Offisielt frå statsrådet 14. oktober 2022

I statsrådet i dag ble det fastsett forskrift om fredning av Henningsvær kulturmiljø i Vågan kommune i Nordland.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 14. oktober 2022. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Prop. 3 L (2022–2023)
Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene mellom Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag og KS i forbindelse med hovedoppgjøret i 2022

Finansdepartementet
Prop. 2 L (2022-2023)
Lov om låneformidlig (låneformidlingsloven)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Barne- og familiedepartementet
Delt ikraftsetting av lov 18. juni 2021 nr. 97 om barnevern (barnevernsloven). Loven trer i kraft 1. januar 2023, med unntak av § 2-6 og § 15-7 fjerde ledd. Loven § 15-7 fjerde ledd trer i kraft 1. juli 2023.
(Nyheitssak)

Kommunal- og distriktsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 11. mai 2021 nr. 37 om endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova (endret regelverk for eksisterende byggverk og oppdeling av boenheter til hybler mv.). Følgende trer i kraft 1. januar 2023:

  • Endringsloven del I (plan- og bygningsloven) § 11-9 nr. 5, § 12-7 nr. 2, oppheving av § 16-3 tredje ledd, § 20-1 første ledd, § 21-4 andre ledd, ny § 25-4, ny § 25-5, nytt § 29-2 andre punktum, ny § 29-12, §§ 31-1 til 31-8 og nye §§ 31-9 til 31-13.
  • Endringsloven del V nr. 2
    (Nyheitssak)

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 20. september 2013 nr. 1097 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten.

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 6. juli 2001 nr. 757 om offentlighet i rettspleien.

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 4. mars 2022 nr. 323 om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleforskriften).

Klima- og miljødepartementet
Det fastsettes forskrift om fredning av Henningsvær kulturmiljø, Vågan kommune, Nordland fylke.
(Nyheitssak)

4. Utnemningar m.m.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Utnevning av konstituert medisinsk kyndig rettsmedlem Torger Corneliusen til medisinsk kyndig rettsmedlem i Trygderetten. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Jarle Aarbakke Tollaksen og fagsjef Erling Motzfeldt Kravik til underdirektører i Finansdepartementet. De tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av advokat Charlotte Marie Ringkjøb som medlem av Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll fra 14. oktober 2022 til 10. mai 2025.

Oppnevning av fylkesnemndsleder Mari Marstrander som varamedlem av Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll fra 14. oktober 2022 til 10. mai 2025.

Utnevning av rådgiver Line Baasland til jordskiftedommer ved Agder jordskifterett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av lagmann Guro Vale Kvavik til førstelagmann ved Agder lagmannsrett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av politiadvokat Marte Benedicte Engesli Lysaker og seksjonsleder Thomas Utne Pettersen til tingrettsdommere ved Haugaland og Sunnhordland tingrett. De tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Kristin Lande til jordskiftedommer ved Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av jordskiftedommer Øystein Nilsen til jordskifterettsleder ved Nord-Troms jordskifterett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Ståle Haugsvær og advokat Johnny Veum til tingrettsdommere ved Romerike og Glåmdal tingrett. De tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Camilla Varhaug Søberg og advokat Margrethe Lie til tingrettsdommere ved Østre Innlandet tingrett. De tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av faggruppeleder Trond Dalhaug til jordskiftedommer ved Salten jordskifterett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Klima- og miljødepartementet
Utnevning av konstituert ekspedisjonssjef Torstein Lindstad til ekspedisjonssjef i Klima- og miljødepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kunnskapsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av administrerende direktør Morten Rosenkvist som direktør i Utdanningsdirektoratet for en periode på seks år. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Statsministerens kontor
Lotte Grepp Knutsen gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Trygve Magnus Slagsvold Vedum i Finansdepartementet med virkning fra 14. oktober 2022 kl. 12.00. 

Konstituert statssekretær Kjetil Vevle konstitueres som statssekretær for statsråd Trygve Magnus Slagsvold Vedum i Finansdepartementet fra og med 14. oktober 2022 kl. 12.00 til og med 4. desember 2022. Statssekretær Kjetil Vevle er i denne perioden ikke statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre.

Politisk rådgiver Ellen Reitan utnevnes som statssekretær for statsråd Trygve Magnus Slagsvold Vedum i Finansdepartementet med virkning fra og med 5. desember 2022.
(Nyheitssak)

5. Andre saker

Helse- og omsorgsdepartementet
Fullmaktene i helseberedskapsloven § 5-2 gis forlenget anvendelse fra og med 15. oktober 2022 til og med 14. november 2022 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.