Offisielt frå statsrådet 15. mai 2012

I statsråd i dag er proposisjonane om Revidert nasjonalbudsjett 2012 og Kommuneproposisjonen 2013 vedtekne.

Statsråd vart halde på Oslo slott 15. mai 2012 kl. 1000. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet

Prop. 112 L (2011-2012)
Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Prop. 111 S (2011-2012)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2012

Prop. 114 S (2011-2012)
Samtykke til at Norges Bank inngår en avtale med Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille nye lånemidler til disposisjon for IMFs generelle låneordninger

Meld. St. 2 (2011-2012)
Revidert nasjonalbudsjett 2012

(Pressemeldinger)

Kommunal- og regionaldepartementet

Prop. 110 S (2011-2012)
Kommuneproposisjonen 2013
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Prop. 113 S (2011-2012)
Innkrevjing av lokalt finansieringstilskott på omsetnad av drivstoff i Tromsø og ein del andre saker på Samferdselsdepartementet sitt område
(Pressemelding)

2. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Politisk rådgiver Kjersti Stenseng utnevnes til statssekretær for statsråd Anniken Huitfeldt.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Seniorrådgiver Jan Gerhard Lassen utnevnes til ambassadør i Guatemala, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør i Accra, Tom Tyrihjell, utnevnes tillike til ambassadør i Freetown, Sierra Leone.

Justis- og beredskapsdepartementet

Direktør Ingunn-Sofie Aursnes åremålsbeskikkes som direktør for Utlendingsnemnda i 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

3. Andre saker

Justis- og beredskapsdepartementet

Visepolitimester Marit Fostervold Johansen skal tilhøre påtalemyndigheten selv om hun ikke har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap.