Offisielt fra statsråd 17. april 2015

I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en stortingsmelding om reformer i veisektoren, "På rett vei".

Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. april 2015. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Prop. 98 S (2014-2015)
Samtykke til inngåelse av avtale av 8. april 2015 mellom Norge og Sverige om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater

Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Prop. 100 S (2014-2015)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 283/2014 av
12. desember 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 248/2014 om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 95 L (2014-2015)
Endringer i folketrygdloven
(midlertidig gjenlevendetillegg til ny alderspensjon)

Meld. St. 23 (2014-2015)
Årsmelding 2014 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Prop. 102 LS (2014-2015)
Lov om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn, og endringer i enkelte andre lover, og samtykke til ratifikasjon av konvensjonen

Prop. 103 L (2014-2015)
Endringer i ekteskapsloven mv.
(myndighet til å behandle ugyldige ekteskap)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 99 L (2014-2015)
Endringer i helsepersonelloven mv.
(vilkår for autorisasjon)
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 94 L (2014-2015)
Endringer i politiregisterloven mv. (politiattesthjemler – tilpasninger til ny straffelov)

Prop. 101 S (2014-2015)
Endringer i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet (redusert kostnadsramme for anskaffelse av nye redningshelikoptre mv.)

Kulturdepartementet
Prop. 104 L (2014-2015)
Oppheving av lov om registrering av innsamlinger
(Pressemelding)

Prop. 105 L (2014-2015)
Endringar i lov om stadnamn
(om høvet grunneigarar har til å fastsetje skrivemåte av bruksnamn m.m.)
(Pressemelding)

Prop. 106 L (2014-2015)
Endringar i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument
(innsamling av digitale dokument m.m.)
(Pressemelding)

Meld. St. 24 (2014-2015)
Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 96 L (2014-2015)
Endringar i jordskiftelova 2013 (reglar om saksbehandling mv.)
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet
Prop. 97 L (2014-2015)
Endringer i lov om elsertifikater
(første kontrollstasjon)
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet
Prop. 107 L (2014-2015)
Endringer i jernbaneloven
(sikring mot tilsiktede uønskede handlinger)
(Pressemelding)

Meld. St. 25 (2014-2015)
På rett vei
Reformer i veisektoren
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 24. mars 2015 til lov om endringer i utlendingsloven (bortvisning på grunn av straff i utlandet)
Lovvedtak 46 (2014-2015). Lov nr. 18.
Loven trer i kraft 1. mai 2015.

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 12. mars 2015 til lov om endringer i vegtrafikkloven (tilbakeholdsrett i kjøretøy til sikring av sanksjoner, hjemmel for bruk av innretning til immobilisering av kjøretøy).
Lovvedtak 43 (2014-2015). Lov nr. 19.
Loven trer i kraft 1. mai 2015.

3. Forskrifter

Kunnskapsdepartementet
Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager.
(Pressemelding)

4. Styrer, utvalg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Følgende personer oppnevnes som ny leder og nytt medlem i Karanteneutvalget som skal avgjøre saker om karantene og saksforbud for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere ved overgang til stillinger mv. utenfor statsforvaltningen:

Ny leder:
Fylkesmann Hill-Marta Solberg
Nytt medlem:
Direktør Øystein Børmer
(Pressemelding)

5. Klagesaker mv.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Klage fra Bike for Peace over Utenriksdepartementets vedtak 30. juni 2014 om å avslå søknad om støtte under ordningen «Utvikling og nedrustning» tas ikke til følge.

6. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Fagdirektør Ingrid Schulerud utnevnes til ambassadør i Brussel, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Sten Arne Rosnes utnevnes til ambassadør i Kairo, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Kunnskapsdepartementet
Senior Manager Karine Lynne utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Inngåelse av en avtale mellom Norge og Sveits om tollsikkerhetstiltak.

Undertegning av avtale med Sverige om gjensidig å gi avkall på refusjon av utgifter til ytelser under arbeidsløshet.

Ratifikasjon av tilleggsprotokoll av 12. januar 1998 om forbud mot kloning av mennesker (CETS 168), tilleggsprotokoll av 25. januar 2005 om biomedisinsk forskning (CETS 195) og undertegning og ratifikasjon av tilleggsprotokoll av 7. mai 2008 om genetiske undersøkelser for helseformål (CETS 203).

Olje- og energidepartementet
Revisjon av konsesjonsvilkår for regulering av Årdalsvassdraget, Stølsåna og Lysevassdraget samt overføring av Årdalsvassdraget til Stølsåna i Hjelmeland og Forsand kommuner.
(Pressemelding)

Fortum Älvkraft i Värmland AB gis fornyet tillatelse til regulering av Nordre Røgden og Mellom Røgden i Røgdenvassdraget i Grue og Åsnes kommuner.