram i statsråd.

Statsråd vart halde på Oslo slott 12. mai 2015 kl. 1000. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 116 L (2014-2015)
Endringar i lov om lønnsplikt under permittering (arbeidsgivarperioden)

Finansdepartementet
Meld. St. 2 (2014-2015)
Revidert nasjonalbudsjett 2015
(Pressemelding)

Prop. 119 S (2014-2015)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2015

Prop. 120 LS (2014-2015)
Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 121 S (2014-2015)
Kommuneproposisjonen 2016
(Pressemelding)

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 118 S (2014-2015)
Endringer i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet
(Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS – eiendommer og gruvedrift)

Samferdselsdepartementet
Prop. 117 S (2014-2015)
Nokre saker om luftfart, veg og jernbane
(Pressemelding)

Meld. St. 27 (2014-2015)
På rett spor
Reform av jernbanesektoren
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 24. mars 2015 til lov om forsvunne personar.
Lovvedtak 47 (2014-2015)  Lov nr. 27
Loven trer i kraft 1. juli 2015.

Sanksjon av Stortingets vedtak 24. mars 2015 til lov om endringar i arvelova (avvikling av arveretten for staten til fordel for frivillig verksemd).
Lovvedtak 48 (2014-2015)  Lov nr. 28

Sanksjon av Stortingets vedtak 24. mars 2015 til lov om endringer i skadeserstatningsloven og voldsoffererstatningsloven (terminvis utbetaling av menerstatning).
Lovvedtak 50 (2014-2015)  Lov nr. 29
Loven trer i kraft 1. januar 2016.

Sanksjon av Stortingets vedtak 24. mars 2015 til lov om endringer i sjøloven (erstatningsansvar ved transport av farlig gods m.m.).
Lovvedtak 51 (2014-2015)  Lov nr. 30
Endringen i sjøloven § 175 trer i kraft 8. juni 2015.
(Sjå pkt. 5 Andre saker)

Lov 23. januar 2015 nr. 4 om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) trer i kraft 1. juli 2015.
(Sjå pkt. 3  Forskrifter)

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Fastsettelse av forskrift om endringer i patentforskriften.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

4. Utnemningar m.m.

Finansdepartementet
Rådgiver Siri Wingaard utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Frank Emil Jøssund utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Justis- og beredskapsdepartementet
Departementets kompetanse etter sjøloven § 223 legges til Nærings- og fiskeridepartementet.
Rapporteringsplikten etter sjøloven § 223 gjelder for gods som mottas fra og med 1. januar 2016.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)