Offisielt fra statsråd 23. mai 2014

I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om jordbruksoppgjøret for 2014, og Aslak Sira Myhre ble utnevnt til direktør for Nasjonalbiblioteket.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 23. mai 2014. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Prop. 107 S (2013-2014)
Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama av 24. juni 2013

Meld. St. 22 (2013-2014)
Noregs deltaking i den 68. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 67. generalforsamlinga i FN

Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Prop. 105 S (2013-2014)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen
av beslutning (EU) nr. 1313/2013 om EUs ordning for sivil beredskap (2014-2020)

Arbeids- og sosialdepartementet  
Prop. 102 L (2013-2014)
Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven
(forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere)
(Pressemelding)

Finansdepartementet
Prop. 100 S (2013-2014)
Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Belgia, undertegnet i Oslo 23. april 2014

Forsvarsdepartementet
Prop. 98 S (2013-2014)
Endringer i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet
(Gjennomføring av Joint Strike Missile utvikling trinn 3)
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 101 L (2013-2014)
Endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter)

Prop. 103 L (2013-2014)
Endringar i utlendingsloven (politiattest ved tilsetjing i mottak)
(Pressemelding)

Prop. 104 L (2013-2014)
Endringer i utlendingsloven m.m. (unntak fra taushetsplikt)
(Pressemelding)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Meld. St. 23 (2013-2014)
Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2013

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 106 S (2013-2014)
Jordbruksoppgjøret 2014 – endringer i statsbudsjettet 2014 m.m.
(Pressemelding)

Prop. 108 S (2013-2014)
Reindriftsavtalen 2014/2015, og endringer i statsbudsjettet 2014 m.m.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet
Prop. 109 L (2013-2014)
Endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven, elsertifikatloven og havenergilova

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 25. februar 2014 til lov om endringer i legemiddelloven (tiltak mot falske legemidler).
Lovvedtak 37 (2013-2014). Lov nr. 18.
Loven trer i kraft 1. juli 2014.

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Fastsetting av forskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer, satser for minste pensjonsnivå i folketrygden fra 1. mai 2014 og virkningstidspunkt for regulering av kravet til minsteinntekt for rett til dagpenger.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet
Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 20. juni 2003 nr. 740 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften).

Nærings- og fiskeridepartementet
Fastsetting av forskrift om oppheving av forskrift om beregning og innkreving av eksportavgift av 17. februar 1989.

Nærings- og fiskeridepartementet, fiskerisaker
Fastsetting av forskrift om endring av forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten og forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst.
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet
Fastsetting av forskrift om endring av forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk § 13 nr. 4 andre ledd.

4. Klagesaker m.v.

Kunnskapsdepartementet
Klage fra Norsensus Mediaforum og Nanofosa Conservation Fund av 14. mars 2014 om manglende tilskudd fra tilskuddsordning for UNESCO-formål i sak nr. 14/214 tas ikke til følge.

Nærings- og fiskeridepartementet, fiskerisaker
Klagen 21. februar 2014 fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS på vegne av Terje Andersen over Nærings- og fiskeridepartementets vedtak 10. januar 2014 om inndragning av fangst tas ikke til følge.

Olje- og energidepartementet
Klage fra Teknisk Ukeblad over Olje- og energidepartementets vedtak 1. april 2014 om avslag på begjæring om innsyn i dokument 44 i sak 13/931 om planleggingen av kabelprosjektene til Tyskland og Storbritannia. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Spesialrådgiver Kai Aage Eide utnevnes til ambassadør i Stockholm, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og sosialdepartementet
Direktør Jan Harald Dobloug utnevnes til medisinsk kyndig rettsmedlem i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt Arbeids- og sosialdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Kommandør Bjørge Aase utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Politiinspektør Kristin Elnæs konstitueres som visepolitimester ved Romerike politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer, og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2015.

Forlenget konstitusjon av konstituerte statsadvokater Guro Hansson Bull og Asbjørg Lykkjen som statsadvokater ved Oslo statsadvokatembeter fra 1. juni 2014 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2014.

Kulturdepartementet
Daglig leder Aslak Sira Myhre utnevnes til direktør for Nasjonalbiblioteket med tiltredelse fra det tidspunkt Kulturdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

6. Andre saker

Statsministerens kontor
Oppnevning av statsråd Siv Jensen som settestatsråd for statsråd Ketil Solvik-Olsen ved behandling av søknad fra Øyvind Vaksdal om fritak fra yrkestransportforskriftens bestemmelser om drift av drosjeløyve, der statsråd Solvik-Olsen er inhabil eller ønsker å fratre fordi han er nær grensen for inhabilitet.

Oppnevning av statsråd Jan Tore Sanner som settestatsråd for statsråd Torbjørn Røe Isaksen ved behandling av klagesak til Kunnskapsdepartementet om godkjenning av privatskolen «Mødre for muslimsk grunnskole», hvor statsråd Torbjørn Røe Isaksen på grunn av forhåndsuttalelser i saken anses inhabil eller ønsker å fratre fordi han er nær grensen for inhabilitet.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Undertegning, med forbehold om ratifikasjon, av protokoll nr. 16 av 2. oktober 2013 til den europeiske menneskerettskonvensjon.

Godkjennelse av endringer av 8. desember 2012 i Kyotoprotokollen av 11. desember 1997.

Statsgaranti for de eksponater som lånes ut fra Munchmuseet til utstillingen «Edvard Munch – the Modern Soul» på Seoul Arts Centre fra 3. juli 2014 til 12. oktober 2014. Statsgarantien gis gyldighet for perioden fra og med 2. juni 2014 og til og med
7. november 2014.

Justis- og beredskapsdepartementet
Troms politidistrikt: Lenvik, Berg/Torsken og Sørreisa lensmannsdistrikter slås sammen til ett lensmannsdistrikt.
Sunnmøre lensmannsdistrikt: Volda lensmannsdistrikt slås sammen med Ørsta lensmannsdistrikt til ett lensmannsdistrikt.

Olje- og energidepartementet
Godkjenning av plan for utbygging og drift av Flyndre.