Offisielt frå statsrådet 12. november 2021

I statsråd i dag vart det mellom anna fremja forslag om endringar i rettsgebyrlova.

Statsråd vart halde på Oslo slott 12. november 2021. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 12 L (2021-2022)
Endringer i rettsgebyrloven (nedjustering av gebyrer)

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 13 L (2021-2022)
Endringer i mineralloven (retting av inkurier)

Samferdselsdepartementet
Meld. St. 6 (2021-2022)
Tilbaketrekning av Prop. 228 S (2020-2021) Utgreiing og planlegging av E39 Stord-Os, Ådland-Svegatjørn (Hordfast) i Vestland
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 9. november 2021 til midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19.
Lovvedtak 1 (2021-2022) Lov nr. 141

3. Delegasjon av myndigheit

Kulturdepartementet
Kongens myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven § 3 andre ledd siste punktum delegeres til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, for så vidt gjelder anvendelsen av likestillings- og diskrimineringsloven §§ 18 og 19 a på Jan Mayen.

4. Styrer og utval

Olje- og energidepartementet
Det oppnevnes medlemmer og varamedlemmer til Petroleumsprisrådet for et tidsrom av to år.

Leder:

  1. Professor Trine-Lise Wilhelmsen (Oslo), leder

Medlemmer:

  1. Professor Mette Helene Bjørndal (Alver), nestleder
  2. Professor Christian Franklin (Bergen)
  3. Forskningssjef Gro Holst Volden (Trondheim)
  4. Professor Stein-Erik Fleten (ny) (Trondheim)
  5. Fagsjef Per Kårstad (Lillestrøm)
  6. Seniorrådgiver Morten Evjenth Lindbæck (Oslo)

Varamedlemmer:
For nr. 6 Fagsjef Nora Sundvall Rølling (Oslo)
For nr. 7 Fagsjef Per Valvatne (Oslo)

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Roma, Republikken Italia, Johan Christopher Vibe, tillike til ambassadør i Valletta, Republikken Malta.

Utnevning av ambassadør i Accra, Republikken Ghana, Ingrid Mollestad, tillike til ambassadør i Abidjan, Republikken Elfenbenskysten.

Helse- og omsorgsdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Katrine Sandnes Edvardsen Espantaleón til underdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet.  Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Åremålsutnevning av politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt for en ny periode på seks år. Hun tiltrer fra det tidspunktet Politidirektoratet bestemmer.
(Nyheitssak)

Åremålsutnevning av politimester Ingar Olav Bøen til politimester i Møre og Romsdal politidistrikt for en ny periode på seks år. Han tiltrer fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.
(Nyheitssak)

Åremålsutnevning av assisterende sjef for Politiets utlendingsenhet Brita Cecilie Lilaas-Skari til visepolitimester i Oslo politidistrikt for en periode på seks år. Hun tiltrer fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet
Åremålsbeskikkelse av siviløkonom Knut Arild Hareide som direktør i Sjøfartsdirektoratet for en periode på seks år. Han tiltrer 1. januar 2022.
(Nyheitssak)

6. Andre saker

Utanriksdepartementet
Utenriksdepartementet gis fullmakt til å meddele Stortinget de overenskomster som er inngått med fremmede makter i 2018.

Helse- og omsorgsdepartementet
Fullmaktene i helseberedskapsloven §§ 3-1, 5-1 og 5-2 gis forlenget anvendelse fra og med 15. november 2021 til og med 14. desember 2021 for å håndtere koronautbruddet, helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.