Offisielt frå statsrådet 6. juni 2014

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ein proposisjon om differensiert arbeidsgivaravgift.

Statsråd vart halde på Oslo slott 6. juni 2014. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 111 S (2013-2014)
Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet (Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2014)

Meld. St. 24 (2013-2014)
Årsmelding 2013 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Finansdepartementet
Prop. 118 S (2013-2014)
Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte arbeidsgiveravgiften og kompenserende tiltak)
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet
Prop. 117 S (2013-2014)
Endringar i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet (Endringar i «Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap»)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 114 S (2013-2014)
Endringar i statsbudsjettet 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet
(som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 110 L (2013-2014)
Endringer i utlendingsloven (ny returterminologi)
(Pressemelding)

Prop. 112 L (2013-2014)
Endringer i utlendingsloven (utvidelse av fremstillingsfristen ved pågripelse m.m.)
(Pressemelding)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 113 L (2013-2014)
Endringar i kommunelova m.m.
(teieplikta til revisor m.m.)
(Pressemelding)

Prop. 116 S (2013-2014)
Endringer i statsbudsjettet 2014 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2014 mv.)

Samferdselsdepartementet
Prop. 115 L (2013-2014)
Endringer i vegtrafikkloven mv.
(ruspåvirket kjøring, gebyr for forvaltningskontroll, behandling av personopplysninger og unntak fra lovens motorvognbegrep)
(Pressemelding)

Prop. 119 S (2013-2014)
Utbygging og finansiering av vegprosjekt og tiltak i Harstad kommune i Troms
(Vegpakke Harstad)
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 27. mai 2014 til lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet.
Lovvedtak 50 (2013-2014). Lov nr. 19.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 27. mai 2014 til lov om endringer i folketrygdloven (reduksjon av mødrekvoten og fedrekvoten)
Lovvedtak 48 (2013-2014. Lov nr. 20.

3. Forskrifter

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 21. mars 2014 nr. 301 om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og uavhengighet.

Nærings- og fiskeridepartementet, fiskerisaker
Fastsetting av forskrift om endring av forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten.
(Pressemelding)

4. Delegasjon av myndigheit

Samferdselsdepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk § 33 nr. 1 til Justis- og beredskapsdepartementet.

5. Styrer, utval

Arbeids- og sosialdepartementet
Følgende dommere og varadommere oppnevnes til Arbeidsretten for perioden
1. september 2014 til 31. august 2017:

Dommere ved behandling etter arbeidstvistloven

 1. Tove Stangnes, Kongsvinger (LO)
 2. Kjell Bjørndalen, Øvre Eiker (LO)
 3. Terje Solberg, Moss (NHO)
 4. Axel Thuve, Bærum (NHO) (ny, tidligere vara)

Dommere ved behandling etter tjenestetvistloven

 1. Morten Øye, Frogn (LO Stat)
 2. Turid Lilleheie, Drammen (LO Stat)
 3. Lars Owe Kristiansen, Bærum (ny)
 4. Ingrid Haugen, Oslo

Varadommere

Varadommere for fagdommerne Jakob Wahl, Tron Løkken Sundet og Marit Bjørånesset Frogner:

 

 1. Lagdommer Hedda Remen, Bærum
 2. Lagdommer Eirik Akerlie, Oslo
 3. Georg Fredrik Rieber-Mohn, Ringerike
 4. Lagdommer Sveinung Koslung, Oslo
 5. Professor Asbjørn Kjønstad, Oslo
 6. Pensjonert høyesterettsdommer Karenanne Gussgard, Bærum
 7. Pensjonert høyesterettsdommer Kirsti Coward, Oslo
 8. Pensjonert høyesterettsdommer Lars Oftedal Broch, Oslo
 9. Pensjonert høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius, Oslo
 10. Pensjonert høyesterettsdommer Eilert Stang Lund, Oslo
 11. Lagdommer Tone Aasgaard, Oslo
 12. Høyesterettsdommer Liv Gjølstad, Oslo

Varadommere for Tove Stangnes og Kjell Bjørndalen:

 1. Per Østvold, Oslo (LO)
 2. Arnfinn Nilsen, Vaksdal (LO)
 3. Hildegunn Brune, Stranda (LO)
 4. Finn Erik Thoresen, Oslo (LO)
 5. Stein Grøtting, Oslo (LO)
 6. Anne Marie Pettersen, Ringsaker (LO)
 7. Gerd Torkildson, Førde (Unio)
 8. Leif-Arne Asphaug-Hansen, Hammerfest (Unio) (ny)
 9. Laila-Brith Josefsen, Fredrikstad (Unio)
 10. Kristin Kvaalen, Porsgrunn (Unio)
 11. Ingunn Alver, Askøy (Unio)
 12. Ole Petter Blindheim, Oslo (Unio) (ny)
 13. Ragnhild M. Bugge, Molde (Unio) (ny)
 14. Ragnhild Brå Varderhaug, Trondheim (Unio) (ny)
 15. Didrik Coucheron, Bærum (YS)
 16. Flemming Otto Hansen, Horten (YS)
 17. John Giæver, Oslo (YS)
 18. Arne Kjølberg, Sarpsborg (YS) (ny)
 19. Stein Johansen, Bærum (YS) (ny)
 20. Ågot Li, Holmestrand (Akademikerne) (ny)
 21. Svein Nordenson, Oslo (Akademikerne)
 22. Morten Sæheim, Ski (Akademikerne) (ny)
 23. Lise Dragset, Trondheim (NITO) (ny)
 24. Sigve Eikeland, Sola (NITO) (ny)
 25. Vigdis Fjeld, Askøy (NITO) (ny)
 26. Tom Gusdal, Gjøvik (NITO) (ny)

Varadommere for Terje Solberg og Axel Thuve:

 1. Tore Ulleberg, Stavanger (NHO)
 2. Jostein Gaasemyr, Oslo (NHO)
 3. Hege Aamotsmo, Oslo (NHO) (ny)
 4. Lill Bråthen, Asker (NHO) (ny)
 5. Anne-Lise Aukner, Oslo (NHO) (ny)
 6. Bjørg Hjelmås, Oslo (NHO)
 7. Helge Bjørneby, Halden (NHO)
 8. Astrid Merethe Svele, Oslo (KS) (ny)
 9. Sigbjørn Eikefjord, Hamar (KS)
 10. Jorun Matre Estesen, Tønsberg (KS) (ny)
 11. Tom Fossmark, Stavanger (KS) (ny)
 12. Jan-Bendix Byhring, Oslo (KS) (ny)
 13. Harald Røed, Fjell (KS)
 14. Stein Aage Østby, Oslo (Virke)
 15. Wendla Cathrine Faye Lødrup, Bærum (Virke)
 16. Christina Styrvold Wiggen, Bærum (Virke)
 17. Frode Christensen, Bærum (Virke) (ny)
 18. Inger Elisabeth Meyer, Asker (Virke)
 19. Thorstein Larsen, Skedsmo (Virke)
 20. Karin Elisabeth Holme, Ski (Virke)
 21. Kjersti Solheim Johansen, Bærum (Virke)
 22. Randi Johanne Løvland, Oslo (Spekter) 
 23. Karin Ask-Henriksen, Drammen (Spekter) 
 24. Thor Johansen, Oslo (Spekter)
 25. Merete Longva Lindland, Bærum (Spekter) (ny)
 26. Rolv Eldar Økland, Asker (Spekter) 
 27. Åse Ingeborg Eia Ryvarden, Oslo (Spekter) (ny)
 28. Jan Inge Pettersen, Rælingen (Spekter) (ny)
 29. Svein Kostveit, Vinje (Spekter) (ny)
 30. Idar Ingvar Møller, Sola (Norges Rederiforbund) (ny)
 31. Brita Alsos, Oslo (Finans Norge) (ny)
 32. Odd Audun Granås, Oslo (Finans Norge)
 33. Lisbeth Andersen, Oslo (Finans Norge)
 34. Rune Lindnes, Lindås (Finans Norge)
 35. Christel Aase Hovrind, Lier (Finans Norge)
 36. Bente Rebnor, Fjell (Finans Norge)
 37. Lars Kåre Smith, Oslo (Finans Norge)
 38. Leif Petter Fjellin, Kongsberg (Finans Norge)
 39. Arne Andreas Melander, Bergen (PBL)
 40. Hanne Rennemo, Asker (PBL)
 41. Knut Bråthen, Skien (PBL) (ny)
 42. Anne Berit Lyng Malmo, Verdal (PBL) (ny)
 43. Roar Grønmo, Bodø (PBL) (ny)
 44. Britt Børke, Kongsberg (PBL) (ny)
 45. Thor Gordon Eikeland, Sola (PBL) (ny)
 46. Eva Målfrid Heger, Sarpsborg (PBL) (ny)
 47. Magne Nærum, Sunndal (MEF) (ny)
 48. Svein Edvin Hansen, Lier (SAMFO) (ny)
 49. Hanne Veiby, Oslo (SAMFO) 
 50. Bjørn Neverlien, Lillehammer (SAMFO) 
 51. Eva Lomelde, Bergen (SAMFO) 

Varadommere for Morten Øye og Turid Lilleheie:

 1. Odd Jørgen Sørengen, Vestre Slidre (LO Stat)
 2. Unni Karlsen, Nesodden (LO Stat)
 3. Kristin Elnæs, Vefsn (Akademikerne) (ny)
 4. Jan Gravning, Fredrikstad (Akademikerne) (ny)
 5. Siri Johnsen, Tromsø (Akademikerne) (ny)
 6. Torbjørn Mykland, Froland (Akademikerne) (ny)
 7. Egil Haaland, Fjell (Unio) (ny)
 8. Erik M. Haualand, Øvre Eiker (Unio) (ny)
 9. Helge Bie Riber, Kristiansand (Unio) (ny)
 10. Kathinka Mohn, Oslo (YS)
 11. Ole Martin Nodenes, Oslo (YS) (ny)

