Offisielt frå statsrådet 20. juni 2014

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ei melding til Stortinget om statleg eigarskap i norske selskap.

Statsråd vart halde på Oslo slott 20. juni 2014. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Prop. 129 S (2013-2014)
Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og EU om gjensidig adgang til fiske i Skagerrak for fartøyer som fører dansk, norsk eller svensk flagg

Utanriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Prop. 126 S (2013-2014)
Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 54/2014 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) nr. 782/2013 om EU-miljømerket

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Prop. 128 L (2013-2014)
Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. (forbrukermerkeloven)

Finansdepartementet
Prop. 125 L (2013-2014)
Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 127 L (2013-2014)
Endringer i alkoholloven (åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk)
(Pressemelding)

Kulturdepartementet
Prop. 123 L (2013-2014)
Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv.
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 124 L (2013-2014)
Endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll)
(Pressemelding)

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 130 L (2013-2014)
Endringer i foretaksregisterloven (gjennomføring av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre)

Meld. St. 27 (2013-2014)
Et mangfoldig og verdiskapende eierskap
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet
Prop. 131 S (2013-2014)
Utbygging og finansiering av vegprosjekt og tiltak i Bodø kommune (Bypakke Bodø) og endra takst- og rabattopplegg for rv 80 Løding – Vikan (Tverlandsbrua)
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 10. juni 2014 til lov om endringer i folketrygdloven og i skattelovgivningen mv. (tilpasning til a-ordningen).
Lovvedtak 53 (2013-2014). Lov nr. 23

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2014 til lov om endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (tilpasninger til ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepensjonsordning for offentlig tjenestepensjon). Lovvedtak 77 (2013-2014). Lov nr. 24

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2014 til lov om endringer i ferieloven mv.
Lovvedtak 78 (2013-2014). Lov nr. 25

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2014 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere).
Lovvedtak 79 (2013-2014). Lov nr. 26
Loven trer i kraft fra 1. juli 2014.

Delt ikraftsetting av lov 16. desember 2011 nr. 59 om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre). Loven trer i kraft 1. januar 2015, med unntak av folketrygdloven § 19-9 a og loven del II som trådte i kraft 1. februar 2012.

Ikraftsetting av lov 7. mars 2014 nr. 5 om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning). Loven trer i kraft 1. januar 2015.

Delt ikraftsetting av Stortingets vedtak 20. juni 2014 til lov om endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (tilpasninger til ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepensjonsordning for offentlig tjenestepensjon). Loven, med unntak av del XX og XXI, trer i kraft 1. januar 2015.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak av 20. juni 2014 til lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter).
Lovvedtak 92 (2013-2014). Lov nr. 27
Loven trer i kraft 20. juni 2014.

Delt ikraftsetting av lov 25. april 2014 nr. 13 om endringer i adopsjonsloven mv. § 16 e andre ledd trer i kraft 1. februar 2015. Endringene i lovens tittel trer i kraft straks.

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 10. juni 2014 til lov om forvaltning av alternative investeringsfond.
Lovvedtak 54 (2013-2014). Lov nr. 28
Loven trer i kraft 1. juli 2014.

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2014 til lov om endringer i børsloven og verdipapirhandelloven mv.
Lovvedtak 88 (2013-2014). Lov nr. 29
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2014 til lov om kredittvurderingsbyråer.
Lovvedtak 89 (2013-2014). Lov nr. 30
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2014 til lov om endringar i lov 13. juni 1980
nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven).
Lovvedtak 80 (2013-2014). Lov nr. 31

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2014 til lov om endring i lov 28. februar 1997
nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).
Lovvedtak 81 (2013-2014). Lov nr. 32

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2014 til lov om endringar i lov 26. mars 1999
nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
Lovvedtak 82 (2013-2014). Lov nr. 33

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2014 til lov om endringar i lov 17. juni 2005
nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven).
Lovvedtak 83 (2013-2014). Lov nr. 34

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2014 til lov om endring i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven).
Lovvedtak 84 (2013-2014). Lov nr. 35

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2014 til lov om endringar i lov 19. juni 2009
nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven).
Lovvedtak 85 (2013-2014). Lov nr. 36

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2014 til lov om endring i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og innteksforhold med mer
(a-opplysningsloven).
Lovvedtak 86 (2013-2014). Lov nr. 37

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2014 til lov om endringar i lov 21. juni 2013
nr. 66 om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.
Lovvedtak 87 (2013-2014). Lov nr. 38

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2014 til lov om oppheving av lov om tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard og endringer i helsetilsynsloven, legemiddelloven og lov om medisinsk utstyr.
Lovvedtak 73 (2013-2014). Lov nr. 39

Loven trer i kraft fra 1. juli 2014.

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2014 til lov om rituell omskjæring av gutter.
Lovvedtak 72 (2013-2014). Lov nr. 40

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2014 til lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse).
Lovvedtak 74 (2013-2014). Lov nr. 41

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2014 til lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)
Lovvedtak 75 (2013-2014). Lov nr. 42

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2014 til lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven).
Lovvedtak 76 (2013-2014). Lov nr. 43

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 19. juni 2014 til lov om endringer i midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus.
Lovvedtak 56 (2013-2014). Lov nr. 44

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. juni 2014 til lov om endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing).
Lovvedtak 55 (2013-2014). Lov nr. 45

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2014 til lov om endringer i straffeloven 1902 (foreldelse).
Lovvedtak 66 (2013-2014). Lov nr. 46

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2014 til lov om endringer i politiloven og SIS-loven mv.
Lovvedtak 68 (2013-2014). Lov nr. 47
Loven trer i kraft 1. juli 2014.

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2014 til lov om endringer i politiloven (tigging).
Lovvedtak 67 (2013-2014). Lov nr. 48
Loven trer i kraft straks.

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2014 til lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven).
Lovvedtak 69 (2013-2014). Lov nr. 49
Loven trer i kraft 1. juli 2014.

Kunngjøring av Stortingets vedtak 27. mai 2014 om redigert versjon av Grunnloven kapittel E. og F. som følge av vedtatte grunnlovsforslag om menneskerettigheter.

I kongelig resolusjon 27. september 2013 nr. 1132 skal del II nr. 2 første punktum lyde: Loven trer i kraft 1. juli 2014, unntatt § 14 og § 57 som trer i kraft senere.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

Klima- og miljødepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 19. juni 2014 til lov om endringer i naturmangfoldloven.
Lovvedtak 62 (2013-2014). Lov nr. 50
Loven trer i kraft straks.

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. juni 2014 til lov om fiskeretten i Tanavassdraget (Tanaloven).
Lovvedtak 61 (2013-2014). Lov nr. 51
Loven trer i kraft 1. juli 2014.
(Pressemelding)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2014 til lov om endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak).
Lovvedtak 93 (2013-2014). Lov nr. 52

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 19. juni 2014 til lov om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot.
Lovvedtak 59 (2013-2014). Lov nr. 53

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. juni 2014 til lov om endringer i opplæringslova, privatskolelova og folkehøyskoleloven (leksehjelp m.m.)
Lovvedtak 58 (2013-2014). Lov nr. 54
Loven trer i kraft 1. august 2014.

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. juni 2014 til lov om endringer i universitets- og høyskoleloven.
Lovvedtak 57 (2013-2014). Lov nr. 55
Delt ikraftsetting. Loven trer i kraft fra 1. august 2014 med unntak av § 4-9 femte ledd som trer i kraft 1. januar 2015.

Olje- og energidepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 19. juni 2014 til lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven, elsertifikatloven og havenergilova.
Lovvedtak 60 (2013-2014). Lov nr. 56
Loven trer i kraft fra 1. juli 2014.

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Fastsetting av forskrift om endringer i politiregisterforskriften og påtaleinstruksen.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og ikraftsetjingar)

Klima- og miljødepartementet
Fastsetting av forskrift om fredning av Tinfos kulturmiljø.
(Pressemelding)

Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 4. februar 2011 nr. 119 om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget.

Kulturdepartementet
Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 9. august 2013 om endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester.

Kunnskapsdepartementet
Fastsetting av forskrift om endring av endringsforskrift 13. juni 2014 nr. 740 om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

Samferdselsdepartementet
Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 17. desember 1971 nr. 1 om gebyr for overlasting §§ 1 og 2.

4. Delegasjon av myndigheit

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Delegering av Kongens myndighet etter lov 3. mai 2002 nr. 13 om utenrikstjenesten §§ 1, 17 og 21 til Utenriksdepartementet.

Arbeids- og sosialdepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak § 20 femte ledd, andre punktum og § 33 sjette ledd, andre punktum til Arbeids- og sosialdepartementet.

Finansdepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter lov om endringer i børsloven og verdipapirhandelloven mv. og lov om kredittvurderingsbyråer 20. juni 2014 til Finansdepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Delegasjon av Kongens myndighet etter lovvedtaket del IV til å bestemme ikrafttredelse av lovens del III om endringer i foretakspensjonsloven § 2-3 annet ledd nytt annet punktum, ny § 4-7 a, ny § 4-7 b og ny § 11-2 nytt femte ledd (om fripoliser med investeringsvalg) delegeres til Finansdepartementet.

Olje- og energidepartementet
Olje- og energidepartementets myndighet etter lov 4. juni 2010 nr. 21 om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova) § 5-2 til å fastsette nærmere regler om merking av energianlegg i sjø, og etablering av sikkerhetssoner eller lignende rundt disse anleggene, overføres til Samferdselsdepartementet.

5. Styrer, utval

Helse- og omsorgsdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til styre og bedriftsforsamling for AS Vinmonopolet for perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2016:

Medlemmer til styret:

 1. Fylkesmann Hill-Marta Solberg, Sortland
 2. Administrerende direktør Margrethe Sunde, Oslo
 3. Administrerende direktør Marit Warncke, Bergen
 4. Myndighetskontakt David Hansen, Horten
 5. Seniorrådgiver Per Arne Olsen, Tønsberg
 6. Konsernsjef Sverre Helno, Oslo

Varamedlemmer til styret:

 1. Tvisteløser Sverre Bugge, Lørenskog
 2. Fylkeslege Elisabeth L. Markhus, Moss
 3. Kommunikasjonssjef Marte Haabeth Grindaker, Oslo
 4. Administrerende direktør Are Kjensli, Bærum

Medlemmer til bedriftsforsamlingen:

 1. Administrasjonsleder Odd Anders With, Trondheim
 2. Pensjonist Signe Øye, Hobøl
 3. Agent Anni Skogman, Tromsø
 4. Tidligere stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli, Eidsvoll
 5. Partner Hans Anders Borgen, Oslo
 6. Fylkestingsrepresentant Per Inge Bjerknes, Eidsberg
 7. Tidligere stortingsrepresentant Leif Helge Kongshaug, Averøy
 8. Daglig leder Kjetil Reinskou, Røros
 9. Leder Kjetil Frøyland, Oslo
 10. Generalsekretær Anne-Karin Nygård, Oslo
 11. Assisterende rådmann Gunn Inger Tevik Løvseth, Melhus
 12. Rådmann Ole John Østenstad, Førde
 13. Daglig leder Svein Håvar Korshavn, Gjøvik
 14. Fylkesnemndsleder Tone Wilberg, Asker

Varamedlemmer til bedriftsforsamlingen:

 1. Pensjonist Jan Olav Olsen, Gjerstad
 2. Politisk sekretær Ådne Naper, Skien
 3. Forsker Guro Irene Ødegård, Oslo
 4. Seksjonssjef Beate Heieren Hundhammer, Ringerike
 5. Rådgiver Øystein Østraat, Nittedal
 6. Politisk seniorrådgiver Monica Tjelmeland, Oslo

(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal utforme ny straffeprosesslov:

Førstestatsadvokat Runar Torgersen, Oslo (leder)
Tingrettsdommer Torunn Kvisberg, Lillehammer
Spesialrådgiver Tor Langbach, Trondheim
Økokrim-sjef Trond Eirik Schea, Oslo
Avdelingsdirektør Ida Melbo Øystese, Drøbak
Advokat Erik Keiserud, Oslo
Advokat Inger Marie Sunde, Stavanger
Advokat Kristin Fagerheim Hammervik, Bodø
Professor Jon-Petter Rui, Bergen
Professor Lars Groth, Oslo
Selvstendig næringsdrivende Marianne Lie, Siggerud
(Pressemelding)

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å analysere sårbarheter i vårt digitale samfunn:

Leder:
Professor Olav Lysne, Bærum

Medlemmer:
Forsker Janne Hagen, Ski
Professor Fredrik Manne, Fjell
Senior strategisk rådgiver Åke Holmgren, Stockholm
Advokat Eva Jarbekk, Oslo
Avdelingsdirektør Einar Lunde, Mandal
Professor Kristian Gjøsteen, Trondheim
Vice President Sofie Nystrøm, Oslo
Government Affairs Manager Kristine Beitland, Oslo

(Pressemelding)

Lagdommer Bjørn Erik Hansen oppnevnes som varamedlem av Tilsynsutvalget for dommere (personlig varamedlem for lagdommer Randi Grøndalen) for perioden 15. august 2014 til og med 14. august 2018.

Olje- og energidepartementet
Følgende medlemmer opnevnes til interessentgruppen for EITI-implementeringen fra 20. juni 2014 for to år:

Advokat Oluf Bjørndal, Norsk olje og gass, Stavanger
Vara: fagsjef Frode Bøhm, Norsk olje og gass, Stavanger

Principal Consultant Sustainability Hilde Røed, Statoil, Bærum
Vara: Vice President Legal Carine Smith Ihenacho, Statoil, London

Juridisk direktør Svein Bjørnestad, ExxonMobil, Stavanger
Vara: advokat Hans Petter Nordby, Chevron, Oslo

Ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot, Olje- og energidepartementet, Oslo
Vara: underdirektør Gro Anundskaas, Olje- og energidepartementet, Nittedal

Utredningsleder Marius Pilgaard, Finansdepartementet, Oslo
Vara: fagdirektør Beate Bentzen, Finansdepartementet, Oslo

Generalsekretær Guro Slettemark, Transparency International Norge, Oslo
Vara: spesialrådgiver Gro Skaaren-Fyrsto, Transparency International, Oslo

Generalsekretær Mona Thowsen, PWYP Norge, Oslo
Vara: seniorrådgiver Stefan Norris, WWF Norge, Nesodden

Internasjonal sekretær Amalie Tofte, IndustriEnergi, Oslo
Vara: registrert revisor Fanny Voldnes, Fagforbundet, Oslo

Utenlandssjef Fredrik Glad-Gjernes, KFUK-KFUM Global, Oslo
Vara: rådgiver Sven Larsen, KFUK-KFUM Global, Oslo

6. Klagesaker m.m.

Olje- og energidepartementet
Klage fra Greenpeace over Olje- og energidepartementets vedtak 29. mai 2014 om opprettelse av en sone tilsvarende en sikkerhetssone i utvinningstillatelse 615. Klagen tas ikke til følge.

7. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Utviklingspolitisk direktør Henrik Christian Harboe utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ekspdisjonssjef Aud Kolberg utnevnes til assisterende utenriksråd i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ministerråd Nils Martin Gunneng utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ministerråd Ine Måreng utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ministerråd Helge Andreas Seland utnevnes til avdelingdsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ministerråd Tine Mørch Smith utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ministerråd Frode Solberg utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassaderåd Astrid Nærum utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassaderåd Jonny Olsen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fagdirektør Vegard Kaale utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Tone Elisabeth Bækkevold Allers utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Jens Grøndahl utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Hanne Meldgaard utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Ingrid Mollestad utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Torleiv Opland utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Gunn Jorid Roset utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Kristin Hansen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Hilde Haraldstad utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Hilde Svartdal Lunde utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Tor-Henrik Andersen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Stian Christensen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Ingrid Kvammen Ekker utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Torgeir Fyhri utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Grethe Dale Johansen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Ståle Slettebakken utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Ingunn Vatne utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Thomas Mosberg-Stangeby utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassadør i Luanda, Ingrid Rønnaug Ofstad, utnevnes tillike til ambassadør i Brazzaville, Republikken Kongo.

Fagdirektør Trine Skymoen utnevnes til ambassadør i Pretoria, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst Odd Inge Botillen frabeordres som overadjutant fra Luftforsvaret hos Hans Majestet Kongen fra 31. august 2014.

Oberst Tonje Skinnarland beordres som overadjutant fra Luftforsvaret hos Hans Majestet Kongen med virkning fra 1. september 2014, for en periode på tre år.

Orlogskaptein Monica Forcehammer frabeordres som adjutant fra Sjøforsvaret hos Hans Majestet Kongen fra 31. august 2014.

Orlogskaptein Magne Hovland beordres som adjutant fra Sjøforsvaret hos Hans Majestet Kongen med virkning fra 1. september 2014, for en periode på tre år.

Major Hans Olav Ingdal frabeordres som adjutant fra Hæren hos Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen fra 31. august 2014.
Rittmester Øystein Hårdvik Engen beordres som adjutant fra Hæren hos Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen med virkning fra 1. september 2014, for en periode på tre år.

Justis- og beredskapsdepartementet
Advokat Kaja Midtbø Stadshaug og rådgiver Knut-Fredrik Haug-Hustad utnevnes til lovrådgivere i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Ole Knut Løstegaard konstitueres som lovrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet til og med 30. juni 2016 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Johannes Alois Eriksen konstitueres som lovrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet til og med 31. desember 2014 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Politiadvokatene Henriette Kvinnsland og Oddbjørn Søreide utnevnes til statsadvokater ved Rogaland statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Advokat Arne Ringnes og tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen utnevnes til dommere ved Norges Høyesterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.
(Pressemelding)

Advokat Jannecke Tobiassen og tingrettsdommer Mona Berget utnevnes til tingrettsdommere ved Follo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Jens Morten Nesseth utnevnes til sorenskriver ved Nord-Østerdal tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert politimester Rune Bård Hansen og tingrettsdommer Odd Douzette utnevnes til lagdommere ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert lagdommer Hilde Vibeke Enger utnevnes til lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Gro Berge utnevnes til lagdommer ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert lagdommer Geir Ludvigsen utnevnes til lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Seksjonssjef Kåre Belsheim utnevnes til jordskiftedommer ved Salten jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert statsadvokat Guro Hansson Bull utnevnes til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Politimester Kirsten Marie Lindeberg konstitueres som politimester ved Agder politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer, og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2015.
(Pressemelding)

Førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet Terje Nybøe konstitueres som politimester ved Asker og Bærum politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2015.
(Pressemelding)

Pensjonert lagdommer Reidar Vigen konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra og med 1. juli 2014 til og med 25. mai 2016.

Pensjonert sorenskriver Magne Arne Nerland konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra og med 15. september 2014 til og med 14. september 2016.

Kulturdepartementet
Direktør Inga Bolstad utnevnes til Riksarkivar med tiltredelse fra det tidspunkt Kulturdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Avdelingsdirektør Christine Hamnen utnevnes til ekspedisjonssjef i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet
Underdirektør Julie Rønning utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Colombia og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og Colombia, begge av 25. november 2008.

Ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama av 24. juni 2013.

Undertegning av protokoll om Russlands tiltredelse til konvensjon av 16. desember 1988 om bygging og drift av et europeisk synkrotronstråleanlegg (ESRF).

Oppsigelse av norsk medlemskap i FNs turismeorganisasjon UNWTO.

Utanriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) nr. 328/2012 om det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2011/24/EU om anvendelse av pasientrettigheter i helsetjenester over landegrensene.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 723/2009 om Fellesskapets rettslige ramme for et konsortium for en europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC-konsortium).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler og i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/128/EF om fastsettelse av rammer for fellesskapstiltak for å oppnå bærekraftig bruk av pesticider.

Norge deltar i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) nr. 1313/2013 om EUs ordning for sivil beredskap (2014-2020).

Norge deltar i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1316/2013 om opprettelse av en ordning for et sammenkoplet Europa (2014-2020).

Norge deltar i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av Eures-aksen i forordning (EU) nr. 1296/2013, programmet for sysselsetting og sosial innovasjon EaSI (2014-2020).

Norge deltar i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 282/2014 om opprettelse av EUs tredje handlingsprogram på området helse (2014-2020).

Norge deltar i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 254/2014 om et flerårig forbrukerprogram for 2014-2020 (Forbrukerprogrammet 2014-2020).

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 86/2013 av 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 924/2009 om betalinger på tvers av landegrensene, og forordning (EU) nr. 260/2012 om tekniske krav til kredittoverføringer, kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 20/2012 av 10. februar 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer, kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 9/2014 av 14. februar 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering, kan bli bindende for Norge.

Arbeids- og sosialdepartementet
Kongelig resolusjon av 7. juni 2002 om hovedinstruks for virksomhetsledelsen om økonomiforvaltningen i Statens pensjonskasse oppheves.

Finansdepartementet
Ikraftsettelse av en skatteavtale mellom Norge og Kypros, undertegnet i Nicosia
24. februar 2014.

Olje- og energidepartementet
Fastsetting av justert manøvreringsreglement for Glommens og Laagens Brugseierforenings regulering av Øyeren i Akershus og Østfold.
(Pressemelding)

Svelgen Kraft AS gis tillatelse til erverv av fallrettigheter som utnyttes i kraftverkene Svelgen I og II i Svelgenvassdraget og Hjelmevassdraget i Bremanger.