Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.

Regjeringen Solberg i statsråd på Slottet. Kongen og Kronprinsen sitter ved enden av bordet.
Regjeringen Solberg i statsråd med Kongen og Kronprinsen på Slottet 5. mai 2018. Foto: Håkon Mosvold-Larsen/NTBScanpix

Viser 421-440 av 1062 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt fra statsråd 9. januar 2009

  09.01.2009 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble Perspektivmeldingen 2009 behandlet. I Perspektivmeldingen ser regjeringen fram i tid: Rammer og utfordringer for en bærekraftig politikk skisseres, samt hvilke valgmuligheter Norge har i møte med disse utfordringene. Dessuten

 • Offisielt frå statsrådet 19. desember 2008

  19.12.2008 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det utnemnd fylkesmenn i Aust-Agder, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Oppland. I tillegg vart blant anna Ot.prp. nr. 25 (2008-2009) - Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven behandla.

 • Offisielt fra statsråd 12. desember 2008

  12.12.2008 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble St.meld. nr. 8 (2008-2009) - Om menn, mannsroller og likestilling behandlet. I tillegg ble blant annet Bjørnøya naturreservat utvidet ut til territorialgrensen 12 nautiske mil fra land. Ved å utvide vernet av Bjørnøya blir 2000

 • Offisielt frå statsrådet 5. desember 2008

  05.12.2008 Offisielt frå Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det blant anna oppnemnt eit offentleg utval som skal sjå på konsekvensane av klimaendringane. Dessutan vart St.meld. nr. 7 (2008-2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge behandla. Meldinga beskriv regjeringa sin langsiktige

 • Offisielt fra statsråd 28. november 2008

  28.11.2008 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er rektor Halvor Nordhaug utnevnt til biskop i Bjørgvin bispedømme, og det er vedtatt forslag til lov om dyrevelferd.

 • Offisielt frå statsrådet 21. november 2008

  21.11.2008 Offisielt frå Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag kom regjeringa blant anna med framlegg om å auka eigenkapitalen i Kommunalbanken med 300 millionar kroner. Dermed kan Kommunalbanken gje kommunane lån på 15-20 milliardar kroner meir i tida framover.

 • Offisielt fra statsråd 14. november 2008

  14.11.2008 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  En rekke stortingsproposisjoner om endringer i statsbudsjettet for 2008 ble vedtatt i statsråd i dag. Det ble også vedtatt en odelstingsproposisjon om å endre loven om erstatning fra staten for personskade som skyldes straffbar handling.

 • Offisielt frå statsrådet 7. november 2008

  07.11.2008 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart blant anna St.prp. nr. 11 (2008-2009) - Ei styrkt bustøtte behandla. Regjeringa vil styrkje bustøtta med 1 milliard kroner. Om lag 50 000 nye husstandar kan då få støtte.

 • Offisielt fra statsråd 31. oktober 2008

  31.10.2008 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble lagdommer Erik Møse, advokat Bergljot Webster og advokat Wilhelm Matheson utnevnt til dommere ved Høyesterett.

 • Offisielt frå statsrådet 24. oktober 2008

  24.10.2008 Offisielt frå Statsråd Statsministerens kontor

  Eit offentleg utval som skal gå igjennom opplæringstilbodet til minoritetsspråklege barn, unge og vaksne vart utnemnd i statsråd i dag.

 • Offisielt fra statsråd 17. oktober 2008

  17.10.2008 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble blant annet St.prp. nr. 4 (2008-2009) Om samtykke til inngåelse av Konvensjonen om klaseammunisjon behandlet.

 • Offisielt fra statsråd 13. oktober 2008

  13.10.2008 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  Ved kongelig resolusjon er det i dag besluttet at staten garanterer for den andel av innskudd i den norske filialen av Kaupthing Bank som skal dekkes av den islandske innskuddsgarantiordningen.

 • Offisielt frå statsrådet 10. oktober 2008

  10.10.2008 Offisielt frå Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det utnemnd tre nye prostar. Vigdis Moen Storhaug er utnemnd til prost i Hallingdal prosti, Arild Hellesøy til prost i Hardanger og Voss prosti og Brit Karin Theimann til prost i Nærøy prosti.

 • Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2009

  07.10.2008 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  Fra statsråd 12. september 2008 offentliggjøres nå følgende vedtak: St.prp. nr. 1 (2008-2009) – for budsjettåret 2009 (departementenes fagproposisjoner): Arbeids- og inkluderingsdepartementet Utgiftskap.:

 • Offisielt frå statsrådet 3. oktober 2008

  03.10.2008 Offisielt frå Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det blant anna behandla ein stortingsproposisjon om bygging og finansiering av ny ferjekai på Årsnes og utbetring av rv 551 mellom Løfallstrand og Årsnes i Kvinnherad kommune i Hordaland.

 • Offisielt fra statsråd 26. september 2008

  26.09.2008 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  St.meld. nr. 85 (2007-2008) - Straff som virker - mindre kriminalitet - tryggere samfunn (kriminalomsorgsmelding) ble behandlet i statsråd i dag. I tillegg ble blant annet St.prp. nr. 87 (2007-2008) - Om styrking av Arbeids- og velferdsetaten i 2008

 • Offisielt frå statsrådet 19. september 2008

  19.09.2008 Offisielt frå Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det blant anna oppnemnd eit offentleg utval som skal greia ut korleis tenester for utsette barn og unge kan samordnast på ein betre måte

 • Offisielt fra statsråd 12. september 2008

  12.09.2008 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble blant annet fylkesplanen for Vestfold 2006-2009 godkjent. Dessuten ble forskrift om vern av Vikanbukta fuglefredingsområde fastsatt.

 • Offisielt frå statsrådet 29. august 2008

  29.08.2008 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  Regjeringa har oppnemnd eit offentleg utgreiingsutval som skal utføra ein heilskapleg gjennomgang av adopsjonspolitikken.

 • Offisielt fra statsråd 22. august 2008

  22.08.2008 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  Stortingsrepresentant Olav Akselsen åremålsbeskikkes til stillingen som sjøfartsdirektør for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Nærings- og handelsdepartementet bestemmer.

Til toppen