Varadommere for Lars Owe Kristiansen og Ingrid Haugen:

 1. Jan Helge Pettersen, Oslo
 2. Tone Westlie, Oslo
 3. Øyvind Sollie, Oslo (ny)
 4. Eva Torill Strømsnes, Skedsmo (ny)
 5. Tom Simonsen, Oslo (ny)
 6. Kjerstin Bretteville-Jensen, Oslo (ny)

Justis- og beredskapsdepartementet
Gjenoppnevning av sorenskriver Yngve Svendsen som leder og avdelingsleder/tingrettsdommer Ellen Meinich Martens som medlem av Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. november 2014 til og med 31. oktober 2018. 

6. Klagesaker m.m.

Kunnskapsdepartementet
Klage fra Oslo International Bible College over departementets vedtak av 5. mars 2014 om at de ikke innvilges tilskudd for 1. halvår 2014. Klagen tas ikke til følge.

7. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Statssekretær Knut Olav Åmås gis avskjed fra sitt embete som statssekretær for statsråd Thorhild Widvey.

Politisk rådgiver Bjørgulv Vinje Borgundvaag utnevnes til statssekretær for statsråd Thorhild Widvey.
(Pressemelding)

Arbeids- og sosialdepartementet
Seniorrådgiver Arnhild Haugestad utnevnes til juridisk kyndig rettsmedlem i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt Arbeids- og sosialdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Advokat Rikke Lassen, advokat Elisabeth Jordan Ramstad, statsadvokat Inga Bejer Engh og advokat Sven Olav Solberg utnevnes til tingrettsdommere ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Jordskiftedommer Trond Ivar Tømmervold utnevnes til jordskifterettsleder ved Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Sorenskriver Odd Arve Bartnes utnevnes til tingrettsdommer ved Inntrøndelag tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Gunnar Sverre Andreassen konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra 1. august 2014 til og med 31. juli 2016.

Lagdommer Ivar Danielsen konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra 1. desember 2014 til og med 30. november 2016.

Forlenget konstitusjon av konstituert jordskiftedommer Rune Krok som jordskiftedommer uten fast sokn ved Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett fra 1. februar 2015 til og med 31. januar 2017.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Elisabeth Aspaker åremålsutnevnes til fylkesmann i Troms for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt Kommunal- og moderniseringsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding) 

Kulturdepartementet
Seniorrådgiver Kristine Wennberg utnevnes til avdelingsdirektør i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruks- og matdepartementet
Administrerende direktør Jørn Rolfsen åremålsbeskikkes som administrerende direktør i Landbruksdirektoratet fra 1. juli 2014 til 1. juli 2018.
(Sjå pkt. 8 Andre saker)
(Pressemelding)

Nærings- og fiskeridepartementet
Underdirektør Nicolai Kaurin Seip utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet
Seniorrådgiver Toril Lindstad utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.

Samferdselsdepartementet                 
Seniorrådgiver Trond Helge Hem utnevnes til underdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

8. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Bosnia-Hercegovina, begge av 24. juni 2013.

Utanriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Norge deltar i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 99/2013 som endret ved forordning 1383/2013 om det europeiske statistikkprogram for 2013-2017.

Norge deltar i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1285/2013 om etablering og drift av europeiske satellittnavigasjonssystemer (Galileo og EGNOS).

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens besluting nr. 94/2013 av 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2011/77/EU om vernetiden for opphavsrett og visse nærstående rettigheter, kan bli bindende for Norge.

Finansdepartementet
Underskriving av ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Hong Kongs spesielle administrative region av Folkerepublikken Kina om opplysningar i skattesaker.

Forsvarsdepartementet
Oppheving av kongelig resolusjon av 11. februar 1983 vedrørende Tjenestereglement for Sjøforsvaret SAP 0001 (C).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
I medhold av valgloven § 9-2 første ledd fastsettes den alminnelige valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget i 2015 til mandag 14. september 2015.
(Pressemelding)

Kulturdepartementet
Andelen av overskuddet til Norsk Tipping for 2013 til kulturformål, totalt 494 814 100 kroner, fordeles i 2014.
Kulturdepartementet gis fullmakt til å foreta nødvendige justeringer mellom de enkelte postene innenfor rammen av spilleoverskuddet til kulturformål, fullmakt til å disponere renter samt disponere ikke utbetalt spilleoverskudd til kulturformål.
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet
Statens reindriftsforvaltning og Statens landbruksforvaltning slås sammen til ett direktorat. Det nye Landbruksdirektoratet opprettes med virkning fra 1. juli 2014.
(Sjå pkt. 7 Utnemningar)
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet
HelgelandsKraft AS gis fornyet tillatelse til bygging av Tosdalen kraftverk i Brønnøy kommune